Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Novela zákona o DPH platná od 01.07.2015

Novela zákona o DPH platná od 01.07.2015

Dňa 01. 07. 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o DPH, ktorá bola realizovaná zákonom č. 218/2014 Z.z, zmeny obsiahnuté v novele sa týkajú §79 ods. 6 a 7 zákona o DPH.

Do §79 bol doplnený odsek 7, v zmysle ktorého platí, že časť nadmerného odpočtu je možné platiteľovi DPH vrátiť ešte pred ukončením daňovej kontroly, ktorá začala v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu. Táto časť nadmerného odpočtu je vrátená platiteľovi DPH do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu vo výške uvedenej v príslušnom čiastkovom protokole. V praxi to znamená, že daňový úrad bude tento postup využívať v situácii, keď sa pri kontrole preukáže oprávnenosť uplatňovania časti nadmerného odpočtu, ale zvyšná časť nadmerného odpočtu ostane ďalej preverovaná a z toho dôvodu nemôže byť daňová kontrola ukončená.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny v zákone o DPH §79 ods. 7 bolo doplnené znenie § 79 ods. 6 s účinnosťou od 01. 07. 2015, že rozdiel medzi výškou nadmerného odpočtu zistenou daňovým úradom a výškou časti nadmerného odpočtu vráteného na základe čiastkového protokolu bude platiteľovi vrátené po skončení daňovej kontroly.

Od 01. 07. 2015 § 79 ods. 6 a 7 zákona o DPH znie nasledovne:

„(6) Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1, 2 alebo odseku 5 začne daňovú kontrolu, vráti nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom; ak bola časť nadmerného odpočtu vrátená podľa odseku 7, vráti daňový úrad rozdiel medzi nadmerným odpočtom vo výške zistenej daňovým úradom a nadmerným odpočtom vráteným podľa odseku 7. Ak po vrátení nadmerného odpočtu vznikne kladný rozdiel medzi nadmerným odpočtom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí a vráteným nadmerným odpočtom podľa prvej vety, vráti daňový úrad tento rozdiel do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňový úrad daňovou kontrolou, ktorú začal v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1, 2 alebo odseku 5 nezistí nadmerný odpočet a právoplatným rozhodnutím sa prizná nadmerný odpočet, vráti daňový úrad nadmerný odpočet uvedený v právoplatnom rozhodnutí do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly do šiestich mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom šiesteho mesiaca a to vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní.

(7) Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu podľa odseku 6, vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole vyhotovenom podľa osobitného predpisu.29c) Daňový úrad vráti časť nadmerného odpočtu do desiatich dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu.“

Zdroj: www.uad.sk