Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Podľa § 11 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) sa čiastkový základ dane zistený z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 znižuje o nezdaniteľné časti základu dane, ktorými za rok 2013 sú:

  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
  • preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Plná suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Podľa 11 ods. 3 ZDP ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne čiastkový základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima. V roku 2013 je tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela), ktorá nemala vlastný príjem, 3 735,94 eura v prípade, že daňovník dosiahol čiastkový základ dane do 34 401,74 eura.

Vplyv čiastkového základu dane na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)

Podľa § 11 ods. 3 ZDP ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne čiastkový základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny čiastkového základu dane tohto daňovníka. V roku 2013 sa tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) vypočíta podľa vzorca: 12 336,372 – (čiastkový základ dane : 4).

Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule. T.j. ak v roku 2013 daňovník dosiahne základ dane 49 345,49 eur a vyšší, nezdaniteľná časť na manželku je nula.

Vplyv vlastného príjmu manželky (manžela) na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)

Ak manželka (manžel) mala v zdaňovacom období vlastný príjem, nezdaniteľnou časťou na manželku (manžela) je rozdiel sumy nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) vypočítanej podľa čiastkového základu dane daňovníka a sumy vlastného príjmu manželky (manžela).

Pri čiastkovom základe dane daňovníka do 34 401,74 eura je to rozdiel: 3 735,94 – vlastný príjem.

Pri čiastkovom základe dane daňovníka vyššom ako 34 401,74 eura sa nezdaniteľná časť dane na manželku (manžela) vypočíta podľa vzorca: 12 336,372 – (ČZD:4) – vlastný príjem.

Ak je výsledkom výpočtu záporná hodnota, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Daňovník si môže podľa § 11 ods. 4 ZDP nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) uplatniť v prípade, ak:

  • manželka (manžel) žije v domácnosti s daňovníkom, podľa § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby, nie je pritom podstatné, či manželia majú rovnakú adresu trvalého pobytu, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si daňovník nemôže uplatniť na svoju partnerku (družku), s ktorou nie je zosobášený
  • manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov veku žijúce s daňovníkom v domácnosti (do 6 rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)
  • manželka (manžel) poberala peňažný príspevok na opatrovanie
  • manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • manželka (manžel) sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Vlastný príjem manželky (manžela)

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa podľa § 11 ods. 4 ZDP považuje príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť. T.j. nebude sa môcť odpočítať poistné na dobrovoľné sociálne poistenie ani poistné "samoplatiteľa" na zdravotné poistenie. Do vlastného príjmu manželky sa započítava v zásade akýkoľvek príjem, vrátane napríklad náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenskej dávky (nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka). Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Krátenie sumy nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Podľa § 11 ods. 5 ZDP si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v sume 1/12 ročného nároku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti. Ak sa napríklad dieťa narodilo 2.6.2013, nezdaniteľná časť sa uplatní za 6 mesiacov, teda 6/12 ročnej sumy vypočítanej podľa dosiahnutého čiastkového základu dane daňovníka a vlastného príjmu manželky.

Príklad:
ČZD daňovníka = 35 000 eur, vlastný príjem manželky 1 586,38 eura
NČZD na manželku = (12 336,372 – (35 000 : 4) – 1 586,38) : 12 x 6 = 1000
Výsledok sa zaokrúhli podľa § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nahor.