Povinnosti platiteľa dane, ktorý dodal stavebné práce inému platiteľovi dane

Povinnosti platiteľa dane, ktorý dodal stavebné práce inému platiteľovi dane

Povinnosti platiteľa dane, ktorý dodal stavebné práce inému platiteľovi dane

Platiteľ dane, ktorý dodal stavebné práce v režime prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH s miestom dodania v tuzemsku inému platiteľovi dane, je povinný

  • vyhotoviť faktúru podľa § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH v lehote do 15 dní od dodania stavebných prác,
  • vyhotoviť faktúru podľa § 72 ods. 1 písm. f) zákona o DPH v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním stavby alebo jej časti alebo pred dodaním tovaru s inštaláciou alebo montážou alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
  • vyhotoviť faktúru podľa § 72 ods. 1 písm. g) zákona o DPH v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním služby stavebných prác alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
  • uviesť údaje o dodaní stavebných prác do záznamov o dodaných tovaroch a službách za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť (§ 70 zákona o DPH).

Faktúra vyhotovená platiteľom dane na dodanie stavebných prác v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti musí obsahovať všetky zodpovedajúce náležitosti faktúry podľa § 74 zákona o DPH, s výnimkou výšky dane. Faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, keďže osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorému boli stavebné práce dodané.

Platiteľ dane, ktorý poskytol stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku pre iného platiteľa dane, dodanie stavebných prác do daňového priznania a do kontrolného výkazu neuvádza. Dodanie stavebných prác platiteľ dane uvedie do záznamov o dodaných tovaroch a službách za príslušné zdaňovacie obdobie. Prijaté platby pred dodaním stavebných prác platiteľ uvedie do záznamov o prijatých platbách. Uvedené záznamy uchováva platiteľ do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Príklad:

Platiteľ dane A uzatvoril ako zhotoviteľ zmluvu o dielo na dodanie stavby s platiteľom dane B. Platiteľ dane A má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a platiteľ dane B má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Predmetom zmluvy o dielo bolo zhotovenie administratívnej budovy na území SR v dohodnutej cene 300 000 € (bez dane). Podľa dohodnutých zmluvných podmienok objednávateľ B poskytol dodávateľovi A dňa 15.1.2016 preddavok vo výške 100 000 €. Platiteľ A ukončil a odovzdal stavbu platiteľovi B dňa 10.11.2016.

Prijatím platby pred dodaním stavby dňa 15.1.2016 vzniká podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH daňová povinnosť. Osobou povinnou platiť daň z prijatého preddavku na zhotovenie stavby je platiteľ dane B, ktorému bude stavba dodaná.

Platiteľ A vyhotoví na prijatú platbu faktúru v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá, t.j. do 31.1.2016, na faktúre uvedie údaje podľa § 74 zákona o DPH, vrátane prijatého preddavku – základu dane vo výške 100 000 € a slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti“. Dodávateľ A nesmie na vyhotovenej faktúre uviesť daň z pridanej hodnoty. Prijatú platbu pred dodaním stavby uvedie dodávateľ A do záznamov o prijatých platbách za zdaňovacie obdobie január 2016. Do daňového priznania a kontrolného výkazu dodávateľ A údaje o prijatej platbe pred dodaním stavby neuvádza.

Po odovzdaní stavby platiteľ A vyhotoví v lehote 15 dní odo dňa odovzdania stavby faktúru s údajmi podľa § 74 zákona o DPH, vrátane základu dane 200 000 € (300 000 mínus 100 000) a slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti. Údaje o dodaní stavby uvedie platiteľ dane A do záznamov za zdaňovacie obdobie november 2016. Do daňového priznania a kontrolného výkazu dodávateľ A údaje o dodaní stavby v režime prenosu daňovej povinnosti neuvádza.

Ak dodávateľ stavebných prác uvedie na faktúre za dodanie stavebných prác pre iného platiteľa dane daň, je povinný túto daň odviesť do štátneho rozpočtu podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH. Uplatnenie dane na dodanie stavebných prác dodávateľom nezakladá odberateľovi právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre a nemá vplyv na povinnosť odberateľa priznať a odviesť daň z prijatých stavebných prác, t.j. platiteľ dane, ktorý prijal stavebné práce od iného platiteľa dane, je povinný uplatniť k cene stavebných prác bez dane daň z pridanej hodnoty a túto daň priznať a odviesť prostredníctvom daňového priznania do ŠR.

Zdroj: Finančná správa SR