Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odvody zamestnanca s odvodovou uľavou časť 2

Tentoraz sa zameriame na výpočet odvodov zamestnanca s odvodovou úľavou po skončení pracovného pomeru. Spočítali sme, že pri výpočte odvodov zamestnanca s odvodovou úľavou počas trvania pracovného pomeru môže nastať 12 rôznych kombinácií výpočtu odvodov. A pri výpočte odvodov z príjmov po skončení pracovného pomeru ďalších 13 kombinácií.

Posudzovanie splnenia podmienky príjmu pri výpočte odvodov z príjmu po skončení

Pri príjme po skončení pracovného pomeru zamestnanca s odvodovou úľavou sa posudzuje splnenie podmienky príjmu len pri výpočte sociálneho poistenia. U zdravotného poistenia sme obdržali metodické usmernenie VšZP, podľa ktorého sa z príjmu po skončení platia riadne odvody ako u zamestnanca bez odvodovej úľavy.

Vyplatením príjmu po skončení nedošlo k porušeniu podmienky príjmu

Zamestnanec s odvodovou úľavou na zdravotné aj sociálne poistenie a zamestnanec s odvodovou úľavou len na sociálne poistenie

1. Zamestnanec mal odvodovú úľavou na zdravotné aj sociálne poistenie alebo len na sociálne poistenie až do skončenia pomeru. Vyplatením príjmu po skončení nedošlo k porušeniu podmienky príjmu.

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X

2. Zamestnanec mal odvodovú úľavou na zdravotné aj sociálne poistenie alebo len na sociálne poistenie až do skončenia pomeru. Vyplatením príjmu po skončení nedošlo k porušeniu podmienky príjmu ale zamestnanec je navyše osobou so zdravotným postihnutím.

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X

Zamestnanec s odvodovou úľavou len na zdravotné poistenie

Zamestnanec mal odvodovú úľavu len na zdravotné poistenie. Z príjmu po skončení aj takýto zamestnanec platí odvody na zdravotné poistenie. Keďže tento zamestnanec v čase trvania pomeru platil odvody na sociálne poistenie ako riadny zamestnanec, aj odvody z príjmu po skončení sa budú počítať ako u riadneho zamestnanca, bez ohľadu na výšku príjmu po skončení.

3. Zamestnanec nemá ďalšie úľavy.

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X

4. Zamestnanec má navyše polovičnú sadzbu poistného na zdravotné poistenie (napr. je držiteľom preukazu ZŤP)

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X

5. Zamestnanec má navyše priznaný predčasný starobný dôchodok, vyplácanie ktorého je však dočasne pozastavené z dôvodu vzniku pracovného pomeru (neplatí invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X

6. Zamestnanec je navyše poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dosiahol dôchodkový vek (neplatí invalidné poistenie).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X

7. Zamestnanec je navyše poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo poberateľom invalidného dôchodku, ktorý dosiahol dôchodkový vek (neplatí poistenie v nezamestnanosti).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X X

Vyplatením príjmu po skončení došlo k porušeniu podmienky príjmu

Zamestnanec s odvodovou úľavou na zdravotné aj sociálne poistenie a zamestnanec s odvodovou úľavou len na sociálne poistenie

Zamestnanec mal odvodovú úľavu na zdravotné aj sociálne poistenie alebo len na sociálne poistenie až do skončenia pomeru. Vyplatením príjmu po skončení došlo k porušeniu podmienky príjmu. Odo dňa vzniku pomeru vzniká zamestnancovi spätne dôchodkové poistenie. Odvody na SP, IP a RFS sa počítajú z úhrnu mesačného príjmu a pomernej časti príjmu po skončení (t.j. doplatí sa dôchodkové poistenie aj z príjmu vyplateného od vzniku pomeru). Odvody na UP a GP sa vypočítajú len z pomernej časti príjmu po skončení (lebo z príjmu počas trvania pomeru už boli zaplatené).

8. Zamestnanec bez ďalších úľav

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X

9. Zamestnanec má navyše polovičnú sadzbu poistného na zdravotné poistenie (napr. je držiteľom preukazu ZŤP)

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X

10. Zamestnanec má navyše priznaný predčasný starobný dôchodok, vyplácanie ktorého je však dočasne pozastavené z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo je poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek (neplatí invalidné poistenie).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X

Zamestnanec s odvodovou úľavou len na zdravotné poistenie

Zamestnanec mal odvodovú úľavu len na zdravotné poistenie. Z príjmu po skončení aj takýto zamestnanec platí odvody na zdravotné poistenie. Keďže tento zamestnanec v čase trvania pomeru platil odvody na sociálne poistenie ako riadny zamestnanec, aj odvody z príjmu po skončení sa budú počítať ako u riadneho zamestnanca (viď. kombináciu odvodov 3. až 7.).

Vyplatenie ďalšieho príjmu po skončení

Zamestnanec s odvodovou úľavou na zdravotné aj sociálne poistenie a zamestnanec s odvodovou úľavou len na sociálne poistenie

Zamestnanec s odvodovou úľavou na zdravotné a na sociálne poistenie alebo len na sociálne poistenie až do skončenia pomeru má ďalší príjem po skončení pomeru. Pri vyplatení predchádzajúceho príjmu došlo k porušeniu podmienky príjmu a dodatočnému vzniku dôchodkového poistenia. Preto z ďalšieho príjmu po skončení sa odvody počítajú ako u riadneho zamestnanca, ktorý je povinne dôchodkovo poistený. T.j. SP, IP, UP, GP a RFS sa vypočítajú len z pomernej časti príjmu po skončení, rozpočítané na obdobie poistenia v poslednom roku.

11. Zamestnanec nemá ďalšie úľavy.

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X

12. Zamestnanec má navyše polovičnú sadzbu poistného na zdravotné poistenie (napr. je držiteľom preukazu ZŤP).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X X

13. Zamestnanec má navyše priznaný predčasný starobný dôchodok, vyplácanie ktorého je však dočasne pozastavené z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo je poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek (neplatí invalidné poistenie).

zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec, zamestnávateľ zamestnávateľ
ZP 4% ZP 2% ZP 10% ZP 5% ZP 0% NP SP IP PVN UP GP RF
X X X X X X

Zamestnanec s odvodovou úľavou len na zdravotné poistenie

Zamestnanec mal odvodovú úľavu len na zdravotné poistenie. Z príjmu po skončení aj takýto zamestnanec platí odvody na zdravotné poistenie. Keďže tento zamestnanec v čase trvania pomeru platil odvody na sociálne poistenie ako riadny zamestnanec, aj odvody z ďalšieho príjmu po skončení sa budú počítať ako u riadneho zamestnanca (viď. kombináciu odvodov 3. až 7.).