Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Sociálna poisťovňa informuje

Poistné z dotácie na podporu zamestnávania sa naďalej neplatí

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorým v roku 2012 alebo v roku 2013 úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotáciu na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie) a budú ju poberať ešte v roku 2014, že táto dotácia ani od 1.1.2014 nevstupuje do vymeriavacieho základu. Naďalej preto nie sú povinní odvádzať z tejto dotácie poistné na sociálne poistenie.

V súčasnosti už úrad práce uvedenú dotáciu neposkytuje. Tým subjektom, ktorým bola poskytnutá a nárok na ňu trvá, teda naďalej platí aj výnimka v neplatení poistného na sociálne poistenie z nej.

Člen volebnej komisie z odmeny neodvádza sociálne poistné

V súvislosti s uskutočnenými prezidentskými voľbami a blížiacim Sociálna poisťovňa oznámila, že člen volebnej komisie ani obec z odmeny za výkon funkcie vo volebnej komisii neodvádzajú poistné na sociálne poistenie.

Znamená to, že na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca predseda volebnej komisie, člen volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie (rovnako pri referende predseda komisie pre referendum, člen komisie pre referendum a zapisovateľ komisie pre referendum a sčítací komisár). Obec preto z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje tieto osoby do registra poistencov v Sociálnej poisťovni a neodvádza za nich a za seba z vyplatenej odmeny poistné. Vzťahuje sa to na všetky voľby v roku 2014, čiže voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávy obcí a tiež nové voľby do orgánov samosprávy obcí za predpokladu, že v roku 2014 sa nezmení legislatíva.

Zaslanie Registračného listu fyzickej osoby pri nedostupnosti elektronických služieb SP

V prípade nedostupnosti systému elektronických služieb SP je možné pre účely prihlásenia a odhlásenia zamestnancov využiť formu predbežného prihlásenia/odhlásenia zamestnancov. Zamestnávateľ tak môže zamestnanca prihlásiť alebo odhlásiť e-mailom, prípadne faxom.

Zamestnávateľ vyplní tlačivo Prihlásenie/Odhlásenie zamestnanca a odošle ho ako prílohu e-mailu na adresu hlasenie@socpoist.sk (alebo faxom na čísla +421 906 171 865, +421 906 171 723). V prípade vyššieho počtu zamestnancov použije zamestnávateľ ďalšiu stranu. Tlačivo využije buď iba na prihlásenie, alebo iba na odhlásenie zamestnanca. Údaje je potrebné najneskôr do troch dní potvrdiť predložením vyplneného Registračného listu FO Sociálnej poisťovni.

Pokiaľ k vzniku poistenia vôbec nedošlo (odstúpenie od zmluvy) zamestnávateľ predloží Registračný list FO – zrušenie prihlásenia.

Zamestnávatelia musia pre splnenie lehoty na prihlásenie zamestnanca využívať správne kontakty

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí na splnenie lehoty pre prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov SDS využívajú spôsob odoslania tlačiva faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom SMS, že na splnenie tejto lehoty je potrebné využívať kontakty uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v riadku Registrácia zamestnancov:

  • SMS: 0918 492 266, 0918 492 277
  • FAX: 0906 171 865, 0906 171 723
  • E-MAIL: hlasenie@socpoist.sk

Tlačivá odoslané faxom alebo elektronickou poštou je potrebné písomne potvrdiť najneskôr do troch dní od ich doručenia Sociálnej poisťovni. Informáciu odoslanú prostredníctvom SMS je potrebné potvrdiť na tlačive RLFO-prihláška najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania Sociálnej poisťovni.

V Sociálnej poisťovni vybavíte rýchlejšie, ak kontaktujete správnu pobočku

V záujme rýchlejšieho vybavenia svojich záležitostí majú fyzické a právnické osoby kontaktovať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. V prípade SZČO, dobrovoľne poistených osôb a osôb, za ktoré platí poistné štát, sa príslušnosť pobočky určuje miestom ich trvalého pobytu. V prípade zamestnanca a zamestnávateľa sa určuje miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky, príslušnosť pobočky sa určí podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky. To znamená, že ak má zamestnávateľ sídlo napr. vo Zvolene a externú mzdovú učtáreň má v Bratislave, príslušnou pre zamestnanca a zamestnávateľa je pobočka Sociálnej poisťovne vo Zvolene.

Žiadosť o dávky zo Sociálnej poisťovne si fyzická osoba rovnako uplatňuje v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Spravidla je príslušnou pobočka v mieste trvalého pobytu žiadateľa. Výnimkou je zamestnanec, ktorý žiada o garančnú dávku, nemocenské dávky a úrazové dávky v tej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je (resp. bol) registrovaný jeho zamestnávateľ.

Od 1.4.2014 už SP nebude žiadať potvrdenie k dávke v nezamestnanosti

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia zamestnávateľov Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti požadovať vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“. Uvedené tlačivo predkladal doteraz buď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa, alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.

Od uvedeného dátumu bude Sociálna poisťovňa žiadať toto tlačivo výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti klienta ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať z údajov vedených v jej informačných systémoch.

Počas PN má poistenec povinnosť oznámiť zmenu pobytu Sociálnej poisťovni

Nie je vylúčené, že poberateľ dávky nemocenské počas „maródovania“ zmení miesto svojho pobytu. Túto zmenu však musí odsúhlasiť ošetrujúci lekár, ktorý určuje liečebný režim, a to na základe zdravotného stavu poistenca. Ak lekár poistencovi zmenu miesta pobytu povolí, poberateľ dávky novú adresu písomne nahlási oddeleniu lekárskej posudkovej činnosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta výkonu práce ošetrujúceho lekára.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že kontrolná činnosť počas dočasnej pracovnej neschopnosti sa vykonáva aj v prípade, ak sa poberateľ dávky nemocenského zdržuje mimo územia Slovenskej republiky, a to dožiadaním inštitúcie sociálneho zabezpečenia iného členského štátu v zmysle koordinačných nariadení Európskej únie.