Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti platiteľa dane, ktorý prijal stavebné práce od iného platiteľa dane

Povinnosti platiteľa dane, ktorý prijal stavebné práce od iného platiteľa dane

Povinnosti platiteľa dane, ktorý prijal stavebné práce od iného platiteľa dane

Platiteľ dane, ktorý prijal stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti od iného platiteľa dane, je povinný

  • priznať daň z ceny prijatých stavebných prác v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť,
  • uviesť údaje o daňovej povinnosti z prijatej faktúry alebo z iného dokladu do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť,
  • uviesť údaje o odpočítaní dane z prijatej faktúry alebo z iného dokladu do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatnil odpočítanie dane,
  • uviesť údaje o prijatí stavebných prác do záznamov o dodaných tovaroch a službách za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v ktorom vykonal odpočítanie dane (§ 70 zákona o DPH).

Platiteľ dane uvedie základ dane z prijatých stavebných prác na r. 09 a ním uplatnenú daň (základ dane x 20%) na r. 10 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak platiteľ dane zároveň v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť uplatní aj právo na odpočítanie dane, uvedie výšku odpočítanej dane na r. 21 daňového priznania a údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane uvedie platiteľ dane z prijatej faktúry do časti B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak platiteľ dane v čase vzniku daňovej povinnosti nemá na prijaté stavebné práce faktúru, uvedie podľa § 78a ods. 3 zákona o DPH údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní stavebných prác (napr. dodací list, zmluva, preberací protokol). Ak platiteľ dane neodpočíta daň z prijatých stavebných prác v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť, ale odpočíta daň v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období po vzniku daňovej povinnosti, najneskôr však v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítane dane vzniklo (§ 51 ods. 2 zákona o DPH), uvedie údaje o výške odpočítanej dane na r. 21 daňového priznania a do časti B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočítal daň.

Príklad:

Platiteľ dane A uzatvoril ako zhotoviteľ zmluvu o dielo na výstavbu garáží s platiteľom dane B. Platiteľ dane A má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a platiteľ dane B má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Predmetom zmluvy o dielo bola výstavba garáži na území SR v dohodnutej cene 150 000 € (bez dane). Podľa dohodnutých zmluvných podmienok objednávateľ B poskytol dodávateľovi A dňa 10.1.2016 preddavok vo výške 50 000 €. Platiteľ dane A ukončil a odovzdal stavbu platiteľovi dane B dňa 10.12.2016. Platiteľ dane B má právo odpočítať daň v plnej výške v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť a toto právo si v tomto zdaňovacom období aj uplatní.

Platiteľovi dane B vznikla dňa 10.1.2016 daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH vo výške 10 000 € (50 000 x 20%) z poskytnutého preddavku pred dodaním stavby. Platiteľ dane B uvedie základ dane vo výške 50 000 € na r. 09 daňového priznania, daň vo výške 10 000 € na r. 10 daňového priznania a odpočítanie dane vo výške 10 000 € na r. 21 daňového priznania za zdaňovacie 1. kalendárny štvrťrok 2016. Zároveň uvedie platiteľ dane B údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane do časti B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie 1.kalendárny štvrťrok 2016. Príslušné údaje o poskytnutej platbe a odpočítaní dane zahrnie platiteľ dane B do záznamov podľa § 70 zákona o DPH.

Po odovzdaní stavby dňa 10.12.2016 vznikne platiteľovi dane B daňová povinnosť vo výške 20 000 €, vypočítaná z rozdielu medzi celkovou dohodnutou cenou vo výške 150 000 € a poskytnutým preddavkom vo výške 50 000 €, t.j. zo základu dane 100 000 €. Platiteľ dane B uvedie základ dane vo výške 100 000 € na r. 09 daňového priznania, daň vo výške 20 000 € na r. 10 daňového priznania a odpočítanie dane vo výške 20 000 € na r. 21. daňového priznania za zdaňovacie obdobie 4. kalendárny štvrťrok 2016. Zároveň uvedie platiteľ B údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane do časti B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie 4. kalendárny štvrťrok 2016. Príslušné údaje daňovej povinnosti a odpočítaní dane zahrnie platiteľ B do záznamov podľa § 70 zákona o DPH.

Zdroj: Finančná správa SR