Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnávateľ a jeho povinnosti voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak zamestnávateľ začne zamestnávať zamestnancov je povinný prihlásiť sa (z pohľadu zamestnávateľa) do registra zamestnávateľov, ktorý je vedený príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Ak už nezamestnáva žiadneho zamestnanca, je povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca.

Zamestnávateľ sa prihlási, resp. odhlási prostredníctvom tlačiva Registračný list zamestnávateľa.

Zamestnanca musí zamestnávateľ prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr pred začatím výkonu práce zamestnanca.

Na tento účel slúži formulár Registračný list fyzickej osoby, kde sa označí voľba prihláška.

Základné povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni sú nasledujúce:

  • platiť poistné za zamestnanca a za zamestnávateľa,
  • predkladať pobočke Sociálnej poisťovne Mesačný výkaz poistného a príspevkov, resp. v prípade nepravidelného príjmu Výkaz poistného a príspevkov,
  • oznamovať o zamestnancovi príslušné prerušenia poistenia prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – voľba prerušenie - do ôsmich dní odo dňa prerušenia,
  • oznamovať o zamestnancovi príslušnú zmenu poistenia prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – voľba zmena - do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Po skončení pracovného pomeru alebo dohody je zamestnávateľ povinný najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca prostredníctvom formulára Registračný list fyzickej osoby, kde sa označí voľba odhláška a do troch dní od skončenia pracovného pomeru predložiť pobočke Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia.