Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2016

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2016

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2016

Podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003, § 39 ods. 6 je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní. Týka sa to zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vykonával ročné zúčtovanie dane.

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, bez žiadosti zamestnanca, je povinný zamestnávateľ vystaviť a doručiť do konca apríla 2017. Avšak keďže deň 30. apríl 2017 pripadá na nedeľu a nasledujúci deň je sviatok, termín sa presúva na 2. mája 2017. Doklad nahrádza potvrdenie o zdaniteľnom príjme.

Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný do desiatich dní od doručenia žiadosti vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zrážať alebo vyplácať sumy daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu uvedené v tomto doklade.

Tento prípad môže nastať, ak zamestnanec, ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie preddavkov, bude následne podávať daňové priznanie. Stáva sa, že zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň vyhlásil a podpísal, že nemá iné príjmy, ale po vykonanom ročnom zúčtovaní dane si „spomenie“ aj na iné príjmy. Zamestnanec dané daňové priznanie označí ako opravné, ak ho podáva do 31. marca, alebo dodatočné, ak ho podáva neskôr. Vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň sa v tomto prípade považuje za riadne podané daňové priznanie.

Tlačivo Ročné zúčtovanie platné pre daný rok vydáva Ministerstvo financií SR.

Zdroj: Zákon o dani z príjmov