Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vznik daňovej povinnosti pri § 68d zákona o DPH

Vznik daňovej povinnosti pri § 68d zákona o DPH

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Platiteľovi, ktorý sa rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu vzniká daňová povinnosť momentom prijatia platby, pričom rovnaký postup pri vzniku daňovej povinnosti sa uplatní v prípade, či ide o platbu za dodaný tovar alebo službu alebo ide o prijatý preddavok na dodanie tovaru alebo služby. Daňová povinnosť vzniká vo výške, ktorá zodpovedá prijatej platbe za plnenie. Prijatá platba sa považuje za platbu, ktorá obsahuje daň.

Ak platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu, daňová povinnosť aj pri čiastkovom alebo opakovanom dodaní tovaru alebo služby vzniká podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, vo výške, ktorá zodpovedá prijatej platbe za plnenie. Platiteľ je povinný priznať daň na výstupe z prijatej platby v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu v riadkoch daňového priznania 01 až 04 „dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona“ v členení podľa sadzieb dane s uvedením výšky základu dane a dane. Ak platba za dodanie tovaru alebo služby pozostáva z viacerých čiastkových platieb, daňová povinnosť sa uplatní vo výške, ktorá zodpovedá prijatej platbe za plnenie. Pri uplatňovaní osobitnej úpravy sa určí deň vzniku daňovej povinnosti, t.j. deň prijatia platby. Za deň prijatia platby sa pri peňažných úhradách považuje deň, keď dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, prijal peňažné prostriedky. V ostatných prípadoch sa za deň prijatia platby považuje deň uspokojenia pohľadávky dodávateľa odberateľom alebo inou osobou.

Príklad č. 1

Platiteľ A uplatňujúci osobitnú úpravu dodal dňa 16.3.2016 tovar platiteľovi B v cene 7 200 eur, z toho základ dane 6 000 eur, DPH 20% 1 200 eur. Platiteľ uviedol na faktúre informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa dodania tovaru, t.j. do 31.3.2016. Platiteľ B poukázal čiastočnú platbu vo výške 3 000 eur bezhotovostným prevodom dňa 29.4.2016, platba bola na bankový účet platiteľa A pripísaná dňa 2.5.2016. Daňová povinnosť z prijatej platby vznikla dodávateľovi A prijatím platby na bankový účet dňa 2.5.2016 vo výške 500 eur (3000 x 20/120). Platiteľ A uvedie daňovú povinnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj 2016, resp. II. štvrťrok 2016.

Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy a rozhodol sa pre jej uplatňovanie ju uplatňuje od prvého dňa zdaňovacieho obdobia. Aby sa predišlo dvojitému zdaneniu/nezdaneniu dodaných tovarov a služieb pri začatí uplatňovania osobitnej úpravy je potrebné, aby si platiteľ vyčlenil v záznamoch dodané tovary a služby, pri ktorých vznikla daňová povinnosť podľa § 19 zákona o DPH v zdaňovacích obdobiach pred začatím uplatňovania osobitnej úpravy. Z dodaní tovarov a služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť podľa § 19 zákona o DPH v zdaňovacích obdobiach pred začatím uplatňovania osobitnej úpravy, nevznikne daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH prijatím platby v čase uplatňovania osobitnej úpravy.

Ak platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, uskutoční dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH alebo vývoz tovaru oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH, daňová povinnosť mu nevznikne podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH. Pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu daňová povinnosť platiteľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vzniká podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom. Ak platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vyvezie tovar do tretieho štátu oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH, za deň dodania tovaru sa podľa § 19 ods. 9 zákona o DPH považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. Pri odpočítaní dane z tovarov a služieb dodaných iným platiteľom v tuzemsku, ktoré platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu použije v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátu alebo s vývozom tovaru, postupuje podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH.

Príklad č. 2

Platiteľ A uplatňujúci osobitnú úpravu na základe dohodnutého kontraktu dodal tovar osobe identifikovanej pre daň v Poľskej republike. Preprava bola vykonaná na účet predávajúceho prepravnou spoločnosťou, tovar bol do Poľskej republiky prepravený a odovzdaný kupujúcemu dňa 12.4.2016. Platiteľ A vyhotovil faktúru na dodanie tovaru dňa 21.4.2016. Platba za dodanie tovaru bola na bankový účet platiteľa A pripísaná dňa 4.5.2016. Daňová povinnosť platiteľovi A vzniká podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry, t.j. dňa 21.4.2016. Právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb kúpených od iného platiteľa v tuzemsku a použitých v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu dodávateľovi.

Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu dodá tovar alebo službu v tuzemsku podľa § 8 ods. 3 alebo § 9 ods. 2 a 3 zákona o DPH, daňová povinnosť pri dodaní tovaru alebo služby vzniká podľa § 19 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH. Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu je osobou povinnou platiť daň pri tovare alebo službách podľa § 69 ods. 2, 3, 7 a 9 zákona o DPH dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH. Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu a je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru vzniká podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH. Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu dodá tovar alebo službu, pri ktorej dochádza k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti, osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 10, 11 a 12 zákona o DPH odberateľ – platiteľ, ktorému je tovar alebo služba dodaná a daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH. Pri vyššie uvedených transakciách sa neuplatňuje osobitná úprava.

Ak je platiteľ v pozícii dodávateľa, ktorému vzniká daňová povinnosť až na základe prijatej platby, táto skutočnosť ovplyvní vznik práva na odpočítanie dane u jeho odberateľov. Ak odberateľ uplatňuje osobitnú úpravu, právo odpočítať daň podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu dodávateľovi. Ak odberateľ neuplatňuje osobitnú úpravu, právo odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb vzniká podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ak dodávateľ neuplatňuje osobitnú úpravu a daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká podľa § 19 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH dňom dodania tovaru alebo služby, odberateľovi, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, vzniká právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH dňom vzniku daňovej povinnosti dodávateľovi, t.j. dňom dodania tovaru alebo služby. Ak dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu, daňová povinnosť vzniká podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH dňom prijatia platby za tovar alebo službu. Keďže dodávateľovi vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby za tovar alebo službu, odberateľovi, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, vzniká právo na odpočítanie dane dňom zaplatenia za tovar alebo službu.

Príklad č. 3

Platiteľ B dodal tovar platiteľovi A v cene 12 000 eur, z toho základ dane 10 000 eur, DPH 20% 2 000 eur. Platiteľ A ani platiteľ B neuplatňujú osobitnú úpravu. Tovar bol dodaný 10.3.2016. Platiteľovi A vzniká právo na odpočítanie dane 10.3.2016. Platiteľ A môže odpočítať daň v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH. Ak by platiteľ A pred dodaním tovaru zaplatil zálohu vo výške 3 000 eur, daňová povinnosť z prijatej platby vo výške 500 eur by vznikla dodávateľovi podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH prijatím platby. Platiteľovi A by vzniklo právo na odpočítanie dane vo výške 500 eur momentom vzniku daňovej povinnosti u dodávateľa B.

Príklad č. 4

Platiteľ C, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, dodal tovar platiteľovi A v cene 3 000 eur, z toho základ dane 2 500 eur, DPH 20% 500 eur. Platiteľ A neuplatňuje osobitnú úpravu. Tovar bol dodaný 15.3.2016. Platiteľ A uskutočnil čiastočnú platbu za tovar bezhotovostným prevodom vo výške 1 800 eur. Platba bola na bankový účet dodávateľa C pripísaná 4.4.2016. Platiteľovi A vzniká právo na odpočítanie dane vo výške 300 eur (1800 x 20/120) momentom vzniku daňovej povinnosti u dodávateľa, t.j. dňa 4.4.2016. V súlade s § 51 ods. 2 zákona o DPH si platiteľ A môže uplatniť právo na odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období apríl 2016 (II. štvrťrok 2016) a najneskôr v zdaňovacom období december 2016 (IV. štvrťrok 2016), ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa.

Príklad č. 5

Platiteľ C, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, dodal tovar platiteľovi A dňa 15.3.2016. Platiteľ A neuplatňuje osobitnú úpravu. Platiteľ C na faktúre vyhotovenej pre platiteľa A neuviedol slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Platiteľovi C vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH dňom dodania tovaru, t.j. dňa 15.3.2016. Platiteľovi A podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH vzniká právo na odpočítanie dane momentom vzniku daňovej povinnosti dodávateľovi C, t.j. dňa 15.3.2016. V súlade s § 51 ods. 2 zákona o DPH si platiteľ A môže uplatniť právo na odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období marec 2016 (I. štvrťrok 2016) a najneskôr v zdaňovacom období december 2016 (IV. štvrťrok 2016), ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa.

Zdroj: Finančná správa SR