Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pri vrátení poistného zamestnávateľ od 1.1.2014 podáva okrem žiadosti aj opravný výkaz

O vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu (môže ísť napr. o poistné zaplatené za obdobie, kedy platí vylúčenie povinnosti platiť poistné alebo o poistné zaplatené vo vyššej sume) žiada samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba pobočku Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu písomnou žiadosťou. Uvedie v nej základné identifikačné údaje (meno a priezvisko, variabilný symbol, adresu trvalého pobytu), sumu poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu a o vrátenie ktorej žiada, obdobie, za ktoré bolo zaplatené poistné bez právneho dôvodu a odôvodnenie.

Za zamestnanca spravidla žiada o vrátenie poistného zamestnávateľ. V tejto súvislosti upozorňuje Sociálna poisťovňa zamestnávateľov, že od 1.1.2014 je už ich povinnosťou zaslať okrem žiadosti o vrátenie poistného aj opravný Mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov. Do 31.12.2013 boli údaje z opravného výkazu súčasťou samotnej žiadosti. Zamestnávateľ má povinnosť posielať opravný výkaz za celé obdobie, ktorého sa vrátenie poistného týka a taktiež písomnú žiadosť o vrátenie poistného. Nový vzor žiadosti je zverejnený na webovej stránke www.socpoist.sk.