Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnanec na dohodu a pracovná neschopnosť

Od 1. januára 2013 aj dohodári pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom, ktorí sú povinne nemocensky poistení, majú po splnení všetkých zákonných podmienok nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a na nemocenskú dávku. V tomto prípade je zamestnávateľ povinný podľa článku 2 bod 17) Metodického usmernenia ÚDZS č. 3/6/2009 Spôsob oznámenia platiteľa poistného... oznamovať zdravotnej poisťovni začiatok a koniec práceneschopnosti aj za takéhoto dohodára.

Dohodár a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Pravidlá na určenie rozhodujúceho obdobia pre výpočet denného vymeriavacieho základu (ďalej len DVZ) a spôsob výpočtu náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len DPN) dohodára sú rovnaké ako u zamestnanca s pracovnou zmluvou. Podrobne je problematika výpočtu DVZ pre výpočet náhrady príjmu a to aj so špecifikami dohodára v zadaní údajov v systéme Humnet spracovaná v príspevku Mzdového a účtovného poradcu v sekcii Mzdy pod názvom Rozhodné obdobie pre denný vymeriavací základ.

Dohodár a nemocenské

V prípade dohodárov, ktorí ešte neplatia poistné na nemocenské poistenie 90 dní, sa výška nemocenskej dávky určí inak ako u zamestnancov, ktorí platia poistné aspoň 90 dní. Vypočíta sa z vymeriavacích základov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak poistenec nemal v predchádzajúcom kalendárnom roku vymeriavacie základy, t.j. nebol zamestnaný, prípadne jeho obdobie platenia poistného na nemocenské poistenie v predchádzajúcom kalendárnom roku trvalo menej ako 90 kalendárnych dní, výška nemocenskej dávky sa určí ako jedna tridsatina z pravdepodobného vymeriavacieho základu, ktorý sa rovná minimálnemu vymeriavaciemu základu. Ak je ale skutočný vymeriavací základ zamestnanca nižší ako minimálny vymeriavací základ, nemocenská dávka sa určí zo skutočného vymeriavacieho základu. (z Informácií Sociálnej poisťovne)

Dohodár a oznamovanie obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotnej poisťovni

Na základe informácií Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ak má vyššie uvedený dohodár DPN, je zamestnávateľ povinný oznámiť nielen vznik a zánik DPN (platiteľ poistného štát, kód 1O), ale na rovnaké obdobie nahlásiť zamestnanca na dohodu (kód 2D), aj keď v dňoch nemoci nevykonáva prácu. Táto skutočnosť sa opiera o článok 2 bod 17) MU č. 3/6/2009.

Príklad:
Dohoda je uzatvorená od 1.1.2013. Nemoc dohodára trvala od 1.-10.11.2013. Zamestnanec v novembri vykonával prácu v dňoch 13., 20., 27.11.2013. Zamestnávateľ okrem toho, že prihlási zamestnanca do zdravotnej poisťovne kódom 2D na dni kedy vykonával prácu, prihlási ho aj na obdobie nemoci, a to v deň vzniku nemoci kódmi 2D Z a 1O Z a v deň ukončenia nemoci kódmi 2D K a 1O K