Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Registračná pokladnica pri službách – 4.časť (vedenie firiem, komunikácia s verejnosťou, poradenské služby v oblasti podnikania, architektonické činnosti)

Registračná pokladnica pri službách – 4.časť (vedenie firiem, komunikácia s verejnosťou, poradenské služby v oblasti podnikania, architektonické činnosti)

Registračná pokladnica pri službách – 4.časť (vedenie firiem, komunikácia s verejnosťou, poradenské služby v oblasti podnikania, architektonické činnosti)

V štvrtej časti článku o používaní registračných pokladníc pri službách prinášame podrobný zoznam služieb v oblasti vedenia firiem, styku a komunikácie s verejnosťou, poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia a architektonických činností, pri ktorých je povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pre evidenciu tržieb v hotovosti. Za tržbu v hotovosti sa považuje aj úhrada vystavenej faktúry, pokiaľ je úhrada realizovaná v hotovosti.

 • 70.10 Vedenie firiem
 • Táto subkategória zahŕňa: - správne služby poskytované centrálou iným jednotkám rovnakej spoločnosti alebo podniku
 • Táto subkategória vylučuje: - služby holdingových spoločností, ktoré sa nepodieľajú na správe, pozri 64.20.10
 • 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • 70.21.10 Služby pre styk s verejnosťou a komunikačné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby vrátane lobingu, týkajúce sa metód na zlepšenie imidžu a vzťahov organizácie alebo jednotlivca so širokou verejnosťou, vládou, voličmi, akcionármi a inými
 • Táto subkategória vylučuje: - plánovacie a kreatívne služby v oblasti reklamy, pozri 73.11.11 - prieskum trhu a služby prieskumu verejnej mienky, pozri 73.20
 • 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • 70.22.1 Poradenské služby v oblasti podnikového riadenia
 • 70.22.11 Poradenské služby v oblasti strategického riadenia
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby týkajúce sa podnikovej politiky a stratégie a celkového plánovania, organizácie a kontroly organizácie. Špecificky, všeobecné manažérsko-konzultačné úlohy sa môžu týkať jedného alebo kombinácie viacerých aspektov: * formulácie politiky * stanovenia organizačnej štruktúry (rozhodovací systém), ktorá najefektívnejšie dosiahne ciele organizácie * právneho usporiadania * strategických podnikateľských plánov * konzultačných služieb zameraných na rozvoj a reštrukturalizáciu korporácií ako sú fúzie, akvizície, podniky so spoločnou majetkovou účasťou, strategické spojenia, diverzifikácia, privatizácia * definovania manažérskeho informačného systému * spracovania manažérskych správ a kontrol * plánov záchrany podnikania * spracovania programov zlepšenia zisku * a iných záležitostí, ktoré sú predmetom špecifického záujmu manažmentu organizácie
 • Táto subkategória vylučuje: - služby právneho poradenstva a zastupovania, pozri 69.10.1 - služby poradcov a vyjednávačov zabezpečujúcich zlučovania a akvizície, pozri 66.19.21
 • 70.22.12 Poradenské služby v oblasti finančného riadenia (okrem firemnej dane)
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby týkajúce sa rozhodovania v oblasti finančnej povahy ako sú: * pracovný kapitál a manažment likvidity, určenie vhodnej kapitálovej štruktúry * analýza návrhov kapitálových investícií * spravovanie majetku * vývoj účtovných a rozpočtových systémov a rozpočtovej kontroly * finančné konzultačné služby súvisiace s fúziami, akvizíciami, atď. ako napríklad poradenstvo o metódach ocenenia, platobných metódach, kontrolných metódach, medzinárodnom financovaní
 • Táto subkategória vylučuje: - návrh a vývoj počítačového softvéru pre účtovné systémy, pozri 62.01.1 - maklérsle služby s cennými papiermi, pozri 66.12.11 - služby správy porfólia a fondov, pozri 66.30.11 - účtovné služby, vedenie účtovných kníh, finančné audítorské služby, pozri 69.20
 • 70.22.13 Poradenské služby v oblasti marketingového riadenia
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby týkajúce sa marketingovej stratégie a marketingových operácií organizácie. Úlohy marketingového manažérskeho poradenstva sa môžu týkať jedného alebo kombinácie nasledovných aspektov: * analýzy a zostavenia marketingovej stratégie * zostavenia programov služieb zákazníkom, cenových, reklamných a distribučných kanálov * manažmentu predaja a školenia predavačov * organizácie marketingových kanálov (predaj veľkoobchodu alebo priamo maloobchodu, reklamná pošta, franšíza, atď.), dizajn balenia a iné záležitosti týkajúce sa marketingovej stratégie a prevádzky organizácie
 • Táto subkategória vylučuje: - vzťahy s verejnosťou a komunikačné služby, pozri 70.21.10 - reklamné služby, pozri 73.11
 • 70.22.14 Poradenské služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby týkajúce sa stratégií v oblasti ľudských zdrojov, politík, praktík a organizačnej oblasti. Konzultačné úlohy v oblasti ľudských zdrojov sa môžu týkať jedného alebo kombinácie nasledovných aspektov: * náboru, kompenzácie, príspevkov/dávok/dôchodkov, merania výkonu a ohodnotenia * organizačného rozvoja (zlepšenia činnosti v rámci skupiny a medzi skupinami) * školenia zamestnancov a potrieb rozvoja * pomoci pri hľadaní nového zamestnania a plánov pomoci zamestnancom * výchovy vlastných kádrov * súladu s vládnymi pravidlami v takých oblastiach ako je zdravie, bezpečnosť, kompenzácie pracovníkov a rovnosti v zamestnaní * zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahov * auditu ľudských zdrojov.
 • Táto subkategória vylučuje: - služby umiestnňovania alebo vyhľadávania výkonných pracovníkov, pozri 78.10.1 - vzdelávacie služby, pozri 85.60.10
 • 70.22.15 Poradenské služby v oblasti riadenia výroby
 • Táto subkategória zahŕňa manažérske konzultačné služby ako: - konzultácie na zlepšenie systémov a postupov - zlepšenie kancelárskej a obslužnej prevádzky ako: * situačné plány kancelárií * pracovné postupy, pracovné normy - automatizáciu úradu, ako je výber a inštalácia automatizovaných systémov - vývoj produktu, záruku kvality a manažment kvality - bezpečnosť podniku, bezpečnostnú službu a ochranu.
 • Táto subkategória vylučuje: - konzultačné služby v oblasti zásobovania, pozri 70.22.16 - inžiniersko poradenské a návrhárske služby v oblasti priemyselných a výrobných objektov a procesov, pozri 71.12.17 - služby poskytované agonómami a poľnohospodárskymi ekonómami, pozi 74.90.19
 • 70.22.16 Poradenské služby v oblasti zásobovania a v iných oblastiach riadenia
 • Táto subkategória zahŕňa: - konzultačné služby v oblasti riadenia integrovaných zásobovacích procesov. Poradenstvo v oblasti riadenia integrovaných zásobovacích procesov zviazaným produktom, ktorý zahŕňa správu zásob, skladovania a uskladnenia a distribučné služby - konzultačné služby v oblasti logistického manažmentu, ako sú: * konzultácie v oblasti logistického manažmentu zásob, t. j. udržiavanie prehľadu o existujúcich zásobách, stanovovanie optimálneho stavu zásob pre zákazníka * konzultácie v oblasti distribučnej a dopravnej logistiky vrátane postupov používaných zákazníkom pri skladovaní, manipulácii a pohybe tovaru v rámci organizácie, zasielaní tovaru zákazníkom * konzultácie v oblasti skladového hospodárstva a skladovej logistiky vrátane postupov pri prijímaní, skladovaní a vydávaní položky * konzultácie v oblasti logistiky údržby - ostatné manažérske konzultačné služby i. n.
 • Táto subkategória vylučuje: - architektonické poradenské služby, pozri 71.11.24 - inžinierske poradenské služby, pozri 71.12.11 - enviromentálne konzultačné služby, pozri 74.90.13 - ostatné vedecké a technické konzultačné služby i. n., pozri 74.90.19
 • 70.22.17 Riadenie v oblasti obchodu
 • Táto subkategória zahŕňa poskytovanie viazaných služieb balíka, ktorý kombinuje služby modernej výpočtovej techniky s prácou (manuálnou alebo odbornou v závislosti na riešení), strojovým zariadením a zariadeniami na podporu, hosťovanie a riadenie procesu pre zákazníka: - finančné procesy ako je spracovanie finančných transakcií, spracovanie úverových kariet, platobné služby, výpožičné služby - procesy v oblasti ľudských zdrojov, ako je správa náhrad, spracovanie miezd, personálne služby - procesy v oblasti zásobovania, ako je skladový manažment, nákupné služby, logistické služby, plánovanie výroby a spracovanie objednávok - procesy v oblasti vzťahu k zákazníkom, ako je informačná a pomocná služba, stredisko podpory po telefóne, služby zákazníkom - vertikálne trhové procesy realizované špecializovanými odvetviami ako elektrotechnickým, chemickým, ropným - ostatné procesy pre zákazníkov
 • 70.22.2 Ostatné služby v oblasti riadenia projektov okrem výstavby
 • 70.22.20 Ostatné služby v oblasti riadenia projektov okrem výstavby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby koordinácie a dozoru nad zdrojmi v príprave, priebehu a ukončenia projektu v mene zákazníka - služby riadenia projektov, ktoré môžu zahŕňať rozpočtovanie, účtovníctvo a kontrolu nákladov, obstarávanie, plánovanie časového trvania a iných prevádzkových podmienok, koordináciu subkontrahovaných prác, inšpekciu a kontrolu kvality atď. - služby riadenia projektov, ktoré zahŕňajú manažment a administratívne služby, s poskytnutím alebo bez poskytnutia vlastných zamestnancov
 • Táto subkategória vylučuje: - služby riadenia stavebných projektov, pozri 71.12.20
 • 70.22.3 Ostatné poradenské služby v oblasti obchodu
 • 70.22.30 Ostatné poradenské služby v oblasti obchodu
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby v oblasti regionálneho, priemyselného alebo turistického rozvoja
 • 70.22.4 Služby týkajúce sa oblastí franšízy a ochranných známok
 • 70.22.40 Služby týkajúce sa oblastí franšízy a ochranných známok
 • Táto subkategória zahŕňa: - pôvodné ochranné známky a franšízy t.j. právne registrované vlastníctvo mena určitej značky. Tieto produkty sú vyrobené na vlastný účet so zámerom získavať úžitok z dovolenia iným používať tieto ochranné známky alebo franšízy/povolenia na podnikanie. Táto subkategória vylučuje: - llicenčné služby na právo používať ochranné známky a franšízy, pozri 77.40.12 - vedecké a vývojové práce vedúce k vytvoreniu produktu alebo konceptu, ktorý je chránený ochrannou známkou, pozri divíziu 72 - poradenské služby pri organizácii marketingových kanálov (vrátane franšíz), pozri 70.22.13 - správu práv k ochranným známkam a franšízam, pozri 74.90.20
 • 71.11 Architektonické činnosti
 • 71.11.10 Plány a výkresy na architektonické účely
 • 71.11.2 Architektonické služby pre budovy
 • Táto kategória vylučuje: - interiérové dizajnérske služby, pozri 74.10.11
 • 71.11.21 Architektonické služby pre obytné budovy
 • Táto subkategória zahŕňa architektonické služby pre: - jednorodinné rezidenčné projekty - viacrodinné rezidenčné projekty
 • 71.11.22 Architektonické služby pre neobytné budovy
 • Táto subkategória zahŕňa architektonické služby pre: - projekty kancelárskych budov - maloobchodné a reštauračné projekty - hotely a konferenčné centrá - zdravotnícke projekty - projekty zábavných, rekreačných a kultúrnych budov - projekty vzdelávacích budov - projekty priemyselných budov - projekty dopravných a distribučných zariadení - projekty ostatných nerezidenčných budov
 • 71.11.23 Architektonické a reštauračné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - architektonické služby zohľadňujúce právne požiadavky na zachovanie alebo reštaurovanie historických čŕt budov
 • 71.11.24 Architektonické poradenstvo
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby odborného svedectva v oblasti architektúry pozostávajúce z poskytovania svedectva pred súdom alebo administratívnym orgánom, svedkom, ktorý je na základe skúseností, vzdelania, zručnosti alebo znalosti architektúry uznaný za kvalifikovaného poskytnúť erudovaný názor na záležitosti týkajúce sa tejto oblasti alebo predmetu - poskytovanie poradenstva, štúdií a správ o architektonických záležitostiach
 • Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie poradenstva, štúdií a správ o architektonických záležitostiach vykonaných v spojení s inými architektonickými službami pre daný projekt, pozri 71.11.21, 71.11.22, 71.11.23 podľa typu projektu
 • 71.11.3 Vypracovanie plánov mestskej a územnej zástavby
 • 71.11.31 Vypracovanie plánov mestskej zástavby
 • Táto subkategória zahŕňa: - developerske služby pre plány využitia pôdy, výberu pozemku, kontroly a využitia cestných systémov a udržiavania pôdy za účelom vytvorenia a udržiavania systematického, koordinovaného urbálneho rozvoja, ako sú: * komplexné urbanistické plány * obecné urbanistické plány * plány individuálnej zástavby pre určité vybavenie alebo ciele ako doprava, verejné služby, atď. * štúdie a plány súvisiace s urbanistickou rehabilitáciou miest a procesom obnovenia * štúdie a plány súvisiace s mestskou verejnou a súkromnou dopravou a prístupnosťou * štúdie a plány súvisiace s mestskou hospodárskou a sociálnou priestorovou udržateľnosťou - štúdie uskutočniteľnosti - tiež sú zahrnuté štúdie enviromentálneho dopadu a hospodárskeho vyhodnotenia mestských rozvojových plánov - poradenské služby v oblasti urbanistického plánovania, ako odborné svedectvo, vyhodnotenie politiky a programu a iné poradenské služby v oblasti urbanistického plánovania
 • Táto subkategória vylučuje: - developerske služby pre projekty nerezidenčných budov, pozri 41.00.20
 • 71.11.32 Vypracovanie plánov vidieckej zástavby
 • Táto subkategória zahŕňa: - plány rozvoja, ktoré popisujú dlhodobé ciele rurálnych oblastí v oblasti budovania infraštruktúry, bývania, priemyslu, obchodných, rekreačných a iných zariadení - komplexné dlhodobé plány pokrývajúce veľké geografické oblasti
 • 71.11.33 Plánovanie projektov
 • Táto subkategória zahŕňa služby, ktoré poskytujú plány na staveniská, zobrazujú navrhované situovanie budov, ciest, parkovacích plôch a iných zariadení pre: - projekty rezidenčných budov - projekty nerezidenčných budov - projekty rekreačných a voľných plôch
 • 71.11.4 Architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby a architektonické poradenstvo
 • 71.11.41 Architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby
 • Táto subkategória zahŕňa služby krajinnej architektúry pre: - projekty rezidenčných budov: * jednorodinné rezidenčné projekty * viacrodinné rezidenčné projekty * projekty parcelovania stavebných pozemkov - projekty nerezidenčných budov: * projekty podnikových budov * hotely, konferenčné centrá, štadióny a arény * projekty budov pre vzdelávanie * zdravotníctvo, nápravno-výchovné inštitúcie * ostatné nerezidenčné projekty - projekty rekreačných a voľných priestranstiev: * centrá miest a verejné námestia * rekreačné zariadenia mimo budov, parky a prírodné oblasti * dopravné cesty * rekreačné strediská * ostatné rekreačné a voľné priestranstvá Táto subkategória tiež zahŕňa služby krajinnej architektúry súvisiace s: - prípravou a úpravou terénu ako sú plány prípravy pozemkov a svahovania, návrhy kanalizácie, návrhy zábrany erózie a tvorby sedimentov, návrhy oporných múrov, plány vonkajších zavlažovačov - umožnenie prístupu na priestor ako sú plány osvetlenia, plány označenia, plány chodníkov a cestičiek, návrhy prístupnosti - stavby na špecializované použitie
 • 71.11.42 Poradenské architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby odborného svedectva v oblasti krajinnej architektúry pozostávajúce z poskytovania svedectva pred súdom alebo administratívnym orgánom, svedkom, ktorý je na základe skúseností, vzdelania, zručnosti alebo znalosti architektúry uznaný byť kvalifikovaným poskytnúť erudovaný názor na záležitosti týkajúce sa tejto oblasti alebo predmetu - poskytovanie poradenstva, štúdií a správ o záležitostiach krajinnej architektúry Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie poradenstva, štúdií a správ o záležitostiach krajinnej architektúry vykonané v kombinácii s inými krajinnými architektonickými službami pre určitý projekt, pozri 71.11.41

Pozrite si aj predchádzajúce príspevky:
Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)
Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)
Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)