Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

Zamestnávateľ a zamestnanec sa odo dňa vzniku pracovného pomeru musia riadiť okrem interných predpisov spoločnosti aj podľa Zákonníka práce. Tento zákon im predkladá určité povinnosti z neho vyplývajúce, ktoré by mali dodržiavať.

Opäť Vám prinášame prehľad podľa Zákonníka práce a z neho prislúchajúci paragraf 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru.

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer:

 • zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi:
  • prácu podľa pracovnej zmluvy,
  • platiť mu za vykonanú prácu mzdu,
  • utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a
  • dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,
 • zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa:
  • vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca:

 • oboznámiť s pracovným poriadkom,
 • s kolektívnou zmluvou,
 • s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú,
 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať,
 • s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a
 • s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 • vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré:

 • sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
 • bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

Zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol.

Zdroj: Zákonník práce