Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Základné pojmy v mzdovom účtovníctve – časť 2

Základné pojmy v mzdovom účtovníctve – časť 2

Pokračujeme v seriáli príspevkov na tému základné pojmy v mzdovom účtovníctve, v ktorých budú vysvetlené niektoré výrazy.

Náhrady mzdy

Je to plnenie zamestnávateľa za dni voľna, podmienky a výšku ktorých presne definuje Zákonník práce. Napríklad náhrada mzdy za sviatok (§ 122), náhrada mzdy za pracovné voľno pri prekážkach v práci (§ 138 až § 142), náhrada mzdy za dni dovolenky (§ 116). Náhrada mzdy sa nepovažuje za mzdu a poskytuje sa v sume priemerného zárobku.

Sociálne poistenie

Systém, ktorý tvorí hlavnú časť sociálneho zabezpečenia väčšiny obyvateľstva Slovenska. Tento systém je určený na ochranu občana v čase, keď nie je schopný z dôvodu choroby, úrazu, vysokého veku alebo straty zamestnania zabezpečiť svoje životné potreby zárobkovou činnosťou. Systém sociálneho poistenia na Slovensku pozostáva z nemocenského, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia a garančného poistenia. Do jednotlivých fondov sociálneho poistenia prispieva ako zamestnanec tak aj jeho zamestnávateľ. Okrem nich do sociálneho poistenia prispievajú aj SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci) a štát. Sociálne poistenie sa riadi ustanoveniami zákona č. 461/2003 - Zákon o sociálnom poistení a vykonáva ho Sociálna poisťovňa. Sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov sa riadi ustanoveniami zákona č. 328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a vykonávajú ho útvary sociálneho zabezpečenia príslušných rezortov.

Zdravotné poistenie

Systém, na základe ktorého sa zabezpečuje financovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej občanovi. Zdravotné poistenie sa riadi ustanoveniami zákona č. 580/2004 - Zákon o zdravotnom poistení), vykonávajú ho zdravotné poisťovne pričom dohľad nad nimi vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Do systému prispieva ako zamestnanec a jeho zamestnávateľ, tak aj SZČO a štát.

Odvody

Platby príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, tzv. poistné.

Vymeriavací základ

Suma, z ktorej sa vypočíta poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia a poistné na zdravotné poistenie. Zákony o sociálnom a zdravotnom poistení upravujú, ktoré príjmy zamestnanca vstupujú do vymeriavacieho základu a tiež určujú jeho prípadné minimálne a maximálne hranice. Napríklad náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezahŕňa ani do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, § 138 ods. 1), ani do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie (z. č. 580/2004 – Zákon o zdravotnom poistení, § 13 ods. 1, § 10b).

Minimálny vymeriavací základ

Najnižšia suma, z ktorej je platiteľ povinný platiť poistné. U zamestnancov bol minimálny vymeriavací základ zrušený ako v Zákone o sociálnom poistení tak aj v Zákone o zdravotnom poistení.

Maximálny vymeriavací základ

Najvyššia suma, z ktorej je platiteľ povinný platiť poistné. U zamestnancov je zákonom určený maximálny vymeriavací základ na všetky druhy poistenia okrem úrazového poistenia, pričom od 1. 1. 2013 je suma maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného rovnaký ako pre všetky fondy sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia) tak aj pre zdravotné poistenie. (z. č. 461/2003 – Zákon o sociálnom poistení, § 138 ods. 6; z. č. 580/2004 – Zákon o zdravotnom poistení, § 13 ods. 9 písm. b)).

Všeobecný vymeriavací základ

12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok (z. č. 461/2003 - Zákon o sociálnom poistení, § 11). Suma všeobecného vymeriavacieho základu je každoročne v apríli zverejňovaná Opatrením MPSVaR, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 je 9 660 eur. Z tejto sumy vychádzajú sumy maximálneho vymeriavacieho základu do fondov sociálneho poistenia platné do 1. januára 2014.