Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Čo robiť pri zmene príjmu dohodára z pravidelného na nepravidelný alebo naopak?

Ak počas trvania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru dôjde k zmene pravidelnosti odmeňovania z pravidelného mesačného príjmu na nepravidelný príjem alebo naopak (dodatkom k dohode, pričom právny vzťah dohody plynule trvá naďalej), postupuje sa v súvislosti s povinným poistením zamestnancov – dohodárov nasledovne.

Zamestnancovi, ktorému vzniklo povinné nemocenské poistenie (NP), povinné dôchodkové poistenie (DP) a povinné poistenie v nezamestnanosti (PvN) zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom, a ktorému právny vzťah nezanikol, iba došlo k zmene odmeňovania na nepravidelný príjem, zaniká povinné NP, povinné DP a povinné PvN zamestnanca posledným dňom kalendárneho mesiaca, za ktorý mu patrí pravidelný mesačný príjem. Povinné DP zamestnanca vzniká tomuto zamestnancovi odo dňa nasledujúceho po dni zániku povinného NP, povinného DP a povinného PvN podľa prvej vety, t. j. prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zamestnancovi, ktorému vzniklo povinné DP zamestnanca s nepravidelným príjmom, a ktorému právny vzťah nezanikol, iba došlo k zmene odmeňovania na pravidelný mesačný príjem, zaniká povinné DP posledným dňom kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý mu patrí pravidelný mesačný príjem. Povinné NP, povinné DP a povinné PvN zamestnanca vzniká tomuto zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý mu patrí pravidelný mesačný príjem.

Ak dôjde k zmene odmeňovania zamestnanca – dohodára s pravidelným mesačným príjmom, ktorý je zamestnancom len na účely DP (z dôvodu, že poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku), na nepravidelný príjem, zamestnanec – dohodár je naďalej iba dôchodkovo poistený. Aj v tomto prípade dochádza z dôvodu zmeny pravidelnosti odmeňovania k zániku povinného DP a k následnému vzniku povinného DP. Zamestnávateľ ale plní aj v tomto prípade povinnosti podľa nižšie uvedeného.

V prípade zmeny pravidelnosti odmeňovania zamestnancov – dohodárov, zamestnávateľ dohodára odhlási prostredníctvom Registračného listu FO z typu zamestnanca, na ktorý je prihlásený a prihlási ho na nový typ zamestnanca. To znamená, že odhlási zo zamestnanca – pravidelný príjem posledným dňom kalendárneho mesiaca, za ktorý mu patrí pravidelný mesačný príjem na zamestnanca – nepravidelný príjem prvým dňom kalendárneho mesiaca, za ktorý mu patrí nepravidelný príjem, resp. opačne. Obdobie trvania poistenia s nepravidelným príjmom vykazuje zamestnávateľ vo Výkaze poistného a príspevkov a obdobie trvania poistenia s pravidelným mesačným príjmom vykazuje zamestnávateľ na Mesačnom výkaze poistného a príspevkov.

Vyššie uvedené povinnosti plní zamestnávateľ, nie samotný dohodár.