Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Množstvo a druh tovaru na kontrolnom výkaze DPH

Množstvo a druh tovaru na kontrolnom výkaze DPH

V súvislosti s kontrolným výkazom DPH, ktorý budú od 1.1.2014 odovzdávať všetci platitelia DPH, sa vynára množstvo otázok a obáv z komplikovania účtovnej agendy.

Pre správne vyplnenie požadovaných údajov kontrolného výkazu bude nutné sledovať niektoré skutočnosti, ktoré sa doteraz v účtovníctve nesledovali, napríklad interné čísla došlých faktúr pridelené dodávateľmi alebo pri dobropisoch interné čísla pôvodných faktúr, ktorých sa dobropis týka. Tvorcovia účtovných softvérov musia pre sledovanie týchto údajov vytvoriť priestor.

Najväčšou novinkou je tuzemské samozdanenie niektorých druhov tovaru pri dodávke nad 5000 €, kde bude nevyhnutné pre potreby kontrolného výkazu sledovať nielen druh tovaru a sumu základu DPH, ale aj merné jednotky a množstvo tovaru.

O čo ide pri tuzemskom samozdanení?

V novele zákona č. 222 o DPH sú vymedzené 4 skupiny tovarov, pri ktorých nastane prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v tuzemsku, ak základ dane presiahne 5000 € (§69 odsek 12 písmená f) až i)). Ide o poľnohospodárske plodiny vymedzené v kapitole 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, kovy a výrobky z kovov vymedzené v kapitole 72 a v položkách 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, ďalej mobilné telefóny a integrované obvody. Rozhodujúci je objem dodávky, ak základ dane na faktúre nedosiahne pri sledovaných komoditách 5000 €, prenos daňovej povinnosti nenastane a daň odvedie dodávateľ.

Kontrolný výkaz DPH bude tieto plnenia sledovať v časti A2, kde ich uvedie dodávateľ plnenia a v časti B1, kde ich uvedie odberateľ (ktorý odvedie daň). Pre odberateľa sa takáto faktúra v časti B1 nebude líšiť od iných faktúr, pri ktorých odvádza daň príjemca – napr. došlých faktúr za nákup tovaru z EÚ. Avšak dodávateľ plnenia bude v časti A2 kontrolného výkazu uvádzať nielen druh tovaru (číselný kód Spoločného colného sadzobníka alebo skratku MT pre mobilné telefóny alebo IO pre integrované obvody), ale aj množstvo dodaného tovaru a mernú jednotku.

Pre kontrolný výkaz sú prípustné iba merné jednotky kg, t, m alebo ks. Teda ak dodávateľ použije na faktúre iné merné jednotky, bude musieť množstvo tovaru pre kontrolný výkaz prepočítať, resp. v účtovníctve uvádzať už iba prípustné merné jednotky.

V neposlednom rade treba pripomenúť, že skutočnosti ako druh tovaru, množstvo dodaného tovaru a merná jednotka sa doteraz tiež v účtovníctve nesledovali, preto môžeme očakávať ďalšie nové políčka pri účtovaní dokladov v účtovných programoch.