Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Sankcie pri kontrolnom výkaze DPH

Pri zavádzaní kontrolného výkazu najviac všetkých podnikateľov a živnostníkov strašia vysoké pokuty.

Za nesplnenie povinností súvisiacich s kontrolným výkazom (nepodanie kontrolného výkazu, oneskorené podanie kontrolného výkazu, uvedenie neúplných alebo nesprávnych údajov v kontrolnom výkaze, neodstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze v lehote určenej vo výzve daňového úradu) uloží daňový úrad pokutu do výšky 10 000 € (pri opakovanom porušení povinností pokutu do výšky 100 000 €). Pri určení pokuty sa prihliadne na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Avšak finančná správa sa rozhodla pri niektorých stavoch pokutu neudeliť. Podľa správy na stránke www.financnasprava.sk sa sankcie nateraz nebudú vyrubovať v nasledovných prípadoch:

  • platiteľ podal KV oneskorene, t.j. podal KV neskôr ako podal daňové priznanie, avšak KV podal do 25. dňa resp. v zákonnej lehote po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy
  • platiteľ opakovane podal KV oneskorene, t.j. podal KV neskôr ako podal daňové priznanie, avšak KV podal do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy
  • platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje v podanom KV (odstránil nedostatky) z vlastného podnetu, t.j. bez výzvy
  • platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje (odstránil nedostatky) na základe výzvy v lehote určenej vo výzve