Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Registračná pokladnica pri službách – 7.časť (cestovné agentúry, cestoavné kancelárie, rezervačné služby, súkromné bezpečnostné služby, bezpečnostné systémy a pátracie služby)

Registračná pokladnica pri službách – 7.časť (cestovné agentúry, cestoavné kancelárie, rezervačné služby, súkromné bezpečnostné služby, bezpečnostné systémy a pátracie služby)

Registračná pokladnica pri službách – 7.časť (cestovné agentúry, cestoavné kancelárie, rezervačné služby, súkromné bezpečnostné služby, bezpečnostné systémy a pátracie služby)

V siedmej časti článku o používaní registračných pokladníc pri službách prinášame podrobný zoznam služieb v oblasti cestovného ruchu a bezpečnostných služieb, pri ktorých je povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pre evidenciu tržieb v hotovosti. Za tržbu v hotovosti sa považuje aj úhrada vystavenej faktúry, pokiaľ je úhrada realizovaná v hotovosti.

 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr
 • 79.11.1 Služby cestovných agentúr spojené s rezerváciou zájazdov
 • Táto kategória zahŕňa: - služby súvisiace s predajom dopravy a súvisiacich služieb Tieto služby zahŕňajú obdržanie zákazníkových požiadaviek, poradenstvo o alternatívach, pomoc pri rozhodovaní sa zákazníka a môžu zahŕňať vydávanie cestovných lístkov v mene poskytovateľa služby. Často sú poskytované osobne, telefonicky alebo cez internet. Príslušné služby ďalšieho predaja sú tiež zahrnuté. Rezervácie môžu byť pre tuzemskú alebo medzinárodnú dopravu.
 • 79.11.11 Rezervačné služby leteckých spoločností
 • Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií leteniek
 • 79.11.12 Rezervačné služby železničných spoločností
 • Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií miesteniek vo vlakoch
 • 79.11.13 Rezervačné služby autobusových spoločností
 • Táto subkategória zahŕňa: - rezervačné služby pre autobusovú dopravu
 • 79.11.14 Rezervačné služby spojené s prenájmom vozidiel
 • Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií prenájmu automobilov
 • 79.11.19 Ostatné služby cestovných agentúr spojené s rezerváciou zájazdov
 • Táto subkategória zahŕňa zabezpečenie rezervácií pre ostatné služby i. n. ako sú: - rezervačné služby na trajektovú dopravu - rezervačné služby na kyvadlovú dopravu z/na letisko - ostatné rezervačné služby v doprave i. n.
 • 79.11.2 Služby cestovných agentúr spojené s rezerváciou ubytovania, výletných plavieb a organizovaných zájazdov
 • 79.11.21 Rezervačné služby spojené s ubytovaním
 • Táto subkategória zahŕňa: - rezervačné služby ubytovania pre: * tuzemské ubytovanie * ubytovanie v zahraničí - služby priamej výmeny pre ostatných majiteľov rezidenčných nehnuteľností, ako sú domy alebo byty
 • 79.11.22 Rezervačné služby spojené s výletnými plavbami
 • Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií na výletné lode na: * jednodňové alebo kratšie plavby * plavby dlhšie ako jeden deň
 • 79.11.23 Rezervačné služby spojené s organizovaním zájazdov
 • Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií na zájazdy: * tuzemské * zahraničné
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií
 • 79.12.11 Služby cestovných kancelárií spojené s organizovaním a zabezpečením zájazdov
 • Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie, zostavenie a marketing zájazdov: * s pevným programom, tuzemských a zahraničných * individuálne zostavených pre skupiny, tuzemských a zahraničných Takýto zájazd zvyčajne zahŕňa nákup a ďalší predaj dopravy cestujúceho a batožiny, ubytovanie, stravovanie a prehliadky. Zájazd môže byť predaný jednotlivcom alebo cestovným kanceláriám alebo na veľkoobchodnej úrovni iným cestovným agentúram alebo iným tour operátorom.
 • 79.12.12 Služby cestovných sprievodcov
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby nezávislých turistických manažérov
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • Táto trieda vylučuje: - služby cestovných agentúr, pozri 79.11 - služby tour operátorov a tour manažérov, pozri
 • 79.90.1 Služby pre podporu cestovného ruchu a informačné služby pre turistov
 • 79.90.11 Služby pre podporu turistického ruchu
 • Táto subkategória zahŕňa: - propagáciu turistiky pre krajiny, regióny alebo obce
 • 79.90.12 Informačné služby pre turistov
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie informácií návštevníkom alebo potencionálnym návštevníkom o destináciách, prípravu brožúr atď.
 • 79.90.2 Sprievodcovské služby
 • 79.90.20 Sprievodcovské služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby turistických sprievodcov poskytované turistickými agentúrami a nezávislými turistickými sprievodcami
 • Táto subkategória vylučuje: - služby tlmočníkov, pozri 74.30.12 - služby rybárskych, poľovníckych a horských sprievodcov, pozri 93.19.13
 • 79.90.3 Ostatné rezervačné služby i. n.
 • 79.90.31 Zmenárenské služby časovo ohraničené
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby výmeny a rezervácie (často založené na bodoch) pre majiteľov s časovo vymedzeným vlastníckym podielom (time – sharing)
 • 79.90.32 Rezervačné služby pre kongresové centrá a výstavné haly
 • Táto subkategória vylučuje: - organizovanie a manažment kongresov a konferencií, pozri 82.30.11
 • 79.90.39 Rezervačné služby na predaj lístkov, zábavné a rekreačné služby a ostatné rezervačné služby i. n.
 • Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií na účasť na podujatiach, ako sú divadelné predstavenie, koncerty a športové akcie
 • 80.10 Súkromné bezpečnostné služby
 • 80.10.11 Služby obrnených vozidiel
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z poskytnutia pancierového vozidla na vyzdvihnutie a dodanie peňazí, tržieb alebo iných cenných predmetov spolu s najatým personálom chrániacim majetok počas prepravy - služby vyberania z banky a ukladania do banky - služby prevozu cenných papierov
 • 80.10.12 Strážne služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z poskytnutia ochrany najatým personálom na zabezpečenie bezpečnosti osôb alebo súkromia, ochrany priemyselného a obchodného majetku pred požiarom, krádežou, vandalizmom alebo neoprávneným vstupom: * služby bezpečnostnej obchôdzky * služby bezpečnostnej stráže * služby telesnej stráže * služby strážnych psov * služby stráženého parkoviska * služby kontroly prístupu
 • Táto subkategória vylučuje: - služby verejného poriadku a bezpečnosti, pozri 84.24.1
 • 80.10.19 Ostatné bezpečnostné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - výcvik strážnych psov - služby spojené s detektorom lži - daktyloskopické služby - bezpečné šrotovanie informácií na akomkoľvek médiu
 • 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
 • 80.20.10 Služby bezpečnostných systémov
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z monitorovania a udržiavania zariadení bezpečnostných systémov, ako sú zariadenia signalizujúce požiar a vlámanie, prijímaním poplašných signálov, potvrdením alebo kontrolou správneho fungovania systému a vyslaním policajtov, požiarnikov alebo iných určených účastníkov
 • Táto subkategória tiež zahŕňa: - monitorovacie služby na diaľku
 • Táto subkategória vylučuje: - služby inštalácie bezpečnostných systémov, ako sú zariadenia signalizujúce vlámanie a požiar, bez ďalšieho monitorovania, pozri 43.21.10 - predaj bezpečnostných systémov, mechnických alebo elektronických uzamykacích zariadení, trezorov a bezpečnostných schránok, bez monitorovania, inštalácie alebo udržiavacích služieb, pozri 47.00.59 - bezpečnostné poradenstvo ako samostatná služba, pozri 74.90.15 - služby vyhotovovania duplikátov kľúčov, pozri 95.29.19
 • 80.30 Pátracie služby
 • 80.30.10 Pátracie služby
 • Táto subkategória zahŕňa pátracie a detektívne služby ako sú: - služby pozostávajúce z vyšetrovania prípadov predložených zákazníkom, súvisiace so zločinom, krádežou, spreneverou, krádežou v obchode, nečestnosťou, nezvestnou osobou, domácimi vzťahmi a iným zákonným alebo nezákonným konaním - vnútorné a tajné vyšetrovanie - služby ochrany pred krádežou v obchode
 • Táto subkategória vylučuje: - služby zisťovania úveruschopnosti, pozri 82.91.11

Pozrite si aj predchádzajúce príspevky:
Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)
Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)
Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)
Registračná pokladnica pri službách – 4.časť (vedenie firiem, komunikácia s verejnosťou, poradenské služby v oblasti podnikania, architektonické činnosti)
Registračná pokladnica pri službách – 5.časť (inžinierske činnosti a technické poradenstvo, technické testovanie a analýzy, reklamné agentúry, predaj vysielacieho času, prieskum trhu a verejnej mienky)
Registračná pokladnica pri službách – 6.časť (dizajnérske činnosti, fotografické činnosti, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, veterinárne činnosti, prenájom a lízing, sprostredkovanie zamestnania a poskytovanie ľudských zdrojov)