Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Základné pojmy v mzdovom účtovníctve – časť 3

Základy miezd 3

Týmto príspevkom sa končí seriál príspevkov na tému základné pojmy v mzdovom účtovníctve, v ktorých boli vysvetlené niektoré výrazy používané pri výpočte mzdy zamestnanca.

Daň

Zamestnanci platia daň z príjmov zo závislej činnosti. Základ dane a jej výpočet sa riadi ustanoveniami z. č. 595/2003 - Zákon o dani z príjmov. Daň zo závislej činnosti sa počas roka platí preddavkovo a po ukončení roka sa vykoná tzv. ročné zúčtovanie dane alebo tiež vyrovnanie dane, pri ktorom sa z dosiahnutých príjmov určí konečná ročná daňová povinnosť zamestnanca a po zohľadnení súm preddavkov sa vypočíta nedoplatok alebo preplatok dane.

V súčasnej dobe je pri výpočte dane z príjmov fyzických osôb zavedená progresívna daň. To znamená, že pri istej výške príjmu je sadzba dane vyššia. Ak je zdaniteľná mzda väčšia ako 2 918,53 €, zo sumy 2 918,53 sa vypočíta 19% daň, a zo zvyšnej sumy 25% daň.

Príklad:
Zdaniteľná mzda = 3000 €
Výpočet dane:
19% daň = 2 918,53 x 0,19 = 554,5207
25% daň = (3 000-2 918,53) x 0,25 = 20,3675
554,5207 + 20,3675 = 574,8882 po zaokrúhlení na cent nadol 574,88

Základ dane

Základ dane (čiastkový základ dane) a jeho výpočet sa riadi ustanoveniami z. č. 595/2003 - Zákon o dani z príjmov. Je to suma, z ktorej sa počíta daň. Základ dane je suma zdaniteľných príjmov po odpočítaní poistného zamestnanca (na sociálne a zdravotné poistenie) a nezdaniteľných častí základu dane (§ 35 ods. 1). Pri výpočte miezd sa základ dane počíta z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5, pričom nie všetky príjmy sa považujú za zdaniteľný príjem, resp. niektoré príjmy nie sú predmetom dane a niektoré sú od dane oslobodené. Napríklad náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je príjem od dane oslobodený (§ 5 ods. 7 písm. f).

Nezdaniteľná časť základu dane

Alebo tiež odpočítateľná položka – časť príjmu, z ktorej zamestnanec nie je povinný platiť daň. Sumy nezdaniteľných častí základu dane sú upravené v z. č. 595/2003 - Zákon o dani z príjmov, § 11. Je to forma daňového zvýhodnenia, ktorú môže využiť len ten daňovník, ktorý dosiahol počas roka zdaniteľný príjem.

Daňový bonus

Ďalšia forma daňového zvýhodnenia určená daňovníkovi, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa. Nárok, spôsob vyplácania a výšku daňového bonusu upravuje z. č. 595/2003 - Zákon o dani z príjmov, § 33.

Zrážky zo mzdy

Všetky sumy, ktoré zamestnávateľ pri výpočte mzdy zamestnancovi odpočíta z jeho hrubého príjmu. Podľa § 131 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný prednostne zo mzdy zraziť odvody, nedoplatky odvodov (napr. z ročného zúčtovania zdravotného poistenia), dane, nedoplatky daní (napr. z ročného zúčtovania dane) a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.