Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kontrolný výkaz DPH – nezdaniteľné osoby a neplátci DPH

Kontrolný výkaz neplatca DPH

Spracovanie kontrolného výkazu DPH stále prináša nové otázky. Jednou z nich je aj uvádzanie IČ DPH obchodného partnera do výkazu, ak náš partner IČ DPH nemá pridelené, alebo ho nepoznáme.

Najviac otázok a nejasností je ohľadom vystavených faktúr – teda časti A.1, A.2 a C.1 kontrolného výkazu, pretože pri došlých faktúrach (časti B.1, B.2 a C.2 výkazu) musí byť tento údaj (IČ DPH partnera) uvedený na doklade. Došlé faktúry bez IČ DPH sa do KV DPH neuvádzajú.

Do časti A.1 kontrolného výkazu uvádzame faktúry vystavené zdaniteľným osobám, teda daňovým subjektom, ktoré majú pridelené IČO. Pokiaľ vystavujeme faktúry nezdaniteľným osobám (občanom), tieto faktúry uvedieme v časti D.2 výkazu spolu s tržbami v hotovosti mimo registračných pokladní, kde sa IČ DPH neuvádza. Ak náš partner je zdaniteľnou osobou a je neplatiteľom DPH, faktúru uvedieme v časti A.1 a IČ DPH partnera neuvedieme. Tak isto spravíme aj v prípade, ak IČ DPH partnera nepoznáme a nevieme ho zistiť.

V časti A.2 kontrolného výkazu je IČ DPH partnera povinným údajom, pretože ak by náš partner nebol platiteľom DPH, nedošlo by k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa.

V časti C.1 výkazu postupujeme tak ako v časti A.1, teda uvedieme sem odoslané opravné faktúry vystavené zdaniteľným osobám a uvedieme IČ DPH partnera, ak ho má pridelené. Ak vystavujeme opravnú faktúru nezdaniteľnej osobe (občanovi), uvedieme ju v časti D.2.

Príklady

Predaj tovaru/služby nezdaniteľnej osobe s DPH
Predáme tovar na faktúru v tuzemsku – odberateľ je občan, ktorý nemá IČO. K cene tovaru sa vyráta DPH 20%, ktorú odvedieme v daňovom priznaní k DPH, ale v kontrolnom výkaze táto faktúra pôjde do časti D.2 (ako tržby v hotovosti), pretože ju nemožno overiť „do kríža“ u odberateľa.

Predaj tovaru do EÚ neplatiteľovi DPH
Ak náš odberateľ v EU nie je platiteľ DPH, naše plnenie nebude oslobodené od DPH, ale odvedieme daň v tuzemsku. Faktúra bude vystavená s DPH, rovnako ako pri predaji v tuzemsku a v KV DPH bude uvedená v časti A.1.

Vystavené opravné faktúry
Vystavené opravné faktúry (dobropisy a ťarchopisy) sa v kontrolnom výkaze DPH uvádzajú v časti C.1, ak pôvodné opravované plnenie bolo v KV v časti A.1 alebo A.2. Ak opravované plnenie bolo v časti D.2 (faktúra nezdaniteľnej osobe), aj opravná faktúra bude v D.2. Pri opravných faktúrach sa pre účely KV DPH musí zaznamenať aj úplné číslo pôvodného opravovaného dokladu.