Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Leto je čas dovoleniek. Viete ako mzdový systém určuje nárok na dovolenku?

Ako mzdový systém určuje nárok na dovolenku?

Zamestnanec má každý rok nárok na základnú výmeru dovolenky štyri týždne. Zamestnanec, ktorý do konca roka dovŕši vek najmenej 33 rokov má v tomto roku nárok na dovolenku v rozsahu piatich týždňov. Aby tomu tak bolo, musí v príslušnom roku pracovný pomer trvať celý rok a zamestnanec v ňom musí odpracovať najmenej 60 dní. Tieto pravidlá správny mzdový systém ovláda a zohľadní vek aj počet odpracovaných dní automaticky.

Prečo sa hovorí o nároku na 20 alebo 25 dní dovolenky?

Keďže väčšina zamestnancov pracuje v 5-dňovom pracovnom týždni, štyri takéto týždne tvoria 20 dní a päť týždňov 25 dní dovolenky.

Môže si čerpať dovolenku zamestnanec, ktorému koncom leta končí pracovný pomer?

Áno. Napr. zamestnancovi vo veku 35 rokov, ktorý v príslušnom roku odpracoval 60 dní a ktorému k 31. augustu končí pracovný pomer, patrí pomerná časť ročnej výmery dovolenky, t.j. za každý celý mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok – 25 : 12 x 8 = 16,5 dňa.

Mzdový systém a výpočet mzdy zapracovaný v online mzdovom programe Humanet automaticky zohľadňuje aj dátum vzniku a ukončenia pracovného pomeru a podľa toho upravuje sám nárok na dovolenku.

Kde sa v zákone hovorí o spôsobe zaokrúhľovania pomernej časti dovolenky?

Nikde. Pri zaokrúhľovaní sa vychádza zo základného účelu dovolenky – zotavenie sa po vykonanej práci. Preto je zaokrúhľovanie nároku rovnako ako čerpanie možné v len dňoch, resp. v poldňoch, nie v hodinách. Mzdový systém Humanet zaokrúhľuje na pol dňa sumu s hodnotou od 0,25 do 0,74. Napr. pomernú časť za 3 mesiace (25 :12 x 3 = 6,25) mzdový systém zaokrúhli na 6,5 dňa a pomernú časť za 9 mesiacov (25 : 12 x 9 = 18,75) zaokrúhli na 19 dní.

Čo v prípade, že zamestnávateľ poskytol zamestnancovi viac dní dovolenky ako mal nárok?

Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol. V mzdovom systéme Humanet sa náhrada za prečerpanú dovolenku zamestnancovi strhne pomocou položky SMD30165 Prečerpaná dovolenka – dni.

Kedy si môžete čerpať dovolenku?

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky. Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň.

A na záver ešte jedna dôležitá informácia

Ak zamestnávateľ zmení zamestnancovi už určený a schválený termín čerpania dovolenky alebo ho z dovolenky odvolá, je povinný nahradiť náklady, ktoré zamestnancovi vzniknú bez jeho zavinenia. Náklady zamestnanec preukazuje hodnoverným dokladom (cestovné náklady na návrat z miesta pobytu, výška poplatkov za storno rekreačného pobytu a pod.).