Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Švédsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Švédsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • denný odpočinok – zamestnanci musia mať najmenej 11 po sebe nasledujúcich hodín voľného času v každom 24-hod. období
 • pracovný čas nesmie presiahnuť 40 hodín týždenne,
 • v prípade osobitnej povahy práce alebo špecifických podmienok, pracovný čas môže činiť v priemere 40 hod. týždenne za obdobie max. 4-týždňov,
 • výnimky – možno pracovať do 48 hod. v priemere vrátane nadčasov počas obdobia 4 týždňov alebo 50 hod. v priemere za obdobie kalendárneho mesiaca,
 • práca nadčas nesmie presiahnuť 200 hodín za kalendárny rok,
 • doby pracovného času môžu byť upravené aj v kolektívnych zmluvách v rámci konkrétneho odvetvia.

Dĺžka dovolenky

 • všetci zamestnanci majú nárok na platenú dovolenku najmenej 25 dní (5 týždňov) za rok - v rámci kolektívnych zmlúv môže byť dohodnutá aj vyššia výmera dovolenky,
 • novým zamestnancom, ktorí doteraz nezískali plný nárok na dovolenku, môže byť platená dovolenka poskytnutá v predstihu.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • vo Švédsku neexistujú žiadne zákonné predpisy týkajúce sa minimálnej mzdy, mzdové podmienky sú stanovené v kolektívnych zmluvách, rovnako ako mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • dočasnému zamestnancovi nesmie byť bránené v tom, aby bol prijatý do zamestnania subjektom, pre ktorého pracoval,
 • zamestnanec, ktorý oznámil zamestnávateľovi skončenie zamestnania a zamestná sa v agentúre dočasného zamestnávania, nesmie byť znovu prijatý predchádzajúcim zamestnávateľom skôr ako po 6 mesiacoch od skončenia jeho zamestnania,
 • subjekt, ktorý sprostredkuje zamestnanie alebo ktorý dočasne prideľuje svojich zamestnancov, nesmie od nich požadovať poplatok za poskytnutie práce.

Zdroj: Inšpektorát práce