Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)

Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)

Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)

Povinnosť používať registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb upravuje Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej ERP). V prílohe zákona je zverejnený zoznam služieb, pri ktorých je poskytovateľ služby povinný používať pre evidenciu tržieb v hotovosti ERP. Tento zoznam bol v roku 2015 značne rozšírený, avšak stručný popis činnosti v prílohe zákona nedáva vždy jasnú odpoveď, či pri vami poskytovanej službe ERP potrebujete alebo nie.

Prinášame podrobný popis služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v hotovosti v ERP podľa štatistického úradu.

V prvej časti sú to služby v oblasti motorových vozidiel a dopravy.

 • 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
 • 45.20.1 Oprava a údržba automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
 • 45.20.11 Bežné opravy a údržba (okrem opráv elektrických systémov, pneumatík a karosérií) automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
 • 45.20.12 Oprava elektrického systému automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
 • 45.20.13 Oprava pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
 • 45.20.14 Oprava karosérií a podobné služby (oprava dverí, zámkov, okien, opätovné striekanie karosérií, opravy po havárii) automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
 • 45.20.2 Oprava a údržba ostatných motorových vozidiel
 • 45.20.21 Bežná údržba a opravy (okrem opráv elektrického systému a karosérií) ostatných motorových vozidiel
 • 45.20.22 Oprava elektrického systému ostatných motorových vozidiel
 • 45.20.23 Oprava karosérií a podobné služby (oprava dverí, zámkov, okien, opätovné striekanie karosérií, opravy po havárii) ostatných motorových vozidiel
 • 45.20.3 Služby v oblasti umývania a leštenia automobilov a podobné služby
 • 45.20.30 Umývanie automobilov a podobné služby
 • 45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • Táto trieda tiež zahŕňa: - obchod, údržbu a opravu mopedov, ich častí a príslušenstva.
 • Táto trieda vylučuje: - obchod, údržbu a opravu bicyklov, ich častí a príslušenstva.
 • 45.40.1 Veľkoobchod s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom
 • 45.40.10 Veľkoobchod s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom
 • 45.40.2 Maloobchod s motocyklami, ich dielmi a príslušenstvom v špecializovaných predajniach
 • 45.40.20 Maloobchod s motocyklami, ich dielmi a príslušenstvom v špecializovaných predajniach
 • 45.40.3 Ostatné maloobchodné služby v oblasti motocyklov, ich dielov a príslušenstva
 • 45.40.30 Ostatné maloobchodné služby v oblasti motocyklov, ich dielov a príslušenstva
 • 45.40.4 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom
 • 45.40.40 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom
 • 45.40.5 Oprava a údržba motocyklov
 • 45.40.50 Oprava a údržba motocyklov
 • 49.32 Taxislužba
 • 49.32.1 Taxislužba
 • 49.32.11 Taxislužba Táto subkategória zahŕňa: - taxi službu vrátane mestskej, prímestskej a medzimestskej Tieto služby sú obyčajne poskytované na prepravu osôb na určité vzdialenosti, čas a určité miesto. Patria sem aj rezervačné služby spojené s taxislužbou. - nepravidelnú letiskovú kyvadlovú dopravu
 • Táto subkategória vylučuje: - prepravu osôb dopravnými prostriedkami ťahanými človekom alebo zvieraťom, pozri 49.39.35 - vodnú a leteckú taxislužbu, pozri 50.30.19 a 51.10.12 - služby sanitiek, pozri 86.90.14
 • 49.32.12 Prenájom osobných automobilov s vodičom
 • Táto subkategória zahŕňa: - prenájom osobných automobilov s vodičom poskytovaný na určitý čas, okrem taxislužby Tieto služby sú vo všeobecnosti poskytované pre ohraničený počet pasažierov a často zahŕňajú prepravu osôb na viaceré miesta určenia.
 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava inde neuvedená a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
 • 52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov