Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Nezdaniteľná časť základu dane na starobné dôchodkové sporenie

Podľa § 11 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) sa čiastkový základ dane zistený z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 znižuje o nezdaniteľné časti základu dane, ktorými za rok 2013 sú:

  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
  • preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

S platnosťou od 1.1.2013 si zamestnanec mohol začať dobrovoľne prispievať na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len SDS). Ak chcel zamestnanec, aby mu zamestnávateľ zrážal dobrovoľné príspevky zo mzdy, musel o to zamestnávateľa požiadať. Zamestnávateľ bol následne podľa § 65 ods. 5 Zákona o starobnom dôchodkovom sporení povinný so zamestnancom uzatvoriť písomnú dohodu a spolu s každou platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis odvedených dobrovoľných príspevkov. Zároveň bol zamestnávateľ povinný podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce uzatvoriť so zamestnancom písomnú dohodu o zrážkach.

Pre účely výpočtu dobrovoľného príspevku na SDS bolo do systému Humanet pridané na záložku Osobné/ Poistenia/ DSS políčko Dobrovoľné DSS – zamestnanec na zadanie sumy dobrovoľného príspevku, na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky zrážka typu Dobrovoľný príspevok DSS na zadanie čísla bankového účtu a ďalších identifikátorov platby a do výpočtu mzdová položka SMF80360 Dobrovoľné DSS – zamestnanec.

Dobrovoľné príspevky na SDS ako nezdaniteľná časť základu dane

Podľa § 11 ods. 8 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených SDS, a to najviac do výšky 2 % čiastkového základu dane zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma 2 % čiastkového základu dane nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Inými slovami, zamestnanec, ktorý si v roku 2013 platil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, t.j. do II. dôchodkového piliera, môže si tieto zaplatené príspevky uplatniť v ročnom zúčtovaní dane (alebo pri podaní daňového priznania) ako nezdaniteľnú časť základu dane.

Pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane je rozhodujúce, akú sumu dobrovoľných príspevkov na SDS zaplatil zamestnanec v zdaňovacom období, pričom nie je podstatné, či sa príspevky platili pravidelne mesačnou zrážkou zo mzdy, alebo niekoľkými platbami, či dokonca jednorazovo.

Keďže sa v odseku zákona neuvádza obdobie, v ktorom boli príspevky preukázateľne zaplatené, a len v poučení k ročnému daňovému hláseniu za rok 2013 je uvedené „...príspevky na starobné dôchodkové sporenie za príslušné zdaňovacie obdobie“, sme toho názoru, že do ročného zúčtovania dane sa započítajú všetky príspevky na SDS zaplatené z miezd za rok 2013

Hraničná suma uplatnenej čiastky

Dobrovoľné príspevky na SDS si však zamestnanec nemôže uplatniť neobmedzene, ale len najviac do výšky 2 % z čiastkového základu dane (čiastkový základ dane je rozdiel medzi zdaniteľným príjmom a odvodmi zamestnanca), pričom aj táto suma je obmedzená na sumu rovnajúcu sa 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy. Pre rok 2013 sa do výpočtu berie priemerná mzda z roku 2011 v sume 786 eur. 2 % zo 60-násobku je hodnota (0,02 x 60 x 786) = 943,20 eura.

Časové obmedzenie uplatňovania príspevkov

Zamestnanec (daňovník) si bude môcť dobrovoľné príspevky na SDS uplatňovať len do roku 2016, t.j. najneskôr v ročnom zúčtovaní dane (daňovom priznaní) za rok 2016.

Ročné zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorému vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnávateľ, ktorý za zamestnanca neodvádzal dobrovoľné príspevky, musí okrem požiadania o uplatnenie dobrovoľných príspevkov SDS v žiadosti dokladovať tomuto zamestnávateľovi podľa § 37 ods. 1 písm. c) ZDP výšku zaplatených dobrovoľných príspevkov dokladom zo správcovskej spoločnosti.

Ak za zamestnanca dobrovoľné príspevky odvádzal zamestnávateľ, príslušné sumy musia byť uvedené na mzdovom liste zamestnanca. V takomto prípade zamestnanec nemá povinnosť dokladovať výšku zaplatených príspevkov, stačí o uplatnenie dobrovoľných príspevkov SDS požiadať v žiadosti o ročné zúčtovanie.

Príklady

Príklad 1:
Zamestnanec dosiahol v roku 2013 čiastkový základ dane v sume 45342,85 eura a uhradil dobrovoľné príspevky SDS v sume 800 eur.
2 % čiastkového základu dane = 0,02 x 45342,85 = 906,86
Suma dobrovoľných príspevkov je väčšia ako suma 2 % čiastkového základu dane a tá je zároveň menšia ako hraničná suma: 1000 > 906,86 V ročnom zúčtovaní dane zamestnanca sa uplatní suma 906,86 eura.

Príklad 2:
Zamestnanec dosiahol v roku 2013 čiastkový základ dane v sume 45342,85 eura a uhradil dobrovoľné príspevky SDS v sume 1000 eur.
2 % čiastkového základu dane = 0,02 x 45342,85 = 906,86
Suma dobrovoľných príspevkov je väčšia ako suma 2 % čiastkového základu dane a tá je zároveň menšia ako hraničná suma: 1000 > 906,86 V ročnom zúčtovaní dane zamestnanca sa uplatní suma 906,86 eura.

Príklad 3:
Zamestnanec dosiahol v roku 2013 čiastkový základ dane v sume 49352,52 eura a uhradil dobrovoľné príspevky SDS v sume 1000 eur.
2 % čiastkového základu dane = 0,02 x 49352,52 = 987,06
Suma dobrovoľných príspevkov je väčšia ako suma 2 % čiastkového základu dane a tá je zároveň väčšie ako hraničná suma: 1000 > 987,06 > 943,20.
V ročnom zúčtovaní dane zamestnanca sa uplatní suma 943,20 eura.