Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kontrolný výkaz DPH

Podľa novely zákona o DPH platnej od 1.1.2014 bude každý platiteľ dane povinný podať spolu s výkazom DPH aj kontrolný výkaz DPH.

Platiteľ dane bude povinný podať kontrolný výkaz k DPH za každé zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok), za ktoré je povinný podať daňové priznanie DPH najneskôr v 25. deň nasledujúceho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz podáva platiteľ najneskôr v rovnaký deň ako výkaz DPH.

Kontrolný výkaz bude môcť platiteľ dane posielať postupne v dávkach, avšak posledná dávka musí byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty na podanie kontrolného výkazu.

Kontrolný výkaz DPH nebude platiteľ dane povinný podať ak:

  • nie je povinný podať daňové priznanie DPH
  • nie je povinný v daňovom priznaní DPH uviesť žiadne údaje a plnenia – ide o tzv. nulové daňové priznanie
  • je povinný uviesť v daňovom priznaní DPH údaje o plneniach, ale ide iba o údaje z dodania tovarov do iného členského štátu EÚ, dodanie tovarov v rámci trojstranného obchodu, ak je platiteľ dane druhý odberateľ a pri vývoze tovarov podľa § 47 zákona o DPH a zároveň sa v daňovom priznaní DPH neuvádza žiadne odpočítanie dane, prípadne len odpočítanie dane pri dovoze tovaru (§ 49 ods. 2 písm. d)

Kontrolný výkaz DPH môže byť podaný len elektronickými prostriedkami a musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Elektronický podpis sa nevyžaduje ak platiteľ dane má uzatvorenú písomnú dohodu so správcom dane.

Kontrolný výkaz sa bude podávať vo formáte XML. Vyplniť/načítať ho bude možné do aplikácie eDane alebo v účtovníckom softvéri. Kontrolný výkaz, poučenie aj XML formát si môžete stiahnuť/pozrieť na stránke www.drsr.sk.

Prvé podanie kontrolného výkazu DPH bude za obdobie január 2014.