Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH

Skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH

Skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH

V priebehu uplatňovania osobitnej úpravy sa platiteľ podľa § 68d ods. 10 zákona o DPH môže rozhodnúť pre skončenie jej uplatňovania aj napriek skutočnosti, že naďalej spĺňa podmienky pre jej uplatňovanie. Ak sa platiteľ rozhodne skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu v priebehu kalendárneho roka, uplynutím ktorého chce skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Zákon o DPH v § 68d ods. 10 stanovuje, že platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu. Ak platiteľ bude spĺňať podmienky stanovené zákonom o DPH pre uplatňovanie osobitnej úpravy, ale rozhodne sa pre jej skončenie, deň skončenia je posledný deň, t.j. 31.12. kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu. Ak platiteľ svoje rozhodnutie skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy písomne neoznámi daňovému úradu, je povinný osobitnú úpravu uplatňovať naďalej a jej dobrovoľné ukončenie je možné vždy len k 31.12. príslušného kalendárneho roka, v priebehu ktorého platiteľ oznámi daňovému úradu dobrovoľné skončenie uplatňovania osobitnej úpravy.

Zákon o DPH v § 68d ods. 11 upravuje, v ktorých prípadoch je platiteľ povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Ide o prípady, ak:

  • a) V prebiehajúcom kalendárnom roku platiteľ dosiahne obrat 100 000 eur. Uplatňovanie osobitnej úpravy je povinný skončiť posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat. Ak napr. platiteľ za obdobie január 2016 až október 2016 dosiahne obrat 100 000 eur, je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy 31.10.2016, ak je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a 31.12.2016, ak je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok. Za účelom plnenia si povinností vyplývajúcich z osobitnej úpravy je potrebné, aby si platiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia sledoval dosiahnutú výšku obratu.
  • b) Platiteľ sa stane členom skupiny. Uplatňovanie osobitnej úpravy je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny. Keďže platitelia registrovaní podľa § 4b zákona o DPH nemôžu uplatňovať osobitnú úpravu.
  • c) Na platiteľa je vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie. Uplatňovanie osobitnej úpravy je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie.
  • d) Platiteľ sa zrušuje bez likvidácie. Uplatňovanie osobitnej úpravy je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza jeho zániku. Z dôvodu zániku platiteľa je uložená povinnosť skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy.
  • e) Platiteľ je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa podľa § 83 zákona o DPH. Uplatňovanie osobitnej úpravy je povinný skončiť posledným dňom posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve. Posledným zdaňovacím obdobím osoby pokračujúcej v živnosti je podľa § 83 ods. 2 zákona o DPH zdaňovacie obdobie, v ktorom skončí konanie o dedičstve.
  • f) Nastane skutočnosť na zmenu registrácie pre daň podľa § 6a ods. 2 zákona o DPH. Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na registráciu podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH a je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, považuje sa za platiteľa registrovaného podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH odo dňa, keď prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Uplatňovanie osobitnej úpravy je platiteľ povinný skončiť dňom, ktorý predchádza dňu, keď táto skutočnosť nastala.

Ak je platiteľ povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy z dôvodov uvedených v § 68d ods. 11 zákona o DPH, platiteľ alebo jeho právny nástupca podľa § 68d ods. 12 zákona o DPH písomne oznámi daňovému úradu dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy najneskôr do 5 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončil. Ak platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy v priebehu kalendárneho mesiaca, napr. 15.4. z dôvodu, že sa zrušuje bez likvidácie a uplatňovanie osobitnej úpravy je povinný skončiť dňom, ktorý predchádza jeho zániku, lehota na oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu je do 5 dní od konca kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy v závislosti od zdaňovacieho obdobia platiteľa, t.j. do 5.5. alebo 5.7.

Posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ skončil uplatňovanie osobitnej úpravy, a dňom, uplynutím ktorého prestala byť právnická osoba alebo fyzická osoba platiteľom podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH, vzniká podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy, ktorá by bola vznikla, ak by nebol uplatňoval osobitnú úpravu, okrem daňovej povinnosti, ktorá vznikla za zdaňovacie obdobia, v ktorých uplatňoval osobitnú úpravu. V tomto zdaňovacom období platiteľ môže odpočítať daň z tovarov a služieb, pri ktorých by bolo vzniklo právo odpočítať daň v období uplatňovania osobitnej úpravy, ak by nebol uplatňoval osobitnú úpravu, okrem dane, ktorú už odpočítal.

Platiteľovi, ktorý skončil uplatňovanie osobitnej úpravy či už dobrovoľne alebo povinne z dôvodu, že prestal spĺňať podmienky na jej uplatňovanie, vznikne daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy, ktoré počas jej uplatňovania neboli odberateľmi uhradené, t.j. platiteľovi nevznikla daňová povinnosť prijatím platby za tovar alebo službu podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH. Ak platiteľovi počas uplatňovania osobitnej úpravy bola uhradená len časť protihodnoty za tovar alebo službu, daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH mu vznikla z prijatej platby pomerne podľa výšky sumy, ktorú prijal. Podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH v takýchto prípadoch vzniká platiteľovi daňová povinnosť pomerne zo sumy, ktorá nebola odberateľmi uhradená. Túto daňovú povinnosť je platiteľ povinný odviesť v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy.

Zároveň má platiteľ právo odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb, za ktoré dodávateľom počas uplatňovania osobitnej úpravy nezaplatil, nevzniklo mu preto právo na odpočítanie dane podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH a právo odpočítať daň by bolo vzniklo podľa štandardných pravidiel § 49 až 51 zákona o DPH v období uplatňovania osobitnej úpravy, ak by nebol uplatňoval osobitnú úpravu. Ak platiteľ počas uplatňovania osobitnej úpravy zaplatil len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať daň mu podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH vzniklo v pomernej výške podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. Podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH si platiteľ môže odpočítať daň za tovary a služby, za ktoré dodávateľom, ktorí neuplatňujú osobitnú úpravu, nezaplatil alebo nezaplatil plnú výšku protihodnoty a odpočítanie dane si uplatnil len v pomernej výške v závislosti od protihodnoty, ktorú zaplatil. Odpočítanie dane si môže uplatniť v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy vo výške zodpovedajúcej nezaplatenej protihodnote pri splnení ostatných podmienok odpočítania dane. Ak platiteľ, ktorý skončil uplatňovanie osobitnej úpravy nezaplatil za dodané tovary alebo služby dodávateľom, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu, nemôže si pri skončení uplatňovania osobitnej úpravy odpočítať daň podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH, pretože ak by platiteľ neuplatňoval osobitnú úpravu, nevzniklo by mu právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH, keďže podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH nevznikla daňová povinnosť.

Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu skončil s jej uplatňovaním a vysporiadal daň podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH, odberateľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu vzniká právo na odpočítanie dane podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH dňom zaplatenia za tovar alebo službu. Odberateľovi, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu a do skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom dodávateľ skončil uplatňovanie osobitnej úpravy dodávateľovi nezaplatil fakturovanú protihodnotu, resp. časť protihodnoty, vzniká právo na odpočítanie dane dňom vzniku daňovej povinnosti podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH dodávateľovi tovaru alebo služby.

Príklad č. 1

Spoločnosť A sa dňa 20.9.2016 zlúčila so spoločnosťou B, pričom spoločnosť A k tomuto dátumu zanikla a spoločnosť B sa stala právnym nástupcom. Spoločnosť A aj B boli platiteľmi DPH registrovanými podľa § 4 zákona o DPH s mesačným zdaňovacím obdobím. Spoločnosť A uplatňovala osobitnú úpravu od 1.2.2016. Spoločnosť A je povinná skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, a to dňom, ktorý predchádza jej zániku, t.j. 19.9.2016. Zdaniteľné obchody prijaté a uskutočnené zaniknutou spoločnosťou v mesiaci september 2016 uvádza vo svojom daňovom priznaní právny nástupca – spoločnosť B, keďže mal v tomto období postavenie platiteľa. Spoločnosť B neuplatňuje osobitnú úpravu. Právny nástupca podáva za september 2016 jedno daňové priznanie, v ktorom uvedie svoje zdaniteľné obchody a zdaniteľné obchody zaniknutej spoločnosti za toto zdaňovacie obdobie. Za obdobie od 1.2.2016 do 19.9.2016 právnemu nástupcovi vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb, ktoré neboli spoločnosti A uhradené jej odberateľmi a nevznikla jej daňová povinnosť prijatím platby, ktorú vysporiada v daňovom priznaní za september 2016. Právny nástupca si môže odpočítať daň z tovarov a služieb, za ktoré spoločnosť A nezaplatila svojim dodávateľom, ktorí neuplatňujú osobitnú úpravu a počas uplatňovania osobitnej úpravy jej nevzniklo právo na odpočítanie dane. Právny nástupca v podanom daňovom priznaní vykáže okrem iných údajov aj svoju daňovú povinnosť vzniknutú podľa § 19, 20 zákona o DPH a uplatní si odpočítanie dane v súlade s podmienkami zákona o DPH. Zo záznamov musí byť zrejmá výška daňovej povinnosti, ktorá vznikla podľa § 68d ods. 4 a 13, § 19 a 20 zákona o DPH a výška odpočítateľnej dane podľa § 68d ods. 5 a 13, § 49 až 51 zákona o DPH. Do 5.10.2016 právny nástupca písomne oznámi daňovému úradu dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy spoločnosťou A, ktorým bol 19.9.2016.

Príklad č. 2

Platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH s mesačným zdaňovacím obdobím uplatňoval osobitnú úpravu od 1.3.2016. V priebehu mesiaca december 2016 písomne oznámil daňovému úradu, že sa rozhodol skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Uplatňovanie osobitnej úpravy je platiteľ povinný skončiť 31.12.2016. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie december 2016 platiteľ vykáže okrem daňovej povinnosti podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH aj daňovú povinnosť podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH. Za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ dodal tovary a služby v hodnote 78 000 eur, z toho základ dane 65 000 eur, 20% DPH 13 000 eur. Pohľadávky boli odberateľmi uhradené vo výške 54 000 eur. Za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy platiteľovi vznikla daňová povinnosť z prijatých platieb podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH vo výške 9 000 eur (54 000 x 20/120). V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie december 2016 platiteľ vykáže daňovú povinnosť podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH vo výške 4 000 eur. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie december 2016 si platiteľ uplatní odpočítanie dane podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH a súčasne si môže uplatniť odpočítanie dane v súlade s § 68d ods. 13 zákona o DPH z tovarov a služieb dodaných platiteľmi, ktorí neuplatňujú osobitnú úpravu a počas uplatňovania osobitnej úpravy platiteľovi nevzniklo právo na odpočítanie dane podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH.

Ak dôjde k zrušeniu registrácie platiteľa, ktorý uplatňoval osobitnú úpravu, rovnako mu vznikne daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy, ktoré počas jej uplatňovania neboli odberateľmi uhradené, t.j. platiteľovi nevznikla daňová povinnosť prijatím platby za tovar alebo službu podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH. Ak platiteľovi počas uplatňovania osobitnej úpravy bola uhradená len časť protihodnoty za tovar alebo službu, daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH mu vznikla z prijatej platby pomerne podľa výšky sumy, ktorú prijal. Podľa § 68d ods. 13 zákona o DPH vzniká platiteľovi daňová povinnosť pomerne zo sumy, ktorá nebola odberateľmi uhradená. Túto daňovú povinnosť je platiteľ povinný odviesť v daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie. Zároveň má platiteľ právo odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb od dodávateľov, ktorí neuplatňujú osobitnú úpravu a ktorým počas uplatňovania osobitnej úpravy nezaplatil a nevzniklo mu právo na odpočítanie dane podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH alebo zaplatil len časť protihodnoty a právo odpočítať daň mu vzniklo v pomernej výške podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. Odpočítanie dane si môže uplatniť v daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie vo výške zodpovedajúcej nezaplatenej protihodnote pri splnení ostatných podmienok odpočítania dane.

Zdroj: Finančná správa SR