Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH

Uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH

Uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH

Pri uplatňovaní bežného režimu DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru alebo dňom dodania služby. Podstata osobitnej úpravy je v tom, že platiteľovi, ktorý sa rozhodol pre uplatňovanie osobitnej úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb momentom prijatia platby za tovar alebo službu. Rozdiel medzi bežným režimom DPH a osobitnou úpravou spočíva v rozdielnom momente vzniku daňovej povinnosti, kedy pri osobitnej úprave je daňová povinnosť viazaná na prijatie platby za tovar alebo službu. Na druhej strane pri odpočítaní dane pri uplatňovaní bežného režimu DPH platiteľovi vzniká právo na odpočítanie dane v deň, keď pri tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť, t.j. dňom dodania tovaru alebo služby v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH bez ohľadu na skutočnosť, že svojmu dodávateľovi za dodaný tovar alebo službu nezaplatil. Ak sa platiteľ rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu, právo na odpočítanie dane vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu dodávateľovi. Daňová povinnosť a odpočítanie dane sa uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe za plnenie.

Novelou zákona o DPH bolo do zákona o DPH doplnené nové ustanovenie „§ 64a Osobitná úprava uplatňovania dane“. Účelom § 64a zákona o DPH je vyjadriť aplikačnú prednosť pravidiel uplatňovania DPH v jednotlivých ustanoveniach § 65 až 68d zákona o DPH pred všeobecnými ustanoveniami. Na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej meny na eurá, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane, obsah faktúry, zdaňovacie obdobie, splatnosť dane a postup pri úprave odpočítanej dane, sa vzťahujú § 15, § 19, § 22, § 25, § 26, § 49, § 50, § 53, § 55, § 74, § 77, § 78 a príloha č. 1 zákona o DPH, ak ustanovenia § 65 až § 68d zákona o DPH o uplatňovaní osobitných úprav neustanovujú inak. To znamená, že vyššie vymenované činnosti sa uplatnia výlučne podľa toho, ako ustanovuje osobitná úprava podľa § 68d zákona o DPH, inak platia bežné pravidlá uplatňovania dane z pridanej hodnoty. Ustanovenia zákona o DPH, ktoré nie sú odlišne upravené v § 65 až § 68d zákona o DPH sa použijú rovnako pri osobitných úpravách, ako aj pri uplatňovaní bežného režimu DPH.

Osobitná úprava sa podľa § 68d ods. 3 zákona o DPH vzťahuje na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 a 47 zákona o DPH. Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH povinný platiť daň, ak zákon o DPH neustanovuje inak. Uplatňovanie osobitnej úpravy je možné len pri dodaní tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú uskutočnené za protihodnotu a pri ktorých je osobou povinnou platiť daň dodávateľ tovaru alebo služby okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 a 47 zákona o DPH.

Osobitná úprava sa neuplatní:

  • pri dodaní tovaru, ktoré je upravené v § 8 ods. 3 zákona o DPH,
  • pri dodaní služby, ktoré je upravené v § 9 ods. 2 a 3 zákona o DPH,
  • pri dodaní tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 43 a § 47 zákona o DPH,
  • v prípadoch, ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri tovare alebo službách podľa § 69 ods. 2, 3, 7 a 9 zákona o DPH dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku,
  • pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, kedy je podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne,
  • v prípadoch tuzemského samozdanenia, kedy osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 10, 11 a 12 zákona o DPH odberateľ – platiteľ, ktorému je tovar alebo služba dodaná.

Zdroj: Finančná správa SR