Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Registračná pokladnica pri službách – 6.časť (dizajnérske činnosti, fotografické činnosti, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, veterinárne činnosti, prenájom a lízing, sprostredkovanie zamestnania a

Registračná pokladnica pri službách – 6.časť (dizajnérske činnosti, fotografické činnosti, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, veterinárne činnosti, prenájom a lízing, sprostredkovanie zamestnania a poskytovanie ľudských zdrojov)

Registračná pokladnica pri službách – 6.časť (dizajnérske činnosti, fotografické činnosti, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, veterinárne činnosti, prenájom a lízing, sprostredkovanie zamestnania a poskytovanie ľudských zdrojov)

V šiestej časti článku o používaní registračných pokladníc pri službách prinášame podrobný zoznam služieb v oblasti dizajnérskych, fotografických, prekladateľských, tlmočníckych, veterinárnych činností, prenájmu a lízingu, sprostredkovania zamestnania a poskytovania ľudských zdrojov, pri ktorých je povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pre evidenciu tržieb v hotovosti. Za tržbu v hotovosti sa považuje aj úhrada vystavenej faktúry, pokiaľ je úhrada realizovaná v hotovosti.

 • 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
 • 74.10.1 Návrhy interiérov, priemyselné návrhy a ostatné špecializované dizajnérske služby
 • 74.10.11 Interiérové dizajnérske služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby interiérového dizajnérstva ako plánovanie a navrhovanie vnútorných priestorov za účelom vyhovenia fyzickým, estetickým a funkčným potrebám ľudí - návrh dizajnu na zariadenie interiéru - zariadenie interiéru vrátane výzdoby okien a kútov
 • Táto subkategória vylučuje: - architektonické služby, pozri 71.11
 • 74.10.12 Priemyselné dizajnérske služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - dizajnérske služby pre priemyselné výrobky, t.j. vytvorenie a vývoj dizajnu a špecifikácie, ktorý optimalizuje použitie, hodnotu a vzhľad výrobkov vrátane určenia materiálov, konštrukcie, mechanizmu, tvaru, farby a povrchovej úpravy výrobku s ohľadom na ľudské vlastnosti a potreby, bezpečnosť, tržnú príťažlivosť a efektívnosť distribúcie, použitia a udržiavania
 • Táto subkategória vylučuje: - inžinierske služby v oblasti dizajnu priemyselných výrobkov, pozri 71.12.17
 • 74.10.19 Ostatné špecializované dizajnérske služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z vytvorenia dizajnov a prípravy vzorov/modelov pre rôzne výrobky zosúladením estetických kritérií s technickými a inými požiadavkami ako: * dizajn nábytku * dizajn šatstva, topánok a šperkov * estetický dizajn rôznych iných zákazníckych výrobkov - balík dizajnérskych služieb - výroba trojrozmerných modelov - služby grafického dizajnu
 • 74.10.2 Pôvodný dizajn
 • 74.10.20 Pôvodný dizajn
 • Táto subkategória zahŕňa: - koncepty pôvodného dizajnu, vytvorené na vlastný účet: * dizajn priemyselných výrobkov * estetické dizajny * grafické dizajny Tento produkt duševného vlastníctva je typicky vyrobený so zámerom predaja alebo licencovania informácie iným osobám.
 • 74.20 Fotografické činnosti
 • 74.20.1 Fotografické dosky, filmy iné ako kinematografické, exponované
 • 74.20.11 Fotografické dosky, filmy, exponované ale nevyvolané
 • 74.20.12 Fotografické dosky, filmy, exponované a vyvolané, pre ofsetovú reprodukciu
 • 74.20.19 Ostatné fotografické dosky, filmy, exponované a vyvolané
 • 74.20.2 Špeciálne fotografické služby
 • Táto kategória tiež zahŕňa: - služby fotožurnalistov
 • 74.20.21 Portrétne fotografické služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania osôb alebo iných subjektov v štúdiu alebo na inom mieste ako sú zákazníkove úrady alebo domy. Vo všeobecnosti tieto služby zahŕňajú vyvolanie a tlač fotografií podľa špecifikácií zákazníka: * fotografie na pas a iné osobné doklady * portréty dojčiat a detí * rodinné alebo vojenské portréty * štýlové štúdiové fotografie * korporačné fotografie
 • 74.20.22 Reklamné a súvisiace fotografické služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania: * tovaru, priemyselných výrobkov * módneho šatstva a iného oblečenia * strojov, budov * osôb a iných subjektov na použitie v rámci vzťahov k verejnosti - fotografické služby na: * reklamné výstavky, brožúry, reklamnú tlač * katalógy
 • 74.20.23 Akčné fotografické služby a videoslužby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania alebo videonakrúcania živých akcií ako sú svadby, promócie, kongresy, recepcie, módne prehliadky, športové a spravodajské udalosti a iné udalosti bežného záujmu
 • Táto subkategória vylučuje: - tvorbu hraných filmov, videoprogramov a televíznych programov, pozri 59.11.1 - služby spravodajských agentúr, pozri 63.91.1
 • 74.20.24 Letecké fotografické služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania krajiny, stavieb a iných povrchov z lietadiel alebo helikoptér
 • Táto subkategória vylučuje: - fotogrammetrické záznamy a zber údajov satelitmi, pozri 71.12.34
 • 74.20.29 Ostatné špeciálne fotografické služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania osôb, objektov alebo scenérie použitím špeciálných prístrojov a techník. Príkladmi takýchto služieb sú: * fotografovanie pod vodou * zdravotnícke a biologické fotografovanie * fotomikrografia Táto subkategória vylučuje: - fotografovanie určené pre tlač, pozri 63.91.1
 • 74.20.3 Ostatné fotografické služby
 • 74.20.31 Služby vyvolávania filmov
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce prevažne z vyvolávania negatívov a tlače fotografií pre iných na základe zákazníkových špecifikácií: * zväčšeniny negatívov alebo diapozitívov * čierno-biele spracovanie * farebná tlač * diapozitívy a kópie negatívov, opätovná tlač atď. - služby pozostávajúce z vyvolávania filmov amatérskych fotografov aj komerčných zákazníkov - služby výroby fotografických diapozitívov - služby kopírovania filmov - prenos fotografií a filmov na iné nosiče
 • Táto subkategória vylučuje: - služby spracovania hraných filmov a postprodukčné služby, pozri 59.12.1
 • 74.20.32 Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z reštaurovania starých fotografií - retuše a ostatné zvláštne fotografické efekty
 • 74.20.39 Ostatné fotografické služby i. n.
 • Táto subkategória zahŕňa: - mikrofilmové služby
 • Táto subkategória vylučuje: - fotokopírovacie služby, pozri 82.19.11
 • 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • 74.30.1 Prekladateľské a tlmočnícke služby
 • 74.30.11 Prekladateľské služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby súvisiace s prekladom textov z jedného jazyka do druhého, ústiace do písaného dokumentu
 • 74.30.12 Tlmočnícke služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - tlmočnícke služby všeobecne znamenajú ústne vyjadriť v jednom jazyku to, čo bolo ústne vyjadrené v inom jazyku
 • 75.00 Veterinárne činnosti
 • 75.00.1 Veterinárne služby
 • Táto kategória vylučuje: - služby vzťahujúce sa na živočíšne hospodárstvo, ako je umelá inseminácia, pozri 01.62.10 - veterinárne skúšky a kontrola vo vzťahu k výrobe potravín, pozri 71.20.11
 • 75.00.11 Veterinárne služby pre domáce zvieratá
 • Táto subkategória zahŕňa: - zvieracie a veterinárne nemocnice a mimonemocničnú lekársku starostlivosť, chirurgické a dentálne služby pre domáce zvieratá. Služby sú zamerané na liečenie, uzdravenie a/alebo udržiavanie zdravia zvieraťa. - nemocničné, laboratórne a technické služby, potravu (vrátane špeciálnej diéty) a iné zariadenia a zdroje
 • Táto subkategória vylučuje: - ubytovacie služby pre domáce zvieratá bez služieb zdravotnej starostlivosti, pozri 96.09.11
 • 75.00.12 Veterinárne služby pre hospodárske zvieratá
 • Táto subkategória zahŕňa: - zvieracie a veterinárne nemocnice a lekársku starostlivosť, chirurgické a dentálne služby pre hospodárske zvieratá. Služby sú zamerané na liečenie, uzdravenie a/alebo udržiavanie zdravia zvieraťa. - nemocničné, laboratórne a technické služby, potravu (vrátane špeciálnej diéty) a iné zariadenia a zdroje
 • Táto subkategória vylučuje: - testovanie stád, hnanie, vyháňanie na pastvu, kastrovanie hydiny, pozri 01.62.10 - strihanie oviec, pozri 01.62.10 - ustajnenie zvierat na farme bez služieb zdravotnej starostlivosti, pozri 01.62.10
 • 75.00.19 Ostatné veterinárne služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - zvieracie a veterinárne nemocnice a lekársku starostlivosť, chirurgické a dentálne služby poskytované iným ako domácim a hospodárskym zvieratám (vrátane zvierat v zoologických záhradách a zvierat chovaných na kožušinu a iné výrobky). Služby sú zamerané na liečenie, uzdravenie a/alebo udržiavanie zdravia zvieraťa. - nemocničné, laboratórne a technické služby, potravu (vrátane špeciálnej diéty) a iné zariadenia a zdroje
 • 77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.11.10 Prenájom a lízing osobných automobilov a ľahkých motorových vozidiel
 • Táto subkategória zahŕňa: - prenájom a lízing osobných automobilov a iných ľahkých motorových vozidiel o váhe
 • Táto subkategória vylučuje: - lízing, prenájom alebo požičiavanie osobných automobilov s vodičom, pozri 49.32.12
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.21.10 Služby spojené s prenájmom a lízingom predmetov a zariadení na rekreačné a športové účely
 • Táto subkategória zahŕňa: - lízing, prenajatie alebo požičiavanie výbavenia pre zábavu a voľný čas, ako sú: * bicykle, lyže, korčule * klzáky, rogalá * vybavenie pre vodné športy (napr. surfovacie dosky, vodné lyže) * rekreačné lode (kanoe, plachetnice a iné) * iné športové vybavenie (napr. golfové palice, náčinie pre kolektívne športy, raketové hry atď.), jazdecké kone, kempingové vybavenie atď.
 • Táto subkategória vylučuje: - vypožičiavanie videokaziet a diskov, pozri 77.22.10 - prenájom ostatných osobných a domácich potrieb, pozri 77.29.1 - prenájom náčinia pre voľný čas a rekreáciu ako súčasť rekreačných zariadení, pozri 93.29.1
 • 77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Táto subkategória zahŕňa: - lízing, prenájom alebo požičiavanie nahraných video, CD a DVD na použitie v domácom zariadení - lízing, prenájom alebo požičiavanie video hier
 • Táto subkategória vylučuje: - požičiavanie nahrávok, zvukových kaziet a kompaktných diskov, pozri 77.29.11
 • 77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.29.11 Služby spojené s prenájmom a lízingom televíznych a rozhlasových prijímačov, videorekordérov a podobných prístrojov a zariadení
 • Táto subkategória zahŕňa: - lízing, požičiavanie všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení domácej zábavy, ako sú: * stereo systémy, kazetové magnetofóny, televízory, rádiá * videokazetové rekordéry a podobné zariadenie - lízing, prenajímanie alebo požičiavanie nahrávok, zvukových kaziet a kompaktných diskov
 • Táto subkategória vylučuje: - prenajímanie nahraných filmov a video na CD, DVD a videopáskach, pozri 77.22.10
 • 77.29.12 Služby spojené s prenájmom a lízingom nábytku a ostatného vybavenia a prístrojov pre domácnosť
 • Táto subkategória zahŕňa: - lízing, prenajímanie alebo požičiavanie nábytku (vrátane matracov a matracových rámov), domácich elektrospotrebičov - elektrických alebo neelektrických - ako sú chladničky, práčky, klimatizátory, ventilátory, toastovače, mixéry, atď. - lízing, prenajímanie alebo požičiavanie keramiky a skla, kuchynského náradia a riadu
 • Táto subkategória vylučuje: - prenájom a lízing kancelárskeho nábytku, pozri 77.33.11
 • 77.29.13 Služby spojené s lízingom a prenájmom hudobných nástrojov
 • 77.29.14 Služby spojené s prenájmom a lízingom domácej bielizne
 • Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie domáceho prádla práčovňami, pozri 96.01.1
 • 77.29.15 Služby spojené s prenájmom a lízingom textílií, odevov a obuvi
 • Táto subkategória tiež zahŕňa: - prenájom kostýmov Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie pracovných odevov a súvisiacich predmetov práčovňami, pozri 96.01.1
 • 77.29.16 Služby spojené s prenájmom a lízingom zariadení pre domácich majstrov
 • Táto subkategória zahŕňa: - lízing, prenajímanie alebo požičiavanie kosačiek na trávu, opravárenských nástrojov atď., bez obsluhy
 • 77.29.19 Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatného tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť i. n.
 • Táto subkategória zahŕňa: - lízing alebo požičiavanie: * kníh, novín a časopisov * fotoaparátov, fotografického zariadenia a iných optických tovarov * kvetov a rastlín * šperkov * náramkových a nástenných hodín atď. - lízingu, prenajímania alebo požičiavania lekárskeho náradia (barly) a zdravotníckeho vybavenia
 • Táto subkategória vylučuje: - prenájom a lízing áut, nákladných áut, prívesov a rekreačných vozidiel bez vodiča, pozri 77.1 - prenájom a lízing rekreačného a športového tovaru, pozri 77.21.10 - prenájom a lízing videopások a diskov, pozri 77.22.10 - prenájom a lízing hudobných nástrojov, pozri 77.29.13 - prenájom a lízing domácej bielizne, pozri 77.29.14 - prenájom a lízing textilu, šatstva a obuvi, pozri 77.29.15 - prenájom a lízing vybavenia a nástrojov pre domácich majstrov, pozri 77.29.16 - prenájom a lízing motocyklov, karavanov a obytných prívesov bez vodiča, pozri 77.39.13
 • 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • 78.10.11 Služby agentúr súvisiace s výberom riadiacich pracovníkov
 • Táto subkategória zahŕňa: - špecializované služby vyhľadávania a náboru limitované na zaplnenie miest vysoko odmeňovaných výkonných pracovníkov, vedúcich pracovníkov a odborníkov na základe špecifikácií zákazníka. Zahrnuté sú služby: - vykonanie podrobného pohovoru s manažérskym tímom organizácie klienta - vytvorenie profilov pracovných miest, vykonanie pôvodného prieskumu a inzerovanie hľadania potenciálnych kandidátov - preverovanie uchádzačov, príprava, predloženie a prediskutovanie dôverných zoznamov vysoko kvalifikovaných uchádzačov s klientom - dohodnutie osobných pohovorov, dohodnutie mzdy a následné činnosti O prijatí kandidáta rozhoduje perspektívny zamestnávateľ/klient. Poplatok za poskytnutú službu je účtovaný bez ohľadu na to, či je uchádzač prijatý alebo nie. Táto služba je tiež známa ako priamy nábor.
 • Táto subkategória tiež zahŕňa: - online služby náboru výkonných pracovníkov
 • 78.10.12 Trvalé sprostredkovanie práce pre zamestnancov iných ako riadiacich
 • Táto subkategória zahŕňa: - skúšanie, pohovory, kontrolu referencií, vyhodnotenie a poradenskú službu o budúcich zamestnancoch - najímanie, výber a odporúčanie uchádzačov klientovi na prijatie do trvalého pomeru (na dobu neurčitú) Tieto služby môže objednať potencionálny zamestnávateľ alebo zamestnanec. Uchádzača vyberá a najíma perspektívny zamestnávateľ. Agentúra sprostredkujúca prácu je platená na podmienečnom základe, t.j. len za úspešné umiestnenie uchádzača. Táto subkategória zahŕňa služby trvalého umiestnenia pre celú škálu pracovných profesií od najnižších pozícií až po manažérske pozície vrátane vedúcich pracovníkov, s výnimkou náboru vykonných pracovníkov pre tuzemské alebo medzinárodné pozície prostredníctvom priameho náboru. Táto subkategória tiež zahŕňa: - činnosť agentúr sprostredkujúcich trvalé zamestnanie on line - služby kastingových agentúr a kancelárií, ako sú divadelné kastingové agentúry
 • Táto subkategória vylučuje: - služby osobných divadelných alebo umeleckých agentov alebo agentúr, pozri 74.90.20
 • 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • 78.20.1 Sprostredkovanie práce na dobu určitú
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dočasné práce Podnik zabezpečujúci pracovníkov na dočasné práce najíma vlastných zamestnancov a prideľuje/preraďuje ich k zákazníkovi v prípadoch absencie, dočasného nedostatku odborníkov, sezónnych prác a špeciálnych úloh a projektov. Zamestnanci sú na výplatnej listine podniku zabezpečujúceho pracovníkov na dočasné práce, ktorý je právne zodpovedný za ich činnosť, ale prácu vykonávajú pod priamym dohľadom zákazníka. Podnik zabezpečujúci pracovníkov na dočasné práce stanovuje výplatu, príspevky atď. zamestnanca.
 • 78.20.11 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov v oblasti počítačov a telekomunikácií
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dočasné práce s počítačom a telekomunikáciami, ako je podporný personál pre IT a telekomunikačné systémy, softvéroví inžinieri, zamestnanci spracujúci dáta atď.
 • 78.20.12 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných pomocných administratívnych zamestnancov
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia ostatného dočasného pomocného personálu ako sú sekretárky, úradníci, účtovníci, pisári atď.
 • 78.20.13 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov komerčných a obchodných odvetví
 • 78.20.14 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre pracovníkov dopravy, skladovania, logistiky alebo priemyslu
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dočasné práce v doprave, skladovom hospodárstve, logistike alebo priemysle, ako sú stavební robotníci, údržbári, šoféri, strojníci, montážnici, obsluhovači strojov, pomocní robotníci, sťahováci, expedienti atď.
 • 78.20.15 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov hotelov a reštaurácií
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dočasné práce v hoteloch a reštauráciách, ako sú kuchári, čašníci, recepční
 • 78.20.16 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zdravotnícky personál
 • 78.20.19 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných zamestnancov
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia dočasných učiteľov, riadiacich pracovníkov a ostatného personálu i. n.
 • 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • Táto trieda vylučuje: - poskytovanie služieb ľudských zdrojov spolu s dozorom nad podnikaním alebo jeho vykonávaním, pozri triedu v príslušnej hospodárskej aktivite daného odvetvia - poskytovanie služieb iba jednej z funkcií ľudských zdrojov, pozri triedu v príslušnej hospodárskej aktivite danej funkcie
 • 78.30.1 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov
 • Táto kategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dlhšie trvajúce pracovné úlohy Na základe podmienok takejto dohody zákazník môže robiť nábor osoby alebo osôb najatých firmou sprostredkujúcou prácu a zaradiť ich na pracovné miesto, alebo presunúť časť svojej pracovnej sily firme sprostredkujúcej prácu. Dlhodobí zamestnanci sú na výplatnej listine firmy sprostredkujúcej prácu, ktorá je právne zodpovedná za ich činnosť, ale prácu vykonávajú pod dohľadom zákazníka. Tieto služby zahŕňajú lízing pracovnej sily, lízing pracovníkov, lízing zamestnancov, rozšírené obsadenie zamestnancami a spracovanie miezd.
 • 78.30.11 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov v oblasti počítačov a telekomunikácií
 • Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby pre zabezpečenie počítačového a telekomunikačného personálu, ako podporný personál pre IT a telekomunikačné systémy, softvéroví inžinieri, personál spracujúci dáta atď.
 • 78.30.12 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre ostatných pomocných administratívnych zamestnancov
 • Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby pre zabezpečenie ostatného kancelárskeho pomocného personálu ako sú sekretárky, úradníci, účtovníci, pisári atď.
 • 78.30.13 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov v komerčných a obchodných odvetviach
 • 78.30.14 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov dopravy, skladovania, logistiky a priemyslu
 • Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby na zabezpečenie personálu v doprave, skladovom hospodárstve, pracovníkov v logistike a priemysle, ako sú stavební robotníci, údržbári, šoféri, strojníci, montážnici, pracovníci pri strojoch, pomocní robotníci, sťahováci, expedienti atď.
 • 78.30.15 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov hotelov a reštaurácií
 • Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby na zabezpečenie personálu hotelov a reštaurácií, ako sú kuchári, čašníci, recepční atď.
 • 78.30.16 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zdravotníckych zamestnancov
 • 78.30.19 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov i. n.
 • Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby na zabezpečenie učiteľov, riadiacich pracovníkov a ostatného personálu i. n.

Pozrite si aj predchádzajúce príspevky:
Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)
Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)
Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)
Registračná pokladnica pri službách – 4.časť (vedenie firiem, komunikácia s verejnosťou, poradenské služby v oblasti podnikania, architektonické činnosti)
Registračná pokladnica pri službách – 5.časť (inžinierske činnosti a technické poradenstvo, technické testovanie a analýzy, reklamné agentúry, predaj vysielacieho času, prieskum trhu a verejnej mienky)