Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA)

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA)

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA)

Zákon o DPH pri dodaní stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak služba inštalácie alebo montáže je stavebnou prácou, odkazuje v § 69 ods. 12 písm. j) na sekciu F osobitného predpisu. Osobitným predpisom, je Nariadenie komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93.

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA obsahuje „produkty“, t.j. výrobky alebo služby, ktoré sú zatriedené do jednotlivých kódov nasledovne:

 • Sekcia – položka označená abecedným kódom
 • Divízia – položka označená dvojmiestnym číselným kódom
 • Skupina – položka označená trojmiestnym číselným kódom
 • Trieda – položka označená štvormiestnym číselným kódom
 • Kategória – položka označená päťmiestnym číselným kódom
 • Subkategória – položka označená šesťmiestnym číselným kódom

Podľa článku 5 písm. a) nariadenia Komisia zabezpečí v spolupráci s členskými štátmi zverejňovanie, aktualizáciu a podporu CPA najmä vypracovaním, aktualizovaním a zverejňovaním vysvetliviek ku klasifikácii CPA. Vysvetlivky ku klasifikácii CPA pri vybraných subkategóriách spresňujú, aké činnosti konkrétny kód (subkategória) zahrňuje a ktoré činnosti vylučuje. Vysvetlivky ku klasifikácii CPA sú zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Ako je už vyššie uvedené, tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva sa uplatňuje na dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F klasifikácie CPA. Sekcia F – Stavby a stavebné práce zahŕňa nasledovné divízie:

 • 41 – Budovy a výstavba budov (skupiny: bytové budovy, nebytové budovy, práce na stavbe bytových a nebytových budov – nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
 • 42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb (skupiny: cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí, ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb)
 • 43 – Špecializované stavebné práce (skupiny: demolačné práce a príprava staveniska, elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce, kompletizačné a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce)

Na dodanie tovarov a služieb, ktoré nepatria do sekcie F klasifikácie CPA, sa tuzemský prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) nevzťahuje. V zmysle vysvetliviek ku klasifikácii CPA sú zo sekcie F vylúčené napr. nasledovné činnosti:

 • inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov v elektrárňach, pozri 33.20.50
 • údržba a oprava priemyselných kotlov, pozri 33.11.1
 • inštalácia, oprava a údržba priemyselnej vzduchotechniky a chladiacich zariadení, pozri 33.12.18, 33.20.29
 • čistenie komínov, pozri 81.22.13
 • montáž samostatne stojaceho nábytku, pozri 95.24.10
 • prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 77.32.10
 • prefabrikované stavebné prvky z betónu, pozri 23.61.12
 • výroba hotovej betónovej zmesi na priame použitie, pozri 23.63.10

Ak v rámci uzatvoreného zmluvného vzťahu je predmetom dodania viacero plnení, pre správne uplatnenie režimu dane z pridanej hodnoty je v prvom rade potrebné zistiť, či ide o jedno zložené plnenie s jedným základom dane alebo o viaceré odlišné plnenia. Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že každé plnenie má byť zvyčajne považované za odlišné a nezávislé a že na druhej strane plnenie pozostávajúce z jediného plnenia z hospodárskeho hľadiska nesmie byť umelo členené, aby sa nezmenila funkčnosť systému DPH, je dôležité preto hľadať charakteristické prvky predmetného plnenia, aby sa určilo, či platiteľ dane odovzdá svojmu klientovi viacero hlavných rôznych plnení alebo jediné plnenie. Ak ide o jedno zložené plnenie, je potrebné určiť, ktoré plnenie je hlavné a ktoré plnenia sú vedľajšie vo vzťahu k hlavnému plneniu. Za vedľajšie plnenia vo vzťahu k hlavnému plneniu sa považujú také plnenia, ktoré pre zákazníka nepredstavujú cieľ, ale sú prostriedkom lepšieho využitia hlavného plnenia. V zmysle uvedeného sa prenos daňovej povinnosti uplatní na plnenie ako celok v prípade, ak z dohodnutých zmluvných podmienok vyplýva, že ide o jedno zložené plnenie a hlavnou službou, ktorá určuje charakter poskytnutého plnenia, je služba stavebných prác zaradená do sekcie F klasifikácie CPA. Naopak, ak predmetom zmluvného vzťahu je jedno zložené plnenie, kde hlavné plnenie nepatrí do sekcie F klasifikácie CPA, na plnenie ako celok sa uplatní bežný režim zdanenia, aj v prípade, ak v rámci tohto plnenia sú poskytnuté ako vedľajšie služby vo vzťahu k hlavnému plneniu stavebné práce, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA.

V prípade viacerých rôznych plnení, ktoré netvoria jedno nerozlučné hospodárske plnenie, sa uplatní prenos daňovej povinnosti len pri službách stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie produkcie a na ostatné samostatné služby sa uplatní bežný režim zdanenia.

Tabuľku stavebných činností si môžete stiahnuť na stránkach Finančnej správy SR alebo kliknutím na tento odkaz.

Zdroj: Finančná správa SR