Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2012

Zdravotné poisťovne majú zo zákona povinnosť do 30. septembra nasledujúceho roka vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (zákon č. 580/2004, § 19 ods. 2). Ročné zúčtovanie za rok 2012 sú tak povinné vykonať do 30. septembra 2013.

Oznamovanie výsledkov ročného zúčtovania poistného

Do rovnakého termínu, t.j. do 30. septembra 2013, sú zdravotné poisťovne povinné poslať platiteľovi poistného a teda aj zamestnávateľovi výsledok ročného zúčtovania poistného za rok 2012.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa posiela písomné oznámenie o výsledku, ktoré okrem iného obsahuje údaj o výške preplatku a poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko (zákon č. 580/2004, § 19 ods. 8).

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa posiela výkaz nedoplatkov, ktorý okrem iného obsahuje údaj o výške nedoplatku, o lehote na odvedenie nedoplatku a poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko (zákon č. 580/2004, § 19 ods. 9).

Podanie nesúhlasného stanoviska alebo námietky

Platiteľ poistného a teda aj zamestnávateľ má odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného 15 dňovú lehotu na podanie nesúhlasného stanoviska proti výsledku uvedenému v oznámení alebo na podanie námietky proti výsledku uvedenému vo výkaze nedoplatkov poistného (zákon č. 580/2004, § 19, ods. 12).

Úhrada nedoplatkov a vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Po uplynutí 15 dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo námietky začína plynúť 45 dňová lehota, v rámci ktorej je platiteľ poistného povinný zaplatiť nedoplatok (zákon č. 580/2004, § 19, ods. 15) a poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok (zákon č. 580/2004, § 19, ods. 16).

Vysporiadanie výsledku ročného zúčtovania poistného v mzdovom účtovníctve

Na zúčtovanie výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia v mzdovom účtovníctve Humanet použite tieto mzdové položky:

  • SMF80221 RZZP – nedopl. zamestnanec – sumu nedoplatku zamestnanca zapíšte do mzdovej položky ako kladné číslo. Nedoplatok sa pripočíta k sume odvodov zamestnanca, ktoré sa zrazia zo mzdy a znížia základ pre výpočet dane.
  • SMF80220 RZZP – prepl. zamestnanec – sumu preplatku zamestnanca zapíšte do mzdovej položky ako záporné číslo. Preplatok zamestnanca sa započíta do zdaniteľného príjmu, ale nezapočíta do vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie.
  • SMF80222 RZZP - nedopl./prepl. zam-teľ – sumu nedoplatku zamestnávateľa zapíšte do mzdovej položky ako kladné číslo a sumu preplatku zamestnávateľa ako záporné číslo.

Tieto položky je potrebné zadať jednotlivým zamestnancom na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy.

Pred spracovaním prevodného príkazu na úhradu celkového nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za organizáciu nezabudnite zadať identifikátory platby v definícii generátora bankových operácií Zdravotné poistenie pre príslušnú zdravotnú poisťovňu vo voľbe Spracovanie miezd / Tlače a výstupy / Platobné operácie / Bankové operácie / Automatizované generovanie príkazov na úhradu.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia