Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kontrolný výkaz DPH - tuzemské samozdanenie

Kontrolný výkaz DPH - tuzemské samozdanenie

Čo je to samozdanenie tovarov a služieb nakúpených od platiteľov DPH?

Dostanete faktúru bez DPH, vyčíslite daň z fakturovanej sumy v zodpovedajúcej sadzbe, odvediete ju v priznaní k DPH na výstupe, ale zároveň si uplatníte odpočet tejto dane na vstupe.

Hoci prenos daňovej povinnosti na odberateľa v tuzemsku nie je v zákone o DPH novinkou, doposiaľ sa tieto účtovné prípady vyskytovali pomerne zriedka. Emisné kvóty, ktorých sa to týkalo, predsa len nenakupujeme každý deň. V novele zákona o DPH od 1.1.2014 bol prenos daňovej povinnosti na odberateľa rozšírený o ďalšie prípady a tak sa vám už častejšie môže stať, že dostanete od tuzemského dodávateľa (platiteľa DPH) faktúru bez dane (napr. pri nákupe obilia alebo kovových konštrukcií) a daňová povinnosť prechádza na vás podľa § 69 ods.12.

Prenos daňovej povinnosti na odberateľa v tuzemsku nastáva v týchto prípadoch:

  • Nákup kovového odpadu
  • Prevod emisných kvót skleníkových plynov
  • Kúpa nehnuteľnosti do 5 rokov od kolaudácie
  • Kúpa nehnuteľnosti núteným predajom
  • Kúpa tovaru, ktorý je predmetom záruky veriteľom
  • Nákup obilnín (kapitola 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka) nad 5000 €
  • Nákup kovových výrobkov (kapitola 72 SCS a položky 7301. 7308 a 7314 SCS) nad 5000 €
  • Nákup mobilných telefónov nad 5000 €
  • Nákup integrovaných obvodov nad 5000 €

Ako postupovať pri tuzemskom samozdanení?

Zo sumy na faktúre vyčíslite daň v zodpovedajúcej sadzbe. Základ dane uvediete v priznaní k DPH v riadku 9 (§ 69 ods 12), vypočítanú daň uvediete v riadku 10 a zároveň ju odpočítate v riadku 21 priznania k DPH.

V kontrolnom výkaze DPH uvediete takúto faktúru v časti B.1.