Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vymedzenie platiteľov DPH, ktorí môžu uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH

Vymedzenie platiteľov DPH, ktorí môžu uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH

Vymedzenie platiteľov DPH, ktorí môžu uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH

Pre uplatňovanie osobitnej úpravy sa podľa § 68d ods. 1 zákona o DPH môže rozhodnúť len platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, pričom uplatňovanie osobitnej úpravy je dobrovoľné. Keďže osobitná úprava je určená na podporu malých a stredných podnikateľov, pre jej uplatňovanie sa môžu rozhodnúť len tí platitelia, ktorých obrat za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol 100 000 eur a odôvodnene predpokladajú, že tento obrat nedosiahnu ani v prebiehajúcom kalendárnom roku. Pre uplatňovanie osobitnej úpravy sa môže rozhodnúť len platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, na ktorého nebol vyhlásený konkurz alebo ktorý nevstúpil do likvidácie. Pre uplatňovanie osobitnej úpravy sa môže rozhodnúť aj novoregistrovaný platiteľ, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nedosiahol žiadny obrat a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur.

Obratom sa podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 zákona o DPH a podľa § 40 až 42 zákona o DPH. Výnosy (príjmy) z poisťovacích a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a § 39 zákona o DPH sa nezahŕňajú do obratu, ak sú tieto služby poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku. Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb. Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH príjmy z dodávaných tovarov a služieb. Zdaniteľná osoba, ktorá nie je účtovnou jednotkou, zahŕňa do obratu príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb. Kým pre účely určenia obratu pre povinnú registráciu, pre účely zrušenia registrácie pre DPH, pre účely určenia zdaňovacieho obdobia sledujú zdaniteľné osoby obrat za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pre účely osobitnej úpravy sa sleduje obrat za kalendárny rok.

Ako vyplýva z § 68d ods. 1 zákona o DPH, pre uplatňovanie osobitnej úpravy sa môže rozhodnúť len platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, t.j. osobitnú úpravu nemôžu uplatňovať platitelia registrovaní podľa § 4b, § 5 a § 6 zákona o DPH.

Zdroj: Finančná správa SR