Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mikro účtovná jednotka

V novele zákona o účtovníctve schválenej dňa 17.10.2013 sa objavuje nová účtovná jednotka: mikro účtovná jednotka.

Zavedenie mikro účtovnej jednotky je v súlade s európskou smernicou 2012/6/EÚ, ktorá má za cieľ znížiť administratívne zaťaženie pre mikropodniky, malé a stredné podniky, keďže tieto podniky majú na plnenie náročných regulačných požiadaviek obmedzené zdroje. Často však podliehajú rovnakým pravidlám finančného vykazovania ako väčšie spoločnosti. Tieto pravidlá predstavujú zaťaženie, ktoré je neúmerné a neprimerané ich veľkosti. Preto sa európska rada touto smernicou snaží oslobodiť tieto podniky od niektorých povinností, ktoré môžu byť pre ne zbytočne veľkou administratívnou záťažou.

Novela zákona o účtovníctve umožní mikro účtovným jednotkám zostavovať účtovnú závierku v skrátenej forme. Prvú skrátenú účtovnú závierku bude možné zostaviť za účtovné obdobie začínajúce 1.1.2014.

Podľa zákona o účtovníctve sa mikro účtovnou jednotkou môže stať:

  • nová obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba a pozemkové spoločenstvo, ak sa pri vzniku rozhodne postupovať ako mikro účtovná jednotka
  • už existujúca obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba a pozemkové spoločenstvo, ak ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:
    1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma brutto, bez zohľadnenia korekcií
    2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav
    3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať

Ak sa podnik rozhodne stať mikro účtovnou jednotkou, tak je povinný postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka v období, kým spĺňa vyššie uvedené podmienky.