Práca vykonávaná osobami mladšími ako 15 rokov, alebo osobami staršími ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky

Práca vykonávaná osobami mladšími ako 15 rokov, alebo osobami staršími ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky

Práca vykonávaná osobami mladšími ako 15 rokov, alebo osobami staršími ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky

V zásade je práca týchto osôb zakázaná.

Výnimočne však môžu vykonávať prácu za presne stanovených podmienok.

Tieto osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojim charakterom a rozsahom neohrozujú ich

  • zdravie
  • bezpečnosť
  • vývoj
  • školskú dochádzku

Medzi povolené práce patrí účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na

  • kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach
  • športových podujatiach
  • reklamných činnostiach

Výkon ľahkých prác uvedených v odseku povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“). V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.