Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z., ktorá bola schválená 18.10.2013 a vstupuje do platnosti 1.1.2014 významne rozširuje zoznam komodít, pri ktorých sa bude prenášať daňová povinnosť na príjemcu plnenia. Pôjde o obilniny, olejnaté plodiny, slamu, krmoviny a tiež predmety zo železa a ocele. Prenos daňovej povinnosti nastane, ak základ na faktúre presiahne 5000 €.

Táto zmena má predchádzať kolotočovým podvodom pri obchodovaní s týmito komoditami. V súčasnosti sa prenos daňovej povinnosti uplatňuje napríklad pri obchodovaní s kovovým odpadom.

Predaj a nákup kovového odpadu v tuzemsku

Pri obchodovaní s kovovým odpadom platia osobitné pravidlá ohľadom DPH. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. § 69 ods.12 prechádza daňová povinnosť na príjemcu plnenia ak platiteľ DPH predáva kovový odpad inému platiteľovi DPH.

Čo je kovový odpad?

Je to odpad z výroby a opracovania kovov, úlomky, piliny a tiež kovové predmety ďalej nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, opotrebenie a podobne. Čiže môže to byť aj havarované alebo veľmi poškodené nepojazdné auto.

Predaj kovového odpadu v tuzemsku

Ak ste platiteľ DPH a predáte v tuzemsku kovový odpad inému platiteľovi, povinnosť platiť daň prechádza na príjemcu plnenia. Vy teda na svojej faktúre uvediete cenu bez DPH a túto tržbu nebudete uvádzať vo svojom priznaní k DPH, lebo daň odvedie váš odberateľ.

Ak ste platiteľ DPH a predáte v tuzemsku kovový odpad neplatiteľovi DPH, povinnosť platiť daň neprechádza na príjemcu plnenia. Vtedy musíte na faktúre vyčísliť základ a DPH, daň odvediete vy a plnenie uvediete v priznaní k DPH v riadkoch 3, 4 ako pri ostatných tuzemských plneniach.

Ak nie ste platiteľom DPH, predáte kovový odpad bez dane bez ohľadu na to kto je vaším odberateľom.

Nákup kovového odpadu v tuzemsku

Ak ste platiteľ DPH a nakupujete v tuzemsku kovový odpad od iného platiteľa, povinnosť platiť daň prechádza na vás ako na príjemcu plnenia. Musíte si vyčísliť DPH zo sumy uvedenej na faktúre a tieto sumy (základ a daň) uvediete vo priznaní k DPH v riadkoch 9 a 10. Pokiaľ spĺňate podmienky § 49 zákona o DPH (Odpočítanie dane platiteľom), môžete si daň z tohto plnenia aj odpočítať v riadkoch 21 a 23, teda daň nezaplatíte.

Ak ste platiteľ DPH a nakupujete v tuzemsku kovový odpad od neplatiteľov – napríklad výkup v zberni od občanov, prenos daňovej povinnosti nenastane, nie sú splnené podmienky § 69 ods. 12.