Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov – uplatnenie výnimky z platenia poistného

Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov

Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ.

Takíto študenti sú poistení a povinní platiť poistné na: dôchodkové poistenie - starobné a invalidné.

Zamestnávateľ platí za seba poistné na dôchodkové poistenie, úrazové a garančné poistenie a tiež poistné do rezervného fondu solidarity.

Študent si môže uplatniť výnimku

a) ak jeho pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody

V roku 2014 nepresiahol
- vo veku do 18 rokov sumu 68 €
- vo veku nad 18 rokov sumu 159 €

V roku 2015 nepresiahol
- vo veku do 18 rokov sumu 200 €
- vo veku nad 18 rokov sumu 200 €

b) študent požiadal o výnimku z platenia poistného a nemá postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia

Výnimka platí až do skončenia právneho vzťahu dohody alebo do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ukončenie uplatňovania výnimky študent oznámi zamestnávateľovi.

O výnimku študent žiada u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľa informuje písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nechce. Ak má viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov – spravidla je to tá, ktorá bola podpísaná ako prvá.

Ak príjem z dohody presiahne hraničné sumy, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. V tomto prípade platí poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom alebo priemerným mesačným príjmom a hraničnou sumou (68 alebo 159 eur platnou pre rok 2014, 200 eur platnou pre rok 2015).

Poistné za študenta odvádza zamestnávateľ.