Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Registračná pokladnica pri službách – 5.časť (inžinierske činnosti a technické poradenstvo, technické testovanie a analýzy, reklamné agentúry, predaj vysielacieho času, prieskum trhu a verejnej mienky

Registračná pokladnica pri službách – 5.časť (inžinierske činnosti a technické poradenstvo, technické testovanie a analýzy, reklamné agentúry, predaj vysielacieho času, prieskum trhu a verejnej mienky)

Registračná pokladnica pri službách – 5.časť (inžinierske činnosti a technické poradenstvo, technické testovanie a analýzy, reklamné agentúry, predaj vysielacieho času, prieskum trhu a verejnej mienky)

V piatej časti článku o používaní registračných pokladníc pri službách prinášame podrobný zoznam služieb v oblasti inžinierskych činností, technického testovania, reklamných agentúr, predaja vysielacieho času, prieskumu trhu a verejnej mienky, pri ktorých je povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pre evidenciu tržieb v hotovosti. Za tržbu v hotovosti sa považuje aj úhrada vystavenej faktúry, pokiaľ je úhrada realizovaná v hotovosti.

 • 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • 71.12.1 Inžinierske služby
 • Táto kategória vylučuje: - výskum a experimentálny vývoj v inžinierstve, pozri 72.19.2
 • 71.12.11 Inžinierske poradenstvo
 • Táto subkategória zahŕňa: - poradenskú službu zákazníkom v oblasti inžinierskych princípov a metódach nezávisle na inžinierskom projekte vrátane analýzy prístupu, regulačných štúdií a auditov - poskytovanie svedectva svedkom, ktorý je na základe skúseností, vzdelania, zručnosti alebo znalosti architektúry považovaný kvalifikovaným poskytnúť erudovaný názor na záležitosti týkajúce sa tejto oblasti alebo predmetu - vyšetrovanie príčin zlyhania inžinierskeho systému za účelom stanovenia príčinných faktorov
 • Táto subkategória vylučuje: - rady, štúdie a správy realizované v súvislosti s projektom, pozri 71.12.12 -71.12.19 v závislosti na type projektu
 • 71.12.12 Inžinierske služby v oblasti stavebných projektov
 • Táto subkategória zahŕňa: - tvorbu návrhov, plánov a štúdií týkajúcich sa projektov rezidenčných budov, ako: * nové a existujúce domy * radová zástavba, byty, atď. * viacúčelové budovy používané prevažne ako rezidenčné - tvorbu návrhov, plánov a štúdií týkajúcich sa nových alebo existujúcich komerčných, verejných a inštitucionálnych projektov budov vrátane viacúčelových budov, ktoré sú prevažne používané na komerčné, verejné a inštitucionálne účely ako: * kancelárske budovy * nákupné centrá * hotely a reštaurácie * benzínové čerpadlá a sklady * autobusové terminály a terminály nákladných áut * nemocnice, školy, kostoly * väznice, štadióny a športové arény * knižnice a múzeá Táto subkategória tiež zahŕňa: - poradenské inžinierske služby súvisiace s určitým projektom rezidenčnej, komerčnej, verejnej alebo inštitucionálnej budovy
 • Táto subkategória vylučuje: - poradenské inžinierske služby nesúvisiace s určitým projektom, pozri 71.12.11
 • 71.12.13 Inžinierske služby v oblasti sieťových projektov
 • Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby súvisiace so zariadeniami vyrábajúcimi elektrickú energiu z: * uhlia a iných fosílnych palív ako ropa a plyn * nukleárnej energie * energie z tečúcej vody * inej energie ako solárnej, veternej, geotermickej vrátane kogeneračných zariadení - inžinierske služby súvisiace so vzdušným alebo podzemným prenosom elektriny a distribučnými sieťami
 • 71.12.14 Inžinierske služby v oblasti dopravných projektov
 • Táto subkategória zahŕňa všetky inžinierske služby (vrátane dizajnov, plánov a štúdií) týkajúce sa: - diaľnic, ciest a ulíc vrátane nadzemných, používaných pre premávku motorových vozidiel - mostov a tunelov - pridružených zariadení cestnej dopravy ako odpočívacie plochy, stanice na váženie, mýtne búdky - systémov hromadnej dopravy ako ľahká železnica alebo metro - železníc a súvisiacich stavieb - železničných mostov a tunelov - námorných a vnútrozemských prístavov - prístavov, plavebných komôr, kanálov a priehrad primárne používaných na účely dopravy - letísk, pristávacích a vzletových dráh, hangárov - ostatných leteckých zariadenií - projektov vesmírnej dopravy - projektov prepravy ropy a plynu - ostatných dopravných projektov i. n.
 • 71.12.15 Inžinierske služby týkajúce sa projektovania v oblasti odpadov (nebezpečný a iný ako nebezpečný)
 • Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby týkajúce sa zberu domáceho odpadu, jeho likvidácie, ako: * recyklačné zariadenia * kompostárne * prekladiská * vyťažovacie zariadenia * smetiská - inžinierske služby týkajúce sa programov pre zber, úpravu, recykláciu a likvidáciu priemyselného vzdušného, tekutého a pevného odpadu, vo všeobecnosti na úrovni, keď zostávajúce zvyšky odpadu môžu byť bezpečne uvoľnené do voľnej prírody alebo bežných mestských systémov - inžinierske služby týkajúce sa programov pre spracovanie nebezpečných odpadov, ako: * správa jadrového odpadu * ničenie chemických zložiek * developovanie priemyselných lokalít * úprava podzemných vôd * obnova znečistených plôch
 • 71.12.16 Inžinierske služby týkajúce sa projektovania v oblasti vody, kanalizácie a odvodňovania
 • Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby súvisiace so systémami zberu, distribúcie, ošetrenia a odpadu vody ako: * distribučné systémy pitnej vody, prečerpávacie stanice, rezervoáry, zariadenia na skladovanie vody, potrubia na dodávku a distribúciu vody vrátane priehrad používané primárne na distribúciu vody z miestnych zdrojov a odsoľovacích závodov * systémy spravovania odtokov a zadržiavania zrážkovej vody vrátane priehrad používaných primárne na ochranu pred záplavami * systémy na zber, ošetrenie a likvidáciu odpadovej vody * zavlažovacie systémy a vodovody vrátane priehrad primárne používaných na zavlažovanie
 • 71.12.17 Inžinierske služby v oblasti priemyselných a výrobných projektov
 • Táto subkategória zahŕňa využitie fyzikálnych zákonov a inžinierskych zásad v navrhovaní, vývoji a používaní strojov, materiálov, nástrojov, stavieb, postupov a systémov. Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby súvisiace s priemyselnými zariadeniami a postupmi: * banícke a metalurgické zariadenia ako bane, taviace pece, mlyny, minerálne rafinérie vrátane integrovaných zariadení a metód strojárenských projektov * banícke a metalurgické postupy ako extrakcia minerálov, tavenie, rafinácia, spracovanie kovov * naftové a petrochemické zariadenia ako ropné a plynové plošiny, rafinérie, potrubia, petrochemické továrne vrátane integrovaných zariadení a metód inžinierskych projektov * postupy na výrobu nafty a petrochemikálií ako sú extrakcia, rafinácia, spracovanie, zmiešavanie * a mikroelektronické zariadenia a metódy ako tie, ktoré vyrábajú mikroprocesory, silikónové čipy a wafery, mikroobvody a polovodiče * textilné a odevnícke zariadenia a postupy * železiarske a oceliarske zariadenia a postupy * ostatné priemyselné a výrobné zariadenia a metódy inde neklasifikované - inžinierske služby súvisiace s dizajnovaním priemyselných výrobkov: * priemyselné strojné zariadenia napr. pre poľnohospodársky, stavebný, banícky, kovoobrábací, komerčný priemysel a služby, kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu, strojové zariadenie na prenos elektriny * elektronické zariadenia ako počítače a periférne zariadenia, komunikačné zariadenia, audio a video zariadenia, polovodiče a iné elektronické komponenty * elektrické zariadenia ako osvetlenie, malé a veľké elektrospotrebiče a ich komponenty * dopravné zariadenia ako motorové vozidlá, lietadlá, vlaky, námorné lode, vesmírne lode * priemyselné a továrenské výrobky i. n.
 • Táto subkategória vylučuje: - priemyselné dizajnérske služby, pozri 74.10.12
 • 71.12.18 Inžinierske služby v oblasti telekomunikačných a vysielacích projektov
 • subkategória zahŕňa: - inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos hlasu a dát medzi dvoma koncovými sieťovými bodmi prostredníctvom medeného drôtu, optického káblu, koaxiálneho káblu a hybridného koaxiálneho káblu - inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos hlasu, dát a programov medzi dvoma koncovými sieťovými bodmi krátkymi vlnami alebo mikrovlanmi, ako: * bezdrôtové telefónne systémy * satelitné rádiové systémy * satelitné systémy s priamym vysielaním - inžinierske služby vzťahujúce sa na systémy pre prenos rádiových a televíznych signálov - inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos a distribúciu hlasu, dát alebo programov inde neklasifikované
 • 71.12.19 Inžinierske služby v oblasti ostatných projektov
 • Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby súvisiace s: * projektami distribúcie zemného plynu a pary * ostatných projektov verejných služieb inde neklasifikovaných - inžinierske služby súvisiace so systémami, postupmi, zariadeniami alebo výrobkami inde neklasifikovanými vrátane súvisiacich dizajnov, plánov a štúdií
 • 71.12.2 Manažérske služby riadenia stavebných projektov
 • 71.12.20 Manažérske služby riadenia stavebných projektov
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby preberania celkovej zodpovednosti za úspešné ukončenie stavebného projektu za zákazníka vrátane organizovania financovania a návrhov, vypisovania tendrov a vykonávania manažérskych a kontrolných funkcií - služby projektového manažmentu poskytované stavebnými technikmi alebo architektami
 • Táto subkategória vylučuje: - všeobecné stavebné práce, pozri divízie 41, 42
 • 71.12.3 Geologické, geofyzikálne a súvisiace plánovacie a konzultačné služby
 • 71.12.31 Geologické a geofyzikálne konzultačné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - geologické konzultačné služby súvisiace so zásobami nerastných surovín, ropnými a plynovými poliami a podzemnou vodou venované štúdiu vlastností zeme a kamenných útvarov a štruktúr - poradenstvo v oblasti prieskumu a rozvoja nerastných a ropných nálezísk a nálezísk zemného plynu - konzultačné služby v oblasti vyhodnocovania geologických, geofyzikálnych a geochemických anomálií - konzultačné služby v oblasti geologického mapovania alebo zameriavania na povrchu alebo pod ním
 • 71.12.32 Geofyzikálne služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby poskytovania informácií o podzemných formáciách, získané rôznymi metódami: * seizmografickou, gravimetrickou, magnometrickou metódou * ostatné podpovrchové topografické metódy
 • Táto subkategória vylučuje: - prieskumné vrty a vrtné práce, pozri 43.13.10
 • 71.12.33 Skúmanie a hodnotenie minerálov
 • Táto subkategória vylučuje: - prieskumné vrty v súvislosti s ťažbou ropy a zemného plynu, pozri 09.10.11 - prieskumné vrty a vrtné práce, pozri 43.13.10
 • 71.12.34 Služby geodetické
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zhromažďovania informácií o tvare, polohe a/alebo hraniciach časti zemského povrchu rôznymi metódami vrátane teodolitnej, fotometrickej a hydrografickej topografie za účelom prípravy máp - zber údajov prostredníctvom satelitu - zememeračské práce (napr. vyznačovanie nehnuteľnosti, vyznačovanie hraníc)
 • Táto subkategória vylučuje: - letecké fotografické služby, pozri 74.20.24
 • 71.12.35 Zostavovanie máp
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby kreslenia máp, pozostávajúce z prípravy a revízie máp všetkého druhu (napr. cestné, katastrálne, topografické, planimetrické, hydrografické) použitím výsledkov topografických meraní, iných máp a iných informačných zdrojov
 • Táto subkategória vylučuje: - publikovanie máp a atlasov, pozri 58.11.15 a 58.11.16
 • 71.20 Technické testovanie a analýzy
 • 71.20.1 Technické skúšky a analýzy
 • 71.20.11 Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
 • Táto subkategória zahŕňa: - testovacie a analytické služby chemických a biologických vlastností materiálov ako je vzduch, voda, odpad (komunálny a priemyselný), palivá, kovy, pôda, nerastné suroviny, potraviny a chemikálie - testovacie a analytické služby v súvisiacich vedeckých oblastiach ako je mikrobiológia, biochémia, bakteriológia atď.
 • Táto subkategória vylučuje: - testovacie služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou o zvieratá a kontrolou zvierat, pozri 75.00.1 - lekárske a zubárske testovacie služby, pozri 86.90.15
 • 71.20.12 Skúšky a analýzy fyzikálnych vlastností
 • Táto subkategória zahŕňa: - testovacie a analytické služby fyzikálnych vlastností ako pevnosť, ťažnosť, elektrická vodivosť a rádioaktivita materiálov ako sú kovy, plasty, textil, drevo, sklo, betón a iné materiály - testovanie napätia, tvrdosti, nárazuvzdornosti, odolnosti voči únave materiálu a dopadu vysokej teploty
 • 71.20.13 Skúšky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov
 • Táto subkategória zahŕňa: - testovacie a analytické služby pre mechanické a elektrické vlastnosti kompletného strojového zariadenia, motorov, automobilov, nástrojov, spotrebičov, komunikačného zariadenia a iného zariadenia obsahujúceho mechanické a elektrické časti. Výsledky testovania a analýzy sú obyčajne vo forme zhodnotenia výkonnosti a behaviorálnych vlastností testovaného objektu. Testy môžu byť vykonané s použitím modelov alebo makiet lodí, lietadiel, priehrad, atď.
 • 71.20.14 Služby automobilovej technickej kontroly
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby periodickej technickej inšpekcie automobilov, motocyklov, autobusov, nákladných áut a iných cestných dopravných prostriedkov
 • Táto subkategória vylučuje: - údržbu a opravy motorových vozidiel a motocyklov, pozri 45.20 - ohodnocovanie vzniknutých škôd, pozri 66.21.10
 • 71.20.14 Služby automobilovej technickej kontroly
 • Táto subkategória zahŕňa: - testovacie a analytické služby technickej alebo vedeckej povahy, ktoré nemenia testovaný predmet - rádiografické, magnetické a ultrazvukové testovanie častí strojov a stavieb za účelom zistenia chýb. Tieto testy sa obyčajne vykonávajú na mieste. - certifikáciu lodí, lietadiel, priehrad, atď. - certifikáciu a autentifikáciu umeleckých diel - rádiologické kontroly zvarov - analytické služby policajných laboratórií - všetky ostatné technické testovacie a analytické služby i. n.
 • Táto subkategória vylučuje: - ohodnocovanie vzniknutých škôd v mene poisťovní, pozri 66.21.10 - služby technickej kontroly automobilov, pozri 71.20.14 - lekárske analýzy a testovacie služby, pozri 86.90.15
 • 73.11 Reklamné agentúry
 • 73.11.1 Služby poskytované reklamnými agentúrami
 • 73.11.11 Komplexné reklamné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie celej rady reklamných služieb vrátane plánovacích, tvorivých a výkonných služieb, ako: * výber médií, ktoré budú použité * návrh reklám, ilustrácií, plagátov atď. * písanie scenárov pre reklamné filmy, umiestnenie v médiách, plánovanie (okrem výroby) reklamných predmetov alebo filmov * organizovanie reklamných kampaní priameho marketingu alebo reklamnej pošty
 • Táto subkategória vylučuje: - produkciu a výrobu propagačných alebo reklamných filmov, pozri 59.11.12 - služby v oblasti vzťahov s verejnosťou, pozri 70.21.10 - služby v oblasti prieskumu trhu, pozri 73.20.11 - fotografické služby súvisiace s reklamou, pozri 74.20.22
 • 73.11.12 Služby v oblasti priameho marketingu a priameho odosielania
 • Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a organizáciu reklamných kampaní priameho marketingu, t. j. organizovanie zasielania reklamných a propagačných správ priamo zákazníkom namiesto použitia masových médií Zahŕňa metódy ako priama reklamná pošta a telemarketing.
 • Táto subkategória vylučuje: - poštové činnosti, pozri 82.19
 • 73.11.13 Služby v oblasti reklamného dizajnu a koncepcie vývoja
 • Táto subkategória zahŕňa: - vytvorenie základného námetu pre reklamu, náčrt textu - dizajn rozloženia tlačenej reklamy, ilustrácie, plagátu - písanie scenárov pre reklamné filmy
 • 73.11.19 Ostatné reklamné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - letecké reklamné služby - dodávku nepredajných vzoriek a iného reklamného materiálu - predvádzanie a predstavovanie reklamných služieb v mieste predaja - propagáciu predaja (ak nie sú prijímané objednávky)
 • Táto subkategória vylučuje: - publikovanie podnikateľského reklamného materiálu, pozri 58.19.15 - služby modelingových agentúr, pozri 78.10.12 - služby reklamnej pošty, pozri 82.19.12 - telemarketingové služby, pozri 82.20.10 - organizovanie kongresov a obchodných výstav, pozri 82.30.1
 • 73.12 Predaj vysielacieho času
 • 73.12.1 Predaj vysielacieho priestoru a času na základe poplatku a zmluvy
 • Táto kategória zahŕňa: - predaj alebo prenájom reklamného priestoru alebo času za poplatok alebo na základe zmluvy - služby mediálneho nákupu agentúrami, ktoré nakupujú mediálny priestor alebo čas v médiách v mene inzerentov alebo reklamných agentúr
 • Táto kategória vylučuje: - služby v oblasti vzťahov k verejnosti a komunikácie, pozri 70.21.10
 • 73.12.11 Predaj reklamného priestoru v tlačových médiách na základe poplatku alebo zmluvy
 • Táto subkategória vylučuje: - predaj reklamného priestoru v tlačených médiach vydavateľmi, pozri divíziu 58
 • 73.12.12 Predaj reklamného priestoru a času v televízii/rozhlase na základe poplatku a zmluvy
 • Táto subkategória vylučuje: - predaj reklamného priestoru v televízii a v rádiu vysielacími stanicami, pozri 60.10.30, 60.20.40
 • 73.12.13 Predaj reklamného priestoru a času na internete na základe poplatku a zmluvy
 • 73.12.14 Predaj reklamy súvisiacej s akciami
 • Táto subkategória zahŕňa: - predaj práv pomenovania pre turnaje, štadióny atď.
 • 73.12.19 Ostatný predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy
 • Táto subkategória zahŕňa: - predaj reklamného priestoru alebo času na veľkoplošných reklamách, budovách, motorových vozidlách atď. - predaj reklamného priestoru v elektronických médiách iných ako online - predaj reklamného času vo videách a filmoch (umiestnenie výrobku)
 • 73.12.2 Opätovný predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy
 • 73.12.20 Opätovný predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy
 • 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
 • 73.20.1 Prieskum trhu a podobné služby
 • Táto kategória zahŕňa: - analýzu trhu, analýzu konkurencie a správania sa zákazníkov - použitie výskumných monografií, štatistík, ekonometrických modelov, prieskumov, atď.
 • Táto kategória vylučuje: - reklamné služby, pozri 73.1 - služby prieskumu verejnej mienky, pozri 73.20.20
 • 73.20.11 Služby prieskumu trhu: kvalitatívny prieskum
 • Táto subkategória zahŕňa: - (hĺbkové) rozhovory s jednou alebo viacerými osobami s otvorenými možnosťami odpovedí, bez stanovených intervalov - často založené na prípadových štúdiách
 • 73.20.12 Služby prieskumu trhu: kvantitatívny ad-hoc prieskum
 • Táto subkategória zahŕňa: - prieskumy vykonávané jednorázovo a odpovede môžu byť zoskupené v rámci intervalov
 • 73.20.13 Služby prieskumu trhu: kvantitatívny kontinuálny a pravidelný prieskum
 • Táto subkategória zahŕňa: - prieskumy vykonávané pravidelne a odpovede môžu byť zoskupené v rámci intervalov
 • 73.20.14 Služby prieskumu trhu okrem prehľadov
 • Táto subkategória zahŕňa: - prieskum trhu bez zisťovania, používajúci už existujúce informácie z rôznych zdrojov
 • 73.20.19 Ostatné služby prieskumu trhu
 • 73.20.2 Služby prieskumu verejnej mienky
 • 73.20.20 Služby prieskumu verejnej mienky
 • Táto subkategória zahŕňa: - prieskumné služby za účelom zabezpečenia informácií verejnej mienky o sociálnych, hospodárskych, politických a iných záležitostiach
 • Táto subkategória vylučuje: - podobné prieskumné služby za účelom skúmania postojov zákazníkov a preferencií, pozri 73.20.1

Pozrite si aj predchádzajúce príspevky:
Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)
Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)
Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)
Registračná pokladnica pri službách – 4.časť (vedenie firiem, komunikácia s verejnosťou, poradenské služby v oblasti podnikania, architektonické činnosti)