Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odvody zamestnanca s odvodovou uľavou časť 1

Novelami Zákona o sociálnom poistení a Zákona o zdravotnom poistení, platnými od 1. novembra 2013 bol do mzdovej legislatívy zavedený nový pojem „zamestnanec s odvodovou úľavou“. Zamestnávateľ zamestná osobu z radov dlhodobo nezamestnaných a ešte aj ušetrí na odvodoch. Na prvý pohľad veľmi jednoduchá záležitosť.

A predsa to nie je také jednoduché. Kým pri výpočte odvodov riadneho zamestnanca môže počas trvania pracovného pomeru nastať 5 rôznych kombinácií výpočtu odvodov (viď. tabuľka Riadni zamestnanci), pri výpočte odvodov zamestnanca s odvodovou úľavou môže nastať až 12 rôznych kombinácií.

Riadni zamestnanci

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
Zamestnanec X X X X X X X X X
Zamestnanec je osobou so zdravotným postihnutím X X X X X X X X X
Zamestnanec má priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok X X X X X X X
Zamestnanec je poberateľom invalidného dôchodku s invaliditou nad 70 % alebo poberateľom invalidného dôchodku, ktorý dosiahol dôchodkový vek (bez ohľadu na % invalidity) X X X X X X X X
Zamestnanec je poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek X X X X X X X X

Zamestnanec aj zamestnávateľ splnili podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy

1. Zamestnanec aj zamestnávateľ spĺňajú podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy na zdravotné aj na sociálne poistenie. Na zdravotné poistenie sa zamestnanec uvádza do mesačného výkazu so sadzbou poistného 0 %.

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X

Zdravotná poisťovňa eviduje neuhradené pohľadávky voči zamestnávateľovi

2. Zamestnanec spĺňa podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy, zamestnávateľ však nemá v čase uzatvorenia pracovného pomeru uhradené všetky záväzky voči zdravotnej poisťovni. Zamestnanec a zamestnávateľ si uplatnia odvodovú úľavu len na sociálne poistenie.

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X

3. Zamestnanec spĺňa podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy, zamestnávateľ však nemá v čase uzatvorenia pracovného pomeru uhradené všetky svoje záväzky voči zdravotnej poisťovni. Zamestnanec a zamestnávateľ si uplatnia odvodovú úľavu len na sociálne poistenie. Zamestnanec je osobou so zdravotným postihnutím (ktorýkoľvek typ, ktorý má nárok na polovičnú sadzbu poistného na zdravotné poistenie).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X

Sociálna poisťovňa eviduje neuhradené pohľadávky voči zamestnávateľovi

Zamestnanec spĺňa podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy, zamestnávateľ však nemá uhradené větky svoje záväzky voči Sociálnej poisťovni. Zamestnanec a zamestnávateľ si uplatnia odvodovú úľavu len na zdravotné poistenie.

4. Zamestnanec aj zamestnávateľ platia všetky odvody na sociálne poistenie.

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X

5. Zamestnanec má navyše priznaný predčasný starobný dôchodok, vyplácanie ktorého je však dočasne pozastavené z dôvodu vzniku pracovného pomeru (neplatí invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X

6. Zamestnanec je navyše poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dosiahol dôchodkový vek (neplatí invalidné poistenie).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X

7. Zamestnanec je navyše poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo poberateľom invalidného dôchodku, ktorý dosiahol dôchodkový vek (neplatí poistenie v nezamestnanosti).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X

Zamestnanec porušil podmienku príjmu alebo pracovný pomer trvá aj po 12. mesiaci

Zamestnanec aj zamestnávateľ spĺňali podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy, avšak v aktuálnom mesiaci zamestnanec dosiahol príjem vyšší ako je zákonom stanovená hranica (pre pracovný pomer, ktorý začal v roku 2013 je to suma 526,62 €; pre pracovný pomer, ktorý začal v roku 2014 je to suma 539,35 €). Od tohto mesiaca si už zamestnanec ani zamestnávateľ nemôžu uplatniť odvodovú úľavu. Rovnaká situácia vzniká automaticky od 13. mesiaca trvania pomeru, pri vzniku ktorého zamestnanec aj zamestnávateľ spĺňali podmienky uplatnenia odvodovej úľavy.

8. Zamestnanec platí všetky odvody na zdravotné aj sociálne poistenie.

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X X

9. Zamestnanec je navyše osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, alebo poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu invalidity do 70 %, alebo je osobou, ktorá má len priznaný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (polovičná sadzba na zdravotné poistenie, plné odvody na sociálne poistenie).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X X

10. Zamestnanec má navyše priznaný predčasný starobný dôchodok (neplatí invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X

11. Zamestnanec je navyše poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dosiahol dôchodkový vek (neplatí invalidné poistenie).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X

12. Zamestnanec je navyše poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo poberateľom invalidného dôchodku, ktorý dosiahol dôchodkový vek (neplatí poistenie v nezamestnanosti, má polovičnú sadzbu na zdravotné poistenie).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X