Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Poľsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Poľsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • pracovný čas nesmie prekročiť 8 hodín v 24 hodinovom období a 40 hodín v 5 dňovom týždni v priemere za ustanovené obdobie nepresahujúce 4 mesiace (v odôvodnených prípadoch až do 12 mesiacov),
 • týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v priemere za ustanovené obdobie,
 • zamestnanci majú nárok na minimálne 11 neprerušovaných hodín v 24 hodinovom období (výnimky stanovuje zákon),
 • v rámci týždňa majú zamestnanci nárok na minimálne 35 neprerušovaných hodín vrátane minimálne 11 neprerušovaných hodín v 24 hodinovom období (možno skrátiť až na 24 hodín), týždenný odpočinok má pripadnúť v nedeľu (prípadne aj v iný deň),
 • výnimky špecifikuje zákon.

Dĺžka dovolenky

 • zamestnanec má nárok na ročnú platenú dovolenku vo výmere:
  • 20 dní, ak bol zamestnaný menej ako 10 rokov,
  • 26 dní, ak bol zamestnaný aspoň 10 rokov.


Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • minimálna mzda pre rok 2016 je stanovená v sume 431,24 €,
 • zamestnanec nesmie mať mzdu nižšiu ako je minimálna mzda, s výnimkou ak je zamestnaný 1. rok - vtedy jeho mzda nesmie byť nižšia ako 80 % minimálnej mzdy,
 • výška mzdy je stanovená dohodou zmluvných strán alebo kolektívnou zmluvou,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas je:
  • 100 % mzdy, ak je práca vykonávaná v nočných hodinách (21:00 – 7:00), v nedeľu, vo sviatky, v ktorých má zamestnanec voľno podľa rozvrhu práce, v dňoch náhradného voľna za prácu v nedeľu alebo za sviatok podľa rozvrhu práce,
  • 50 % mzdy za ostatné dni.


Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • subjekt, ktorý chce vykonávať činnosť ako agentúra dočasného zamestnávania, musí byť zapísaný v registri agentúr dočasného zamestnávania www.kraz.praca.gov.pl,
 • zahraničné subjekty, ktoré majú oprávnenie pre tento výkon činnosti, nemusia byť v tomto registri,
 • v období 36 po sebe nasledujúcich mesiacov nesmie celkové obdobie výkonu práce pre jedného zamestnávateľa presiahnuť 18 mesiacov,
 • dočasný zamestnanec nesmie vykonávať pre užívateľského zamestnávateľa nasledujúce druhy práce:
  • určité nebezpečné práce špecifikované v Zákonníku práce,
  • pracovať namiesto zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, ktorý štrajkuje,
  • pracovať na pozícii, na ktorej bol predtým minimálne 3 mesiace zamestnaný zamestnanec užívateľského zamestnávateľa a jeho pracovný pomer bol skončený z dôvodu, ktorý nespočíval v osobe zamestnanca.


Zdroj: Inšpektorát práce