Odstupné a odchodné

Z pohľadu zamestnávateľa je dôležité rozlišovať pojmy odstupné a odchodné. Kedy má zamestnanec na ne nárok a v akej výške?

Odstupné

Odstupné prináleží zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Odstupné musí byť najmenej v sume:

  • priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer trval 2 – 5 rokov
  • dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer trval 5 – 10 rokov
  • trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer trval 10 – 20 rokov
  • štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer trval 20 rokov a viac

Pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu prináleží zamestnancovi nasledujúce odstupné.

Odstupné musí byť najmenej v sume:

  • priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky
  • dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer trval 2 – 5 rokov
  • trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer trval 5 – 10 rokov
  • štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer trval 10 – 20 rokov
  • päťnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer zamestnanca trval 20 rokov a viac

Spravidla vypláca odstupné zamestnávateľ zamestnancovi po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak.

Odchodné

Pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok (pokles pracovnej schopnosti viac ako 70 %) patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Odchodné zamestnancovi prináleží len od jedného zamestnávateľa a zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1. Zákonníka práce.