Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti študenta po skončení strednej a vysokej školy

Povinnosti študenta

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Počas štúdia je za študenta platiteľom poistného štát. Za absolventa strednej školy platí poistné štát najviac do konca prázdnin, teda do 31. augusta. Pokiaľ ide o vysokoškolákov, štát za nich platí poistné iba do dňa zloženia štátnej skúšky (nie do promócií).

Kedy sa študent nemusí nahlásiť v zdravotnej poisťovni

  • Ak zostane nezamestnaný a prihlási sa na úrade práce - zostáva totiž naďalej poistencom štátu a oznamovaciu povinnosť splní externý subjekt. To, že ukončil školu za študenta nahlási zdravotnej poisťovni Ministerstvo školstva SR, a evidenciu na úrade práce nahlási Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
  • Ak sa hneď po škole zamestná - oznamovaciu povinnosť za neho splní Ministerstvo školstva SR a zamestnávateľ, ktorý za neho bude odvádzať poistné.
  • Ak po ukončení strednej školy plynulo nastúpi na vysokú školu - naďalej za neho platí poistné štát.
  • Ak po bakalárskom štúdiu pokračuje v magisterskom / inžinierskom/ doktorskom programe - a zápis na toto štúdium bol do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie, naďalej za neho platí poistné štát.

Kedy sa študent musí nahlásiť zdravotnej poisťovni

  • Ak zostane nezamestnaný a neprihlási sa na úrade práce - stane sa samoplatiteľom a zdravotné poistenie si bude platiť sám. V tomto prípade je potrebné, aby do 8 dní navštívil zdravotnú poisťovňu a nahlásil jej to. Následne bude odvádzať poistné na príslušný účet zdravotnej poisťovne.
  • Ak si založí živnosť - v tomto prípade síce má voči zdravotnej poisťovni oznamovaciu povinnosť (musí si nahlásiť platiteľa poistného), môže si ju však splniť prostredníctvom tzv. jednotného kontaktného miesta (na živnostenskom úrade). Nemusí teda navštíviť pobočku zdravotnej poisťovne. To neplatí, ak absolvent začne podnikať na základe iného ako živnostenského zákona, v takom prípade musí oznamovaciu povinnosť splniť sám v poisťovni.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Za študenta do Sociálnej poisťovne - počas celého obdobia štúdia - neplatí nikto poistné na žiadny druh sociálneho poistenia. Doba štúdia od 1.1.2004 sa nezhodnocuje pri uplatňovaní si nároku na akúkoľvek dávku zo Sociálnej poisťovne. Po skončení štúdia môže vzniknúť niekoľko životných situácií. Všetky nižšie uvedené situácie platia rovnako pre absolventa stredoškolského aj vysokoškolského štúdia.

Kedy sa študent nemusí nahlásiť v Sociálnej poisťovni

  • Ak nezačne hneď po ukončení štúdia pracovať – voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje/nezaeviduje na úrade práce. Nikto, ani štát, nebude za neho platiť poistné. Môže sa zúčastniť tzv. dobrovoľného poistenia, vtedy podá prihlášku cez registračný list fyzickej osoby.
  • Ak odíde do zahraničia – voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú žiadne povinnosti. Ak bol dobrovoľne poistený a zamestná sa v štáte Európskej únie, pričom zamestnávateľ bude za neho riadne odvádzať poistné na sociálne poistenie, musí sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť.
  • Ak si založí živnosť – voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú povinnosti ihneď. Povinné poistenie mu vznikne až od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako zákonom stanovená hranica.
  • Ak sa zamestná – voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú žiadne povinnosti. Všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni bude za neho plniť jeho zamestnávateľ.