Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Opravný a dodatočný kontrolný výkaz DPH

Kedy a ako sa podáva opravný a dodatočný kontrolný výkaz DPH?

Opravný kontrolný výkaz DPH

DPH sa podáva pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu (čiže do 25 dňa nasledujúceho mesiaca). Opravný výkaz sa podáva iba vtedy, ak platiteľ zistí, že údaje v podanom riadnom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. Opravný výkaz nahrádza riadny kontrolný výkaz, tzn. že platiteľ v ňom znova uvedie všetky údaje, doklady súvisiace s daným daňovým obdobím, ale v hlavičke výkazu bude mať označené, že sa jedná o opravný výkaz. Ak platiteľ podáva opravný výkaz a údaje, ktoré pribudli alebo sa zmenili neovplyvňujú daňové priznanie DPH, nemusí znovu podávať aj opravné priznanie DPH.

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

Dodatočný kontrolný výkaz DPH sa podáva po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu. Dodatočný výkaz sa podáva vtedy ak platiteľ zistí, že údaje v podanom riadnom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. Ak platiteľ podáva dodatočný výkaz a údaje, ktoré pribudli alebo sa zmenili neovplyvňujú daňové priznanie DPH, nemusí podávať aj opravné priznanie DPH.

V dodatočnom kontrolnom výkaze sa uvádzajú len opravené a doplnené údaje v týchto prípadoch:

  • V riadnom kontrolnom výkaze boli na niektorom riadku uvedené nesprávne / neúplné údaje – v dodatočnom výkaze na tento jeden riadok vzniknú dva riadky:
    - prvý riadok so starými nesprávnymi údajmi, v tomto riadku bude uvedený kód opravy 1
    - druhý riadok s novými opravenými údajmi, v tomto riadku bude uvedený kód opravy 2
  • V riadnom kontrolnom výkaze bol uvedený riadok, ktorý sa vo výkaze nemal nachádzať - v dodatočnom výkaze sa tento riadok uvedie s kódom opravy 1.
  • V riadnom kontrolnom výkaze nebol uvedený doklad, ktorý sa tam mal nachádzať - v dodatočnom výkaze sa tento doklad uvedie s kódom opravy 2.