Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Platiteľ dane z pridanej hodnoty

DPH

Vysvetlenie a príklady, ktoré popisujú situácie, kedy sa firma alebo živnostník stane platiteľom DPH, z čoho mu potom vyplývajú nové povinnosti, ako napríklad podávanie kontrolného výkazu DPH.

1.

Ak podnikáte a nie ste platiteľom DPH, je potrebné sledovať obrat z vášho podnikania vždy za uplynulých 12 kalendárnych mesiacov. Ak obrat dosiahne sumu 49 790 €, máte povinnosť podať na daňový úrad žiadosť o registráciu pre daň. Obrat sa nesleduje od 1.1. v aktuálnom roku, ale za 12 mesiacov dozadu. Ak dosiahnete uvedený obrat, musíte požiadať o registráciu pre daň podľa § 4 do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.

Príklad:
Živnostník začal podnikať v apríli 2013. Do konca kalendárneho roka 2013 dosiahol obrat 40 000 €. V januári 2014 dosiahol obrat 10 000 € a po pripočítaní ku obratu z roku 2013 už dosiahol hranicu 49 790 € a do 20.2.2014 musí požiadať o registráciu pre daň.

2.

Uvedené platí aj vtedy, ak nie ste živnostník, ale vykonávate akúkoľvek činnosť, z ktorej dosahujete zdaniteľný príjem.

Príklad:
Vlastníte rodinný dom, ktorý nevyužívate a rozhodnete sa prenajímať ho. Prenájom bude činiť 5000 € mesačne a začne 1.2.2013. V novembri váš príjem z prenájmu dosiahne 50 000 € a do 20.12. musíte požiadať o registráciu pre daň.

3.

Požiadať o registráciu pre daň môžete aj vtedy, keď váš obrat ešte nedosiahol hranicu 49 790 €. Ak sa však vaše podnikanie ešte iba rozbieha a požiadate o registráciu, lebo pre vaše podnikanie je vhodné byť platiteľom DPH, počítajte s tým, že budete musieť zložiť na účet daňového úradu zábezpeku na daň. Jej výšku určí daňový úrad v rozmedzí 1000 až 500 000 € a bude použitá na prípadné daňové nedoplatky. Zábezpeku vám vrátia až po 12 mesiacoch.

4.

Bez ohľadu na váš obrat sa stanete platiteľom DPH, ak nakúpite tovar z EU v hodnote vyššej ako 14 000 € kumulatívne za všetky nákupy - takže je potrebné túto sumu sledovať a kontrolovať pri každom nákupe tovaru z EU. Táto suma sa sleduje za príslušný kalendárny rok a ak ju presiahnete, požiadate o registráciu pre DPH podľa § 7. Pripomíname, že pre správne vystavené účtovné doklady je nevyhnutné, aby vaši dodávatelia vedeli, či ste alebo nie ste registrovaný pre DPH.

5.

Bez ohľadu na obrat, aj na objem dodávky sa stanete platiteľom DPH ak nakúpite službu od dodávateľa z EU. Požiadate o registráciu podľa § 7a a musíte to spraviť ešte pred dodaním služby.

Dôležité upozornenie

Platitelia DPH registrovaní podľa § 7 a § 7a nemajú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní platitelia dane. Priznanie k DPH podávajú iba za mesiac, v ktorom mali nákup tovaru/služby z EU. Musia z tejto dodávky odviesť daň, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.