Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Aké sú pravidlá uzatvárania dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti?

Dohoda o vykonaní práce

 • ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom
 • nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku
 • uzatvára sa písomne

V dohode o vykonaní práce musí byť uvedená:

 • pracovná úloha
 • dohodnutá odmena za jej vykonanie
 • rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať

Dohoda o pracovnej činnosti

 • ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce
 • v rozsahu najviac 10 hodín týždenne
 • uzatvára sa písomne

V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená:

 • dohodnutá práca
 • dohodnutá odmena za vykonávanú prácu
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

Dohoda o brigádnickej práci študentov

 • ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce
 • v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere
 • ak má fyzická osoba štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu najneskôr do konca kalendárneho roka v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku

V dohode o brigádnickej práci študenta musí byť uvedená:

 • dohodnutá práca
 • dohodnutá odmena za vykonávanú prácu
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

Doba trvania dohody

Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Novela Zákonníka práce

V najbližšej dobe sú očakávané ďalšie úpravy pravidiel zamestnávania na dohody. Po uverejnení aktuálnych zmien v Zbierke zákonov vás budeme o zmenách informovať.