Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)

Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)

Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)

V tretej časti článku o používaní registračných pokladníc pri službách prinášame podrobný zoznam služieb v oblasti poisťovníctva, právnych, účtovníckych, audítorských a poradenských činností, pri ktorých je povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pre evidenciu tržieb v hotovosti. Za tržbu v hotovosti sa považuje aj úhrada vystavenej faktúry, pokiaľ je úhrada realizovaná v hotovosti.

 • 65.11 Životné poistenie
 • 65.11.10 Životné poistenie
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré zabezpečujú vyplatenie nárokov beneficientovi v prípade úmrtia poistenej osoby alebo na prežitie splatnosti poistky. Poistky môžu poskytovať len poistenie alebo tiež môžu obsahovať komponent sporenia. Poistky môžu pokrývať jednotlivcov alebo príslušníkov skupín.
 • 65.12 Neživotné poistenie
 • 65.12.11 Úrazové poistenie
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú pravidelné platby v prípade, že poistenec je neschopný práce v dôsledku nehody
 • - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytuje poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku nehody a straty časti tela, t. j. platbu v prípade, že v dôsledku nehody dôjde k úmrtiu alebo k strate jednej alebo viac častí tela (napr. ruky alebo nohy) alebo k strate jedného alebo oboch očí
 • Táto subkategória vylučuje: - služby cestovného poisťovania, pozri 65.12.71
 • 65.12.12 Zdravotné poistenie
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú ochranu pred nemocničnými alebo lekárskymi nákladmi nekrytými vládnymi programami a zvyčajne pred inými výdavkami na zdravotnú starostlivosť ako sú predpísané lieky, lekárske prístroje, sanitka, súkromná opatera atď.
 • - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú ochranu pred nákladmi na zubnú starostlivosť
 • - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú pravidelné platby v prípade, keď poistenec nie je schopný pracovať v dôsledku choroby
 • 65.12.2 Poistenie motorového vozidla
 • 65.12.21 Poistenie motorového vozidla, poistenie zodpovednosti za škodu
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú všetku zodpovednosť vyplývajúcu z používania pozemných motorových vozidiel vrátane tých, ktoré sú používané na prepravu platiacich cestujúcich alebo nákladu
 • Táto subkategória vylučuje: - zodpovednosť za škody spôsobené tretej strane týkajúce sa železničného koľajového parku, pozri 65.12.31
 • 65.12.29 Ostatné služby poistenia motorového vozidla
 • Táto subkategória zahŕňa: - poisťovacie služby pokrývajúce náklady vyplývajúce zo straty alebo poškodenia pozemných motorových vozidiel
 • Táto subkategória vylučuje: - stratu alebo poškodenie železničného koľajového parku, pozri 65.12.31
 • 65.12.3 Námorné, letecké a ostatné dopravné poistenie
 • 65.12.31 Poistenie železničného vozového parku
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * železničného koľajového parku Pokryté riziká zahŕňajú zodpovednosť za škody a za stratu alebo poškodenie železničného koľajového parku.
 • 65.12.32 Poistenie zodpovednosti za škodu v leteckej doprave
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * lietadla
 • - služby poisťovania vypustenia satelitu
 • 65.12.33 Ostatné služby poistenia v leteckej doprave
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, iných než zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej strane, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * lietadla
 • - služby poisťovania vypustenia satelitu
 • 65.12.34 Poistenie zodpovednosti za škodu v lodnej doprave
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * osobných a nákladných plavidiel, prevádzkovaných na oceáne, pobrežných vodných cestách alebo na vnútrozemských vodných cestách
 • 65.12.35 Ostatné služby poistenia lodnej dopravy
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek iných ako zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej strane, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * osobných a nákladných plavidiel, prevádzkovaných na oceáne, pobrežných vodných cestách alebo na vnútrozemských vodných cestách
 • 65.12.36 Poistenie nákladu
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré najviac k poisteniu dopravnými spoločnosťami poskytujú pokrytie rizík z poškodenia alebo straty nákladu
 • 65.12.4 Poistenie proti požiaru a inej škode na majetku
 • Táto kategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká poškodenia alebo straty majetku, s výnimkou tých, ktoré pokrýva subkategória 65.12.2 (Poistenie motorového vozidla), 65.12.3 (Poistenie v námornej, leteckej a inej doprave; poistenie nákladu).
 • 65.12.41 Poistenie proti škode na majetku spôsobenej požiarom
 • 65.12.49 Ostatné služby poistenia proti poškodeniu majetku
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká poškodenia alebo straty majetku ako je krádež, výbuch, búrka, ľadovec, mráz, iné prírodné sily, rádioaktívna kontaminácia a pokles pôdy - poisťovanie kotlov a strojového zariadenia, ktoré pokrýva znehodnotenie majetku v dôsledku nedostatku elektrickej energie, svetla, tepla, pary alebo chladenia
 • 65.12.5 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • 65.12.50 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká všetkých druhov zodpovednosti za spôsobenú škodu vrátane zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vadných výrobkov, poranenia tela, poškodenia majetku, znečistenia, profesionálneho pochybenia, atď., iné ako zodpovednosť za škody podľa subkategórie 65.12.21 (Poistenie motorového vozidla, poistenie zodpovednosti za škodu), 65.12.3 (Poistenie v námornej, leteckej a inej doprave) a 65.12.4 (Poistenie proti požiaru a inej škode na majetku)
 • 65.12.6 Poistenie úverov a záruk
 • 65.12.61 Poistenie úverov
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká nadmerných úverových strát z dôvodu dlžníkovej platobnej neschopnosti Zahrnuté sú vývozné úvery, splátkové úvery, hypotéky, poľnohospodárske úvery atď.
 • 65.12.62 Poistenie záruk
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká z neplnenia alebo neschopnosti splniť zmluvné finančné záväzky strany zo zmluvy alebo dohody
 • 65.12.7 Cestovné poistenie a poistenie finančnej podpory, výdavkov právnej ochrany a rôznej finančnej straty
 • 65.12.71 Cestovné poistenie a poistenie finančnej podpory
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú ochranu výdavkov spojených s cestovaním (typicky poskytované v balíku) ako sú: * zrušenie cesty, jej prerušenie alebo oneskorenie * stratená, omeškaná alebo poškodená batožina * úrazové a zdravotné výdavky * repatriácia pozostatkov
 • Táto subkategória vylučuje: - služby poisťovania motorových vozidiel, pozri 65.12.2
 • 65.12.72 Poistenie výdavkov právnej ochrany
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek pokrývajúcich právne a súdne výdavky
 • 65.12.73 Poistenie rôznych finančných strát
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká rôznych finančných strát, t. j. nákladov vzniknutých z nasledujúcich rizík: strata zamestnanosti, nedostatok príjmov (všeobecne), zlé počasie, strata dávok, trvajúce všeobecné výdavky, nepredpokladané obchodné náklady, strata trhovej hodnoty, strata nájomného alebo výnosu, nepriame obchodné straty (iné ako vyššie uvedené), iné finančné straty (neobchodné) a iné druhy straty
 • 65.12.9 Ostatné neživotné poistenie
 • 65.12.90 Ostatné neživotné poistenie
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú ostatné neživotné riziká i. n.
 • 69.10 Právne činnosti
 • 69.10.1 Právne služby
 • Táto kategória vylučuje: - administratívne súdne služby, pozri 84.23.11
 • 69.10.11 Právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti trestného práva
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradné, zastupiteľské a súvisiace služby (obhajoba, hľadanie dôkazov, svedkovia, experti atď.) v oblasti trestného práva
 • 69.10.12 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach obchodného a komerčného práva
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradné, zastupiteľské a súvisiace služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúce sa obchodného práva
 • 69.10.13 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach pracovného práva
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradné, zastupiteľské a súvisiace služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúcich sa pracovného práva
 • 69.10.14 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach občianskeho práva
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradné, zastupiteľské a spojené služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúcich sa občianskeho práva
 • 69.10.15 Právne služby v oblasti patentov, autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva
 • Táto subkategória zahŕňa: - koncepty a certifikácie dokumentov a súvisiacich služieb týkajúce sa patentov, autorských práv a iných práv v oblasti duševného vlastníctva
 • Táto subkategória vylučuje: - licenčné služby oprávňujúce využívať duševné vlastníctvo a podobné produkty, pozri 77.40.1
 • 69.10.16 Notárske služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - koncepty a zachovanie pôvodných listín s vymáhateľnou a dôkaznou hodnotou. Tieto služby sa týkajú oblastí ako rodinné právo (predmanželské zmluvy), dedičské právo a testamenty, prevod nehnuteľností, podnikové právo atď.
 • 69.10.17 Arbitráž a urovnanie sporu
 • Táto subkategória zahŕňa: - arbitráže alebo sprostredkovanie riešenia sporov medzi zamestnancami a vedením, medzi spoločnosťami alebo medzi jednotlivcami
 • Táto subkategória vylučuje: - zastupovanie menom jednej zo strán v spore, pozri 69.10.11 - 69.10.14
 • 69.10.18 Aukčné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - právne služby súvisiace s likvidáciou aktív majetku vydražením
 • Táto subkategória vylučuje: - iné dražobné služby ako služby súvisiace s legálnym postupom, pozri 82.99.19
 • 69.10.19 Ostatné právne služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby podmienečného uloženia a vyrovnania majetku - poradné služby zákazníkom súvisiace s ich legálnymi právami a povinnosťami a ostatné právne služby i. n.
 • 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • 69.20.10 Finančný audit
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby preskúmania účtovných záznamov a iných podporných dôkazov organizácie za účelom vyjadrenia názoru o tom, či finančné bilancie organizácie skutočne odzrkadľujú jej pozíciu k danému dňu a výsledky jej činnosti za obdobie končiace týmto dňom sú v súlade so všeobecne platnými účtovnými zásadami
 • Táto subkategória vylučuje: - služby kontroly účtov, pozri 69.20.21 - audit manažmentu, pozri 70.22.11 69.20.2 Účtovnícke služby Táto kategória vylučuje: - služby spracovania údajov, pozri 63.11.11
 • 69.20.21 Kontrola účtov
 • Táto subkategória zahŕňa: - revízne služby ročných a priebežných finančných bilancií a iných účtovných informácií. Rozsah revízie je menší ako u auditu a stupeň poskytnutej istoty je teda nižší. - analýzu súvah atď.
 • 69.20.22 Zostavovanie účtovnej uzávierky
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zostavovania účtovných uzávierok na základe informácií poskytnutých zákazníkom. Nedávajú sa žiadne záruky ohľadom presnosti výsledných uzávierok - spracovanie firemných daňových priznaní, poskytované v kombinácii s prípravou účtovných uzávierok za jeden poplatok - zostavovanie výkazov príjmov, súvah atď.
 • Táto subkategória vylučuje: - služby spracovania podnikateľských daňových priznaní, ak sú poskytované ako osobitné služby, pozri 69.20.3
 • 69.20.23 Účtovná evidencia
 • Táto subkategória zahŕňa: - účtovnícke služby pozostávajúce z klasifikácie a zaznamenávania podnikateľských transakcií v peniazoch alebo inej mernej jednotke do účtovných kníh
 • Táto subkategória vylučuje: - služby mzdového účtovníctva vrátane výpočtu miezd a počítačového spracovania miezd a vedenia mzdového účtovníctva, pozri 69.20.24 - účtovnícke služby súvisiace s daňovým priznaním, pozri 69.20.3 - inkasné služby, pozri 82.91.12
 • 69.20.24 Mzdové služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - mzdové služby vrátane výpočtu miezd a vedenia mzdového účtovníctva
 • 69.20.29 Ostatné účtovné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - ostatné účtovnícke služby ako atestovanie, ohodnocovanie, príprava pro forma výkazov atď.
 • 69.20.3 Daňové poradenstvo
 • 69.20.31 Poradenstvo a vypracovanie daňových priznaní
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradenstvo v oblasti podnikových daní a prípravu daňových priznaní pre všetky druhy daní (napr. DPH)
 • 69.20.32 Vypracovanie a plánovanie jednotlivých daní
 • Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a plánovanie daní v osobných spoločnostiach - prípravu a plánovanie daní jednotlivcov
 • 69.20.4 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo
 • 69.20.40 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie poradenstva a pomoci manažmentu a/alebo veriteľom insolventných spoločností a/alebo vystupovanie ako konkurzný správca alebo poverenec

Pozrite si aj predchádzajúce príspevky:
Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)
Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)