Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné voľno pri hľadaní zamestnania

Pracovné voľno pri hľadaní zamestnania

Nárok na pracovné voľno pri hľadaní nového zamestnania definuje Zákonník práce v § 141 ods. 2 písm. i). Podľa týchto ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby. Pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať. Hľadanie novej práce je prekážkou v práci na strane zamestnanca a zamestnanec je povinný túto skutočnosť zamestnávateľovi zdokladovať.

Pracovné voľno s náhradou mzdy

Ak pracovný pomer končí výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov:

  • že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje (§ 63 ods. 1 písm. a) ZP);
  • že sa zamestnanec stane nadbytočný (§ 63 ods. 1 písm. b) ZP);
  • že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (§ 63 ods. 1 písm. c) ZP);

zamestnanec má pri hľadaní nového zamestnania nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.

Pracovné voľno bez náhrady mzdy

V ostatných prípadoch ukončenia pracovného pomeru má zamestnanec pri hľadaní nového pracovného miesta nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Príklady z praxe

Príklad 1: Zamestnanec dostal od zamestnávateľa výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou z dôvodu, že zamestnávateľ ruší časť svojej prevádzky. Zamestnanec dostal pozvánku na pracovný pohovor mimo svojho bydliska. Aby sa ho mohol zúčastniť, potrebuje na to dva dni. Musí si zamestnanec čerpať aj dovolenku?

Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou v rozsahu poldňa za každý týždeň trvania výpovednej lehoty. Ak sa so zamestnávateľom dohodne na zlúčení pracovného voľna, pri výpovednej lehote dva mesiace, konkrétne 8 týždňov, má nárok na pracovné voľno s náhradou v rozsahu štyroch dní (0,5 x 8). Zamestnanec si na účely účasti na pracovnom pohovore na tieto dva dni nemusí čerpať dovolenku, lebo má nárok na štyri dni pracovného voľna s náhradou pri hľadaní zamestnania.

Príklad 2: Zamestnanec končí pracovný pomer dohodou s trojmesačnou výpovednou lehotou. Počas prvého mesiaca plynutia výpovednej lehoty zamestnanec nečerpal pracovné voľno pre účely hľadania budúceho zamestnania. Voľno chcel čerpať počas druhého mesiaca plynutia výpovednej doby.

Zamestnávateľ nesúhlasil so zlučovaním pracovného voľna, aj keď by tak mohol urobiť aj následne, o mesiac neskôr. Keďže sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli na zlučovaní pracovného voľna, zamestnanec má nárok na jeden poldeň voľna v týždni, a nevyčerpané voľno z ostatných týždňov sa mu do ďalšieho týždňa neprenáša.