Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH pri stavebných prácach

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH pri stavebných prácach

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH pri stavebných prácach

Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti

Novelou zákona o DPH bol s účinnosťou od 1.1.2016 doplnený § 69 ods. 12 písmenom j), v zmysle ktorého je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

 • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA)
 • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA
 • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA

Zdaniteľné obchody uvedené v predchádzajúcom odseku sú v ďalšej časti metodického pokynu označované spoločným pojmom „stavebné práce“, ak je tento pojem z hľadiska popisovanej situácie dostačujúci.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného plnenia na príjemcu sa pri dodaní stavebných prác uplatní v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

 • predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA,
 • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
 • dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku, t.j. sú registrovaní pre daň podľa § 4, 4b, 5 a 6 zákona o DPH.

Pri dodaní služby stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA sa vo väčšine prípadov určí miesto dodania podľa osobitného pravidla uvedeného v § 16 ods. 1 zákona o DPH, t.j. podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, ak vzťah medzi poskytnutou stavebnou prácou a nehnuteľnosťou je dostatočne úzky a priamy. Za dostatočne priamo a úzko spojené s nehnuteľnosťou sa považujú služby v prípade, ak sú

 • a) odvodené od nehnuteľnosti a nehnuteľnosť tvorí podstatný prvok služby, ktorý je hlavný a nevyhnutný pre poskytovanú službu,
 • b) poskytované alebo zamerané na nehnuteľnosť, pričom ich predmetom je právna alebo fyzická zmena tejto nehnuteľnosti.

V prípade, ak vzťah medzi poskytnutou stavebnou prácou a nehnuteľnosťou nie je dostatočne úzky a priamy, miesto dodania služby stavebných prác sa určí podľa § 15 zákona o DPH, aj v prípade, že predmetná služba patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy sa pre účely uplatňovania dane z pridanej hodnoty považuje za dodanie tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Slovenská republika implementovala do zákona o DPH článok 14 ods. 3 smernice, ktorý umožňuje považovať za dodanie tovaru odovzdanie určitých stavebných prác. Toto ustanovenie smernice je upravené v zákone o DPH práve v § 8 ods. 1 písm. b), podľa ktorého je dodaním tovaru dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, t.j. predmetom plnenia je zhotovenie diela - stavby alebo jej časti. Ak sa zmluvou o dielo zaväzuje zhotoviteľ dodať stavbu ako celok alebo časť stavby, miesto dodania sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, v zmysle ktorého miestom dodania tovaru, ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje. Ak je predmetom dodania zhotovenie stavby alebo jej časti na území SR, miesto dodania je vždy tuzemsko.

Prenos daňovej povinnosti upravený v § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH sa nevzťahuje na dodanie stavby alebo jej časti na základe kúpnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, v zmysle ktorej predávajúci prevádza svoje vlastnícke právo k existujúcej stavbe alebo jej časti na kupujúceho.

Ak je predmetom zmluvného vzťahu dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, určí sa miesto dodania podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Miestom dodania tovaru spojeného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný, t.j. pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou na stavbe umiestnenej v SR, je miesto dodania v tuzemsku. Prenos daňovej povinnosti sa pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou uplatní v prípade, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F klasifikácie CPA a je vykonaná dodávateľom alebo na jeho účet, t.j. predmetom dodania je jeden zdaniteľný obchod.

Prenos daňovej povinnosti sa pri dodaní stavebných prác uplatní v prípade, ak sú súčasne splnené všetky tri vyššie uvedené podmienky (ods. 3 tohto oddielu).

Príklad:

Platiteľ A, registrovaný pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 zákona o DPH, poskytol pokrývačské práce na stavbe administratívnej budovy, ktorá sa nachádza na území SR pre platiteľa B, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. V zmluve o dodaní stavebných prác bola dohodnutá cena bez dane vo výške 10 000 €. Stavebné práce boli ukončené a odovzdané odberateľovi B dňa 25.1.2016.

Keďže sú splnené všetky tri podmienky pre uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti, a to

 • miesto dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku,
 • pokrývačské práce patria do sekcie F klasifikácie CPA,
 • dodávateľ aj odberateľ sú platitelia dane,

osobou povinnou platiť daň je platiteľ B, príjemca stavebných prác. Dodávateľ A je povinný vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania stavebných prác faktúru v cene bez dane, na ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ B uplatní k cene dodaných stavebných prác daň (10 000 x 20%) vo výške 2 000 € a daň uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2016 a priznanú daň odvedie do ŠR.

Platiteľovi B vzniká v zdaňovacom období január 2016 aj právo na odpočítanie dane podľa podmienok upravených v § 49 až 51 zákona o DPH.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia sa podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH neuplatní, ak stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku dodá platiteľovi zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom.

Príklad:

Podnikateľ A, ktorý má miesto podnikania na území SR, ale nie je platiteľom dane, poskytol omietacie práce na stavbe výrobnej haly na území SR platiteľovi dane B so štvrťročným zdaňovacím obdobím. Cena bez dane bola dohodnutá vo výške 15 000 €. Dodávateľ A ukončil a odovzdal omietacie práce platiteľovi B dňa 15.3.2016. Omietacie práce spadajú pod sekciu F klasifikácie CPA (kód 43.31.10 Omietacie práce).

Platiteľ B nie je osobou povinnou platiť daň z prijatých stavebných prác, keďže dodávateľ stavebných prác A nie je platiteľom dane. Osobou povinnou platiť daň z dodania stavebných prác nie je ani podnikateľ A, keďže nie je platiteľom dane.

Ak tuzemský platiteľ dane dodá stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku osobe, ktorá nie je platiteľom dane, uplatní bežný režim zdanenia podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, t.j. dodávateľ stavebných prác, platiteľ dane, je osobou povinnou priznať a odviesť daň z pridanej hodnoty do ŠR.

Tuzemský platiteľ dane A s mesačným zdaňovacím obdobím poskytol stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA na stavbe umiestnenej na území SR podnikateľovi B, ktorý nie je platiteľom dane. Stavebné práce boli ukončené a odovzdané podnikateľovi B dňa 25.1.2016.

Tuzemský platiteľ A je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH pri dodaní stavebných prác osobe, ktorá nie je platiteľom. Platiteľ A je povinný pre podnikateľa B vyhotoviť v lehote do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti faktúru s daňou z pridanej hodnoty a daň uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2016 a priznanú daň odvedie do ŠR. Prenos daňovej povinnosti na podnikateľa B sa neuplatní z dôvodu, že odberateľ B nie je platiteľom dane.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa pri stavebných prácach uplatní aj v prípade, ak stavebné práce poskytne platiteľ dane inému platiteľovi dane, ktorý vykonáva okrem činností, ktoré sú predmetom dane aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane, a to aj vtedy, keď platiteľ dane prijal stavebné práce v súvislosti s činnosťami, ktoré nie sú predmetom dane. S účinnosťou od 1.1.2016 je ustanovenie § 69 zákona o DPH doplnené odsekom 16, v zmysle ktorého platiteľ, ktorý vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), sa považuje za príjemcu plnení v postavení platiteľa pre všetky plnenia podľa odseku 12 písm. a), c) až e) a j), ktoré sú dodané iným platiteľom. Ustanovenie § 69 ods. 16 zákona o DPH sa vzťahuje napr. na osoby, ktoré neboli zriadené za účelom podnikateľskej činnosti, ak okrem činností pre ktoré boli zriadené a ktoré nie sú ekonomickou činnosťou, vykonávajú aj ekonomickú činnosť podľa § 3 zákona o DPH a v súvislosti s touto ekonomickou činnosťou sú zdaniteľnou osobou a zároveň sú registrované za platiteľa dane. Toto ustanovenie sa týka aj osôb, ktoré sú uvedené v § 3 ods. 4 zákona o DPH, t.j. štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy (obce, mestá a vyššie územné celky) a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, ak sú platiteľmi dane a to aj v prípade, ak stavebné práce neprijali v súvislosti s ekonomickou činnosťou, pre ktoré sú registrované ako platitelia dane.

Príklad:

Platiteľ dane A vykoná na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s obcou celkovú rekonštrukciu budovy obecného úradu. Obec je registrovaným platiteľom dane z dôvodu prevádzkovania obchodu s potravinami a má štvrťročné zdaňovacie obdobie. V zmluve o dielo na dodanie rekonštrukcie budovy obecného úradu bola dohodnutá cena bez dane vo výške 20 000 €. Rekonštrukčné práce boli ukončené a odovzdané obci dňa 15.3.2016.

Platiteľ dane A je povinný vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania rekonštrukčných prác faktúru v cene bez dane, na ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Obec, platiteľ dane, je povinná k cene dodaných stavebných prác uplatniť daň vo výške 4 000 € (20 000 € x 20%). Základ dane a daň z prijatých stavebných prác uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie 1. kalendárneho štvrťroka a priznanú daň odvedie do ŠR. Obec nemá právo na odpočítanie dane z prijatých stavebných prác z dôvodu, že rekonštrukcia budovy obecného úradu nesúvisí s prevádzkou obchodu s potravinami, pre ktorú je obec registrovaná za platiteľa.

K problematike prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v stavebníctve vydalo Ministerstvo financií SR Manuál pre obce a mestá, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR

Zdroj: Finančná správa SR