Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinná registrácia pre DPH

Povinná registrácia pre DPH

Podľa §4 ods. 1 Zákona o DPH je zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH, ak dosiahne za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (t.j. aj za kratšie ako 12 mesačné obdobie) obrat 49 790 eur. Žiadosť o registráciu pre daň musí podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne uvedený obrat.

Obrat je definovaný v § 4 ods. 7 zákona o DPH, podľa ktorého sa obratom rozumejú výnosy/príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku okrem tovarov a služieb oslobodených od dane § 28 až 42 okrem §38.

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z týchto plnení:

 • Poštových služieb
 • Služieb zdravotnej starostlivosti
 • Služieb sociálnej pomoci
 • Výchovných a vzdelávacích služieb
 • Služieb dodávaných členom
 • Služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou
 • Kultúrnych služieb
 • Služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov
 • Služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu
 • Predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín
 • Prevádzkovania lotérií a iných podobných hier
 • Dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň
 • Poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby
 • Príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob)

Do obratu sa okrem iného zahŕňajú aj výnosy/príjmy z:

 • dodania a nájmu nehnuteľností
 • poisťovacích a finančných služieb podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe

V sústave jednoduchého účtovníctva sa do obratu zahŕňajú príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb. V sústave podvojného účtovníctva sa do obratu zahŕňajú výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.