Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vrátenie náhrady za prečerpanú dovolenku – nové pravidlá

Prečerpaná dovolenka

V septembri 2014 sme zverejnili príspevok Vrátenie náhrady za prečerpanú dovolenku. Príspevok rozoberal problematiku vrátenia náhrady za prečerpanú dovolenku, a to aj v súvislosti s určovaním vymeriavacieho základu na sociálne poistenie.

Pripomeňme si, že Sociálna poisťovňa potom, ako sa od 1.1.2011 zmenila definícia vymeriavacieho základu na „zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený“, vydala usmernenie, podľa ktorého v prípade vysporiadania „prečerpanej dovolenky“ je vymeriavacím základom suma neznížená o sumu náhrady za prečerpanú dovolenku.

Zamestnanec tak v niektorých prípadoch napriek tomu, že nemal žiaden zdaniteľný príjem, platil odvody na sociálne poistenie.

Náhrada za prečerpanú dovolenku opäť znižuje vymeriavací základ na sociálne poistenie

V týchto dňoch Sociálna poisťovňa zverejnila nové usmernenie, ktoré sa opiera o stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podľa ktorého sa vo veci „prečerpanej dovolenky“ postupuje tak, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je suma príjmu zo závislej činnosti zamestnanca, znížená o náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, najmenej však na hodnotu 0,00 EUR.

Uvedené platí pre vymeriavací základ za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnávateľ vykonáva vysporiadanie v súvislosti s „prečerpanou dovolenkou“, pričom vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie nemôže byť záporná suma.

V praxi to znamená, že ak zamestnávateľ zráža zamestnancovi náhradu za prečerpanú dovolenku, robí tak z hrubej mzdy, teda z celkového zdaniteľného príjmu vstupujúceho do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. V prípade, že v aktuálnom mesiaci zamestnanec nemá dostatočný zdaniteľný príjem na vysporiadanie náhrady za prečerpanú dovolenku, a napr. z dôvodu ukončenia pracovného pomeru už ani nebude mať, vymeriavacím základom na sociálne poistenie bude suma 0,00 EUR a teda aj poistné bude 0,00 EUR.