Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odpočítanie dane z dodaných stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti

Odpočítanie dane z dodaných stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti

Odpočítanie dane z dodaných stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti

Platiteľ dane, ktorému boli poskytnuté stavebné práce v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti, má právo odpočítať ním uplatnenú daň z prijatých stavebných prác v súlade s podmienkami uvedenými v § 49 až 51 zákona o DPH. Platiteľ dane, ktorému boli poskytnuté stavebné práce iným platiteľom dane, uplatní k cene dodaných stavebných prác 20% daň, vypočítanú daň uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a zároveň má právo odpočítať ním uplatnenú daň od dane, ktorú je povinný platiť. Odpočítanie dane platiteľ dane vykoná najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, t.j. najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítane dane vzniklo. Podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH právo odpočítať daň z tovaru alebo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

Podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH môže platiteľ dane uplatniť právo na odpočítanie dane, ak daň z prijatých stavebných prác uviedol do záznamov podľa § 70 zákona o DPH. Odpočítanie dane v režime prenosu daňovej povinnosti nie je podmienené držbou faktúry od dodávateľa.

Platiteľ dane má právo uplatniť odpočítane dane za predpokladu, že stavebné práce použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Samozdanenie prijatých stavebných prác platiteľom dane nezakladá automaticky nárok na odpočítanie dane. Ustanovenia § 49 až 51 zákona o DPH sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na odpočítanie dane v režime prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach, t.j. platiteľ dane, ktorý uplatní pri prijatých stavebných prácach samozdanenie, uplatní odpočítanie dane v plnej výške alebo v pomernej výške (§49 ods. 3 zákona o DPH) alebo odpočíta daň v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia (§ 49 ods. 5 zákona o DPH). Ak platiteľ dane prijaté stavebné práce nepoužije na účely svojho podnikania, resp. na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemá nárok na odpočítanie dane.

Pravidlá upravujúce odpočítanie dane sa vzťahujú aj na platiteľa dane, ktorý vykonáva okrem činností, ktoré sú predmetom dane, aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane, ak prijme stavebné práce od iného platiteľa dane. Platiteľ dane nemá právo odpočítať daň zo stavebných prác prijatých v súvislosti s činnosťami, ktoré nie sú predmetom dane.

V režime prenosu daňovej povinnosti, má platiteľ dane právo odpočítať ním uplatnenú daň, ktorú je povinný platiť ako príjemca plnenia. Platiteľ dane nemôže odpočítať daň, ktorú voči nemu uplatnil iný platiteľ dane pri dodaní stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA. Platiteľ dane, ktorému boli stavebné práce poskytnuté, je povinný uplatniť k cene dodaných stavebných prác daň, aj v prípade, ak jeho dodávateľ na faktúre uviedol daň a len ním uplatnená daň je za zákonom stanovených podmienok odpočítateľná.

Zdroj: Finančná správa SR